Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 29. marts 2023

Her kan du læse om, at et lokalplanforslag til en ny gårdbørnehave nu sendes i udbud, og at Solrød Kommune får større fokus på tidlig indsats på 0-6 års området. Du kan også læse om, at byrådet har justeret kommunens vision og pejlemærker, og at der snart bliver mulighed for at sætte en midlertidig madbod, kaffevogn eller isbod op ved Strandens Hus

Lokalplanforslag for ny gårdbørnehave sendes i høring

Byrådet spørger nu ind til borgernes holdning til udkastet for den lokalplan, der skal danne de overordnede rammer for en ny gårdbørnehave i Gl. Havdrup. Der er borgermøde om lokalplanforslaget den 3. maj 2023 i Havdrup Idrætscenter.

Planerne om en hyggelig gårdbørnehave omgivet af idyllisk natur med masser af plads til at boltre sig på går nu ind i en ny fase. Byrådet sender nemlig nu et forslag til den lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, der skal gøre projektet muligt, i høring. Lokalplanen bestemmer sammen med et tilhørende forslag til kommuneplantillæg de overordnede rammer for projektet, og begge planforslag er i høring fra den 5. april til og med den 9. maj.

Samtidig inviterer Solrød Kommune til borgermøde om lokalplanforslaget og kommuneplantillægget den 3. maj kl. 17-18.30 i Pepes Bar i Havdrup Idrætscenter.

”De nuværende udkast til lokalplanen og kommuneplantillægget er lavet på baggrund af de input, borgerne tidligere er kommet med, da vi i december 2022 sendte et kommuneplantillæg i høring. Nu vil vi gerne høre borgerne igen, og jeg håber, der er mange, der har lyst til at komme med input,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Lokalplanforslaget sætter rammerne for fx bygningshøjde, bebyggelsesprocent og trafikale forhold. I lokalplanforslaget lægges der fx op til, at den nye børnehave maksimalt kan være 8,5 meter høj og 1,5 etage.

Samtidig slår lokalplanforslaget fast, at ind- og udkørsel skal placeres med størst mulig afstand til svinget på Skolevej af hensyn til trafiksikkerheden, og det giver også mulighed for, at der kan etableres et busstoppested. Lokalplanforslaget lægger bl.a. også op til, at der skal etableres minimum 25 p-pladser og en vendeplads ved den kommende børnehave.

Fakta

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 29. marts 2023 at sende et forslag til en ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, der gør det muligt at etablere en kommende ny gårdbørnehave i Gl. Havdrup, i høring.

Lokalplanen og kommuneplantillægget sætter de overordnede rammer for den nye gårdbørnehave, som byrådet tidligere har haft på dagsordenen. Bl.a. besluttede byrådet i januar 2023 følgende:

 • Dagtilbuddet skal have en gårdprofil i overensstemmelse med ejendommens beskaffenhed og beliggenhed.
 • Dagtilbuddet oprettes i første omgang som en børnehave.
 • Dagtilbuddet etableres med plads til maksimum 90 børnehavebørn.
 • Ejendommen kan benyttes af andre aktører som f.eks. foreninger, fritidsliv, dagtilbud og skoler/SFO, dog under hensyntagen til den primære benyttelse af ejendommen.
 • Bygningen skal opføres med blik for den oprindelige gårdæstetik.

 

 

 

Solrød Kommune får større fokus på tidlig indsats på 0-6 års området

Solrød Kommunes Væksthuset får nu 4,1 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje til udbredelse af familiehuse. De penge skal bruges til at sikre en tidlig indsats til småbørn og deres familier.

I mere end 14 år har Solrød Kommunes Væksthuset hjulpet børn, unge og familier i Solrød Kommune ved hjælp af en række forebyggende tilbud. For at sikre en endnu tidligere indsats og udvikle og målrette flere af Væksthusets tilbud mere specifikt til børn på 0-6 år har Solrød Kommune søgt Socialstyrelsen om at få del i de puljemidler, styrelsen har sat af til udvikling af familiehuse i hele landet. 

På den baggrund har Solrød Kommune nu fået 4,1 mio. kr. af Socialstyrelsens puljemidler, som skal bruges til at reorganisere Væksthuset og udvikle og målrette mange af tilbuddene til 0-6 års området. Det skal bl.a. gøre det nemmere for småbørnsfamilier at navigere i kommunens forskellige tilbud og indsatser. Samtidig vil det styrke indsatsen med at nå helt ud til de småbørnsfamilier, der står i en livssituation, hvor de har behov for vejledning. Udviklingstiltaget skal supplere de familieorienterede indsatser til børn og unge op til 18 år og deres familier, Væksthuset allerede i dag hjælper med.   

”Projektet er en del af de mange initiativer, der er i gang i vores Børn og Unge Rådgivning, som skal sikre den rigtige indsats for vores børn, unge og familier med fokus på inddragelse og høj faglighed. Kommunen tilbyder selvfølgelig stadig de mange gode tilbud til børn og unge mellem 6-18 år, men der kommer et større fokus på at styrke den tidlige indsats og sætte ind med hjælpe og vejledning så hurtigt som muligt. Det er noget, der lægger hele Familie- og uddannelsesudvalget meget på sinde, og puljemidlerne gør det muligt for os at sætte ekstra fokus på den tidlige indsats,” siger Regine Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget. 

Puljemidlerne fra Socialstyrelsen skal hovedsageligt bruges til at:

 • sikre de rette tilbud for børn og familier i kommunen.
 • sikre én indgang for rådgivning og støtte til familier og samarbejdspartnere i kommunen.
 • samle ressourcer for bedst muligt at kunne sikre et fælles sprog og en tværgående koordinering.

