Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 21. december 2022

Her kan du læse om, at byrådet har valgt at gå imod projekt Holmene, at byrådsmøderne også i fremtiden vil blive livestreamet, at første stridt er taget til fjerde etape af Christians Have, og at dagtilbuddet Skolevej 70 i første omgang bliver en børnehave med gårdprofil.

Holmene-projektet er skadeligt for miljøet og skal stoppes

Byrådet har enstemmigt valgt at gå imod etableringen af ni kunstige erhvervsøer i Køge Bugt

Det er en dårlig ide at etablere ni kunstige erhvervsøer i Køge Bugt. Det er holdningen blandt alle 19 medlemmer af byrådet, der er gået sammen om at få stoppet projekt Holmene.

Projekt Holmene er sat i søen af Hvidovre Kommune og den tidligere regering, der vil skabe ni kunstige øer med et samlet areal på 320 hektar. Projektet er allerede blevet mødt af modstand fra borgmestrene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Køge, Stevns og Solrød kommuner, der har dannet fælles front og samtidig stillet forslag til kommunernes enkelte byråd og kommunalbestyrelser om at tage en samlet stilling. Det har alle kommuner nu gjort, og alle har ligesom Solrød Byråd valgt at støtte op om deres borgmestre og gå samlet imod projektet.

"Som byråd er vi meget bekymrede over de konsekvenser, der er udsigt til såvel i den 20 år lange anlægsfase, som når projektet står færdig. Havmiljøet i Køge Bugt er allerede presset, og det står ikke til at blive bedre, hvis der dumpes 47.000.000 tons jord på havets bund for at bygge Holmene. Vi er ligeledes bekymrede over udsigten til, at spildevandet fra store dele af Hovedstadsområdet fremadrettet vil blive udledt i Køge Bugt. Det er samtidig uholdbart, at projektet vil belaste infrastrukturen ind mod København yderligere og skabe endnu mere trafikstøj. Derfor er jeg glad for, at det er et enigt byråd, der har bakket op om, at Holmene bør stoppes,” siger borgmester Emil Blücher.

Der blev i byrådets beslutning blandt andet også lagt vægt på, at man ikke ser behovet for de yderligere hektar erhvervsjord, som øerne skal give, da der allerede findes 350 hektar ledig erhvervsjord i kommunerne omkring Køge Bugt og yderligere 1.100 hektar i Hovedstadsregionen. Etableringen af de ni kunstige øer vil samtidig have en række store og vidtrækkende miljø- og forureningsmæssige konsekvenser såsom markante støj- og trafikgener, samt en generel øget forurening i området, hvilket vil have betydelige konsekvenser for borgerne og havmiljøet i Køge Bugt.

Bør blive en marin naturnationalpark i stedet

For at Køge Bugt heller ikke i fremtiden bliver genstand for projekter som Holmene, har byrådet samtidig vedtaget at arbejde for, at bugten bliver en del af marin naturnationalparken Øresund. En status som marin naturnationalpark skal nemlig fremtidssikre Køge Bugt mod yderligere spildevandsudledning, forurening, klapning og sandsugning, da dette ikke er tilladt i områder udpeget som marin nationalpark.

Det blev i 2021 besluttet at gøre Øresund og Lillebælt til marine nationalparker i Danmark, hvor der gøres en særlig indsats for at styrke den marine natur og biodiversitet. Det er imidlertid endnu ikke besluttet, hvor stor en del af Øresund, der skal være en del af nationalparken. Derfor vil byrådet nu arbejde på, at den sydlige del af Øresund med Køge Bugt bliver inkluderet i den marine nationalpark.

Fakta

Projekt Holmene indgik i 2019 som led i et udspil til ”Hovedstaden 2030” og er en aftale indgået mellem Hvidovre Kommune og den tidligere regering. Parterne ønsker at etablere ni kunstige erhvervsøer i forlængelse af Avedøre Holme, der skal udgøre et areal på 320 hektar og ifølge planerne have plads til op mod 380 virksomheder, 12.000 arbejdspladser og et nyt renseanlæg, der er tiltænkt at skulle erstatte renseanlægget på Lynetteholmen.

Der blev i slutningen af 2021 afsat 40 millioner kroner på en delaftale til finansloven 2022, der skulle gå til etableringen af to marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt. Aftalen blev indgået mellem den daværende regering og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne som en del af partiernes Natur- og Biodiversitetspakke, der gav 888 mio. kr. til blandt andet at give naturen et markant løft med i alt 17 naturnationalparker rundt omkring i Danmark.

 

Byrådsmøderne kan også følges hjemmefra i fremtiden

Et enigt byråd har vedtaget at fortsætte med at livestreame og optage byrådsmøderne

I 2022 har solrødderne som noget nyt kunnet følge med i de lokale byrådsmedlemmers beslutninger hjemme fra sofaen. Byrådsmøder, der er blevet afholdt i byrådssalen, er nemlig blevet livestreamet og optaget, så det både har været muligt at følge møderne live og dykke ned i dem efterfølgende.

Og det skal borgerne også kunne fremover. Ordningen, der til at starte med kun gjaldt for 2022, bliver nemlig nu permanent, da et enigt byråd har besluttet at fortsætte med at livestreame og optage byrådsmøderne fremover.

”Når møderne optages, får flere borgere indsigt i, hvilke tanker der ligger bag byrådets beslutninger. Det synes jeg er en styrke, især når Byrådet skal træffe svære beslutninger. Nogle borgere vil givetvis være uenige i vores beslutninger, men bare det, at de kan se, at der ligger konkrete overvejelser bag vores beslutninger, er med til at vise, at beslutningerne træffes på et sagligