Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 31. maj 2023

Her kan du læse om, at der kommer en handicapvenlig stiforbindelse mellem Strandens Hus og badebroen, og at byrådet nu sender en ny kultur-, idræts- og fritidspolitik i høring. Du kan også læse om, at byrådet nu sætter gang i flere initiativer, som skal skabe plads til flere vuggestue- og børnehavebørn i Strandområdet. Sidst - men ikke mindst - kan du læse om, at Solrød Kommune bliver nyt medlem af Øresundsvandsamarbejdet.

Handicapvenlig stiforbindelse mellem Strandens Hus og badebroen på vej

I fremtiden bliver det lettere at få adgang til stranden og havet, hvis man fx er bruger af en kørestol.

Det bløde sand på stranden gør det vanskeligt for kørestolsbrugere og dårligt gående at komme helt ned på stranden og ud i vandet, men i fremtiden bliver det lettere for alle borgere at nyde kommunens smukke kystlinje. Byrådet har nemlig nu sat gang i etableringen af en ca. 1,6 m bred, handicapvenlig stiforbindelse fra Strandens Hus og hele vejen til badebroen.

”Stranden er et af kommunens største aktiver, og det er virkelig dejligt, at vi nu kan gøre det lettere for kørestolsbrugere og dårligt gående at komme helt ned til vandet. Jeg er særligt glad for den gode dialog, der har været med Handicaprådet om projektet. Den er med til at sikre, at stien opfylder de nødvendige behov,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Projektet, der har grobund i budgetaftalen for 2022-2025, har afventet byggeriet af Strandens Hus og kystsikringen i området, men kan nu etableres uden at komme i karambolage med andre projekter. Samtidig kan projektet drage fordel af kystsikringen, da en del af den handicapvenlige stiforbindelse efter anbefaling fra Handicaprådet bliver etableret på den redningsvej, der blev etableret i forbindelse med kystsikringen.

Derudover er det aftalt med Handicaprådet, at stiforbindelsen de sidste 30 meter frem mod badebroen skal hæves fra strandniveauet for at undgå risikoen for, at sandet kan dække den til. Derfor bliver der lavet en såkaldt boardwalk i træ, som bliver koblet sammen med badebroen.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 31. maj 2023 godkendt etableringen af en handicapvenlig adgang fra Strandens Hus til badebroen. Der er frigivet 300.000 kr. til projektet, som allerede er afsat i budgettet.

 

Her er udkastet til Solrød Kommunes nye kultur-, idræts- og fritidspolitik: Hvad synes du om den?

Du kan komme med dine input til Solrød Kommunes nye Kultur-, idræts- og fritidspolitik på www.solsiden.solrod.dk fra den 12. juni til den 1. august 2023.

Der skal være mere kunst og kultur i det fri, flere muligheder for at bruge kommunens lokaler og mere plads til de unges kulturelle udfoldelse. Det er nogle af pointerne i et forslag til kommunens nye kultur-, idræts- og fritidspolitik, som byrådet gerne vil have borgernes input til.

Politikken er skabt på baggrund af en lang række dialogmøder, der det seneste halve år har været afholdt med borgere og foreninger og tager udgangspunkt i konklusionerne fra dialogmøderne.

”Det har været enormt inspirerende at høre de mange gode input og diskussioner, som har fundet sted på dialogmøderne. De har gjort, at vi har kunnet lave et forslag til en ny politik, som i den grad udspringer af borgernes holdninger. På udvalgets vegne vil jeg gerne sige tak til de mange borgere og foreninger, der har deltaget i processen, og jeg glæder mig til at få deres – og andres – respons på det udkast, vi nu sender i høring. Så hvis du sidder derhjemme med noget på hjertet, som har med kultur, idræt eller fritid at gøre, så gå ind på Solsiden,” siger Morten Scheelsbeck, formand for Kultur-, idræts- og fritidsudvalget.

På baggrund af de mange input fra borgere og foreninger er der formuleret otte indsatsområder, som er omdrejningspunktet i forslaget til den nye politik. De otte indsatsområder er:

  • Solrød udvikler vi sammen
  • Kloge og fleksible kvadratmeter
  • Frivillighed - for alle og med alle
  • Idræt for alle - gennem hele livet
  • Kultur - mangfoldighed og muligheder
  • Folkeoplysning hele livet
  • Biblioteket for alle - bogstaveligt talt
  • Natur og udeliv - til lands og til vands

Under hvert enkelt indsatsområde er der en beskrivende tekst, som forsøger at opsamle essensen af de mange drøftelser, der har været igennem dialogen det seneste halve år. Samtidig er der også formuleret tre fremtidige prioriteringer, der fremadrettet skal sættes fokus på.

Udkastet til Solrød Kommunes nye Kultur-, idræts- og fritidspolitik er i høring fra den 12. juni til den 1. august, og du kan komme med dine input på www.solsiden.solrod.dk

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 31. maj 2023 sendt et forslag til en ny kultur-, idræts- og fritidspolitik i høring. Byrådet har samtidig vedtaget, at borgerne kan komme med input til politikken på www.solsiden.solrod.dk

 

 

Her er planen: Sådan bliver der plads til flere vuggestue- og børnehavebørn i strandområdet

Havestuen i Solrød Bibliotek og Kulturhus og sommerhuset ’Kunda’ tæt ved stranden skal fremover kunne bruges til børnehavebørn. Samtidig bliver Parkbo Vuggestue og Børnehave renoveret og ombygget, så der også her bliver mere plads til flere børn.

Rigtig mange børnefamilier er glade for at slå sig ned i Solrød Kommune, og det har gjort, at der de senere år har været tryk på dagtilbudsområdet, og nu tager byrådet endnu et tiltag for at skabe plads til flere daginstitutionsbørn.