Fakta

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 29. marts 2023 et tilskud fra Socialstyrelsens pulje for udbredelse af familiehuse i hele landet på 4,1 mio. kr.

Pengene skal anvendes til at reorganisere Væksthuset, der danner rammerne om en række forebyggende tilbud for børn, unge og familier, så huset målrettes endnu mere mod 0-6 års børn og deres forældre.

 

 

”Sammen skaber vi det bedste sted at leve og bo” – Byrådet har justeret Solrød Kommunes vision og pejlemærker

Byrådet har ændret i kommunens vision og pejlemærker, så de i endnu højere grad viser, at kommunen bevæger sig hen imod at blive det bedste sted at leve og bo, og at det skal ske i samspil med kommunens borgerne, foreninger og virksomheder.

Igennem efteråret 2022 har byrådet arbejdet med at justere kommunens vision og pejlemærker. Nu er de blevet endeligt vedtaget. ”Sammen skaber vi det bedste sted at leve og bo” er Solrød Kommunes nye vision, som erstatter den tidligere vision ”Solrød Kommune - det bedste sted at leve og bo”.

”Udgangspunktet var godt, så der var ikke behov for at starte helt forfra i arbejdet med visionen. Tilføjelsen af ordene ”sammen skaber vi” viser, at byrådet og kommunens ansatte arbejder sammen med borgerne, foreningerne og virksomhederne for at nå målet, hvilket er en utrolig vigtig pointe. Samtidig viser tilføjelsen, at vi er i bevægelse mod visionen om at skabe det bedste sted at leve og bo,” siger borgmester Emil Blücher.

Byrådet har også justeret det tidligere byråds pejlemærker, så der nu er fem pejlemærker, som giver udtryk for, hvad dette byråd anser for særligt vigtigt at navigere efter.

De fem pejlemærker er:

 • Aktive borgere, der tager ansvar
 • Trivsel, læring og udvikling hele livet
 • Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre
 • Natur og klimaansvar i højsædet
 • Tæt samarbejde med erhvervslivet

Bliver afsæt for kommunens arbejde

Den nye vision og de nye pejlemærker bliver overordnet styrende for det fremadrettede arbejde i kommunen og i byrådet. Det betyder blandt andet, at borgerne også vil kunne mærke det i mødet med kommunen.

Sammen med visionen og pejlemærkerne har byrådet også udtalt nogle helt klare forudsætninger, der skal opfyldes, hvis kommunen skal opnå målet med visionen og pejlemærkerne. Fundamentet, som visionen og pejlemærkerne skal stå på, udgøres af tre byggesten. De handler om orden i økonomien, om en generel åbenhed og inddragelse og om at have engagerede og kompetente medarbejdere ansat i kommunen.

Den nye vision og de nye pejlemærker vil desuden være afsæt for byrådets kommende arbejde med en ny planstrategi, der finder sted i løbet af 2023, ligesom de også er tiltænkt at skulle være retningsgivende for byrådets videre politiske arbejde.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 29 marts 2023 vedtaget en ny vision for Solrød Kommune og fem pejlemærker samt et fundament, der er forudsætningen for at nå i mål med den ambitiøse vision.

 

 

 

Byrådet åbner op for nye muligheder for ”to go” mad og drikke ved Strandens Hus

Snart bliver der mulighed for at sætte en midlertidig madbod, kaffevogn eller isbod op ved Strandens Hus. Det sparer samtidig kommunen penge, fordi kommunen undgår en nødvendig, større renovering af kiosken Strandløven

Ønsket om et spisested ved Strandens Hus har fra projektets spæde start været en del af hele idéen med Strandens Hus. Der er dog indtil nu ingen, der har budt ind på at åbne et spisested i de hyggelige strandomgivelser, og ønsket om et permanent spisested er derfor midlertidigt skudt til hjørne.

Men nu har byrådet taget en beslutning, der vil gøre det muligt at afprøve en model med at etablere en eller flere midlertidige salgsboder, hvorfra der fx kan sælges street food, is eller kaffe. Byrådet har nemlig besluttet at prøve muligheden for en stadeplads ved Strandens Hus af i 2023.

Det vil samtidig betyde, at det ikke i første omgang er nødvendigt at bruge penge på at renovere den nedslidte strandkiosk Strandløven, som efter planen alligevel skal rives ned i forbindelse med etableringen af et permanent spisested. Strandkiosken er de senere år blevet vedligeholdt på et minimum pga. planerne om at erstatte kiosken med et permanent spisested. Hvis kiosken skal lejes ud de kommende sæsoner, er det derfor nødvendigt med en større renovering af bygningen.

”Foreningshuset er på nippet til at åbne op for brugere, og det kommer til at være et samlingspunkt for vand- og strandglade borgere. Det ville være dejligt, hvis brugerne og de andre strandgæster får mulighed for at købe en kop kaffe eller en snack samtidig med, at vi sparer penge ved at undgå at renovere en bygning, der er planer om at rive ned. I første omgang prøver vi ideen af i 2023, og så ser vi, om det giver mening på længere sigt,” siger borgmester Emil Blücher.

Det ligger endnu ikke fast, hvor stadepladsen skal være ved Strandens Hus, men den skal kunne flyttes, så den ikke forhindrer byggeriet af et permanent spisested. Ved valg af salgsboder vil der blive lagt vægt på, at salgsboden passer ind i områdets omgivelser, og at der er et godt udvalg af kvalitetsvarer. Der er mulighed for, at der kan være flere boder på stadepladsen.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 29. marts 2023 godkendt, at der kan afprøves en model, hvor der etableres en stadeplads ved Strandens Hus i 2023, hvor der kan stilles midlertidige salgsboder op.

Indtægterne fra leje af arealet tilgår kassebeholdningen.