Det sker ved, at Havestuen på Solrød Bibliotek og Kulturhus bliver lavet om til et fast opholdsrum til en børnehavegruppe. Som det er nu, anvender Poppelbo Vuggestue og Børnehave allerede Havestuen til børnehavebørn med stor succes, og det er efter ønske fra daginstitutionen, at det nu bliver gjort til et fast tilbud. Samtidig bliver det hyggelige sommerhus Kunda, som tidligere er blevet brugt af foreningslivet, gjort klar til, at dagtilbuddene i strandområdet kan bruge huset som udflugtssted til børnehavebørn.

Der bliver også sat ca. 3,6 mio. kr. af til en ombygning og renovering af daginstitutionen Parkbo Vuggestue og børnehave. Det skal skabe plads til en ekstra vuggestuegruppe på omkring 10 børn, og samtidig bliver der etableret en ny legeplads til vuggestuebørnene.

”Det er ingen hemmelighed, at det er lidt af et puslespil at få plads-kabalen til at gå op, men jeg synes, vi har fundet nogle gode løsninger. Poppelbo Vuggestue og Børnehave har siden efteråret brugt Havestuen på Solrød Bibliotek og Kulturhus, og det har været en stor succes. Det er en rigtig god ide, at det samarbejde fortsætter,” siger Regine Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget og fortsætter:

”Sommerhuset Kunda har en fantastisk beliggenhed lige ved siden af Strandens Hus, og det giver super god mening, at dagtilbuddene kan benytte sig af sommerhuset og områdets mange unikke muligheder. Den fleksible løsning med Kunda betyder, at flere dagtilbud kan gøre brug af stedet som et udflugtssted, der bringer naturen og stranden i spil. Samtidig kan det aflaste daginstitutionerne ved spidsbelastninger, hvor man tager grupper ud på ture, så der bliver mere luft og plads til de børn, der er tilbage i daginstitutionerne. Sidst, men ikke mindst, skaber de 10 ekstra vuggestuepladser i Parkbo Vuggestue og Børnehave en bedre balance mellem vuggestuepladser og børnehavepladser.”

Det er planen, at de nye initiativer er klar i løbet af september 2023.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 31. maj 2023 besluttet, at sommerhuset Kunda nær Strandens Hus fra 1. oktober 2023 kan bruges som ekstra plads til børnehavebørn, og at Havestuen i Solrød Bibliotek og Kulturhus fast skal kunne bruges til en børnehavegruppe.

På samme møde besluttede byrådet at sætte gang i en ombygning af Parkbo Vuggestue og Børnehave, der skal skabe plads til ca. 10 ekstra vuggestuebørn.

Det kommer til at koste 375.000 kr. at gøre Kunda klar til en børnehavegruppe, og det koster 325.000 kr. at omdanne Havestuen på Solrød Bibliotek og Kulturhus til et fast opholdsrum for en børnehavegruppe. Begge dele finansieres af den anlægspulje til dagtilbudskapacitet, som byrådet tog med i Budget 2023.

Ombygningen og renoveringen af Parkbo Vuggestue og Børnehave koster ca. 3,6 mio. kr. og finansieres dels af anlægspuljen til udvidelse af daginstitutionskapacitet og dels af anlægspuljen til daginstitutionskapacitet.

 

 

Byrådet vil have endnu mere fokus på et sundt vandmiljø

Solrød Kommune vil melde sig ind i Øresundsvandsamarbejdet, som arbejder aktivt for en fælles og koordineret udvikling af et bæredygtigt Øresund.

Havmiljøet i Køge Bugt skal tages alvorligt.

Det er de syv kommuner i Køge Bugt Alliancen – herunder Solrød Kommune – særdeles enige om, og alliancen blev stiftet med netop det formål at arbejde for et bedre havmiljø og en mere bæredygtig udvikling af Køge Bugt.

Et af alliancens mål er at få udpeget Køge Bugt som en Marin Naturnationalpark, og i den forbindelse har alliancens syv borgmestre anbefalet, at kommunerne melder sig ind i Øresundsvandsamarbejdet. Den anbefaling har byrådet valgt at følge, og Solrød Kommune bliver derfor nyt medlem af Øresundsvandsamarbejdet, der er et fagligt samarbejde mellem svenske og danske kommuner langs Øresund, som arbejder aktivt for et bæredygtigt Øresund. 

”Som kommune med en kystlinje ud til Øresund synes vi i byrådet, det er vigtigt med en fælles koordinering af initiativerne omkring Øresund og et fælles fokus på, hvordan vi bedst muligt støtter op om et sundt havmiljø. Derfor giver det selvfølgelig også god mening, at vi bliver en del af den fælles koordinering i Øresundsvandssamarbejdet,” siger borgmester Emil Blücher.  

Øresundsvandsamarbejdet har eksisteret siden 1996, og samarbejdet ønsker udover at passe på havmiljøet også at bevare Øresunds unikke miljø. Det sker bl.a. ved, at samarbejdet fx arbejder med at identificere trusler mod Øresunds miljø, finde mulige løsninger på miljøproblemer og tage initiativ til fælles danske-svenske projekter.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 31. maj 2023 vedtaget, at Solrød Kommune skal være medlem af Øresundsvandsamarbejdet.

Det koster 13.500 kr. om året at være medlem af Øresundsvandsamarbejdet, og de penge bliver finasieret af driftsbudgettet for Natur og Miljø.

Køge Bugt Alliancen består af Solrød Kommune, Stevns Kommune, Køge Kommune, Greve Kommune, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune og Brøndby Kommune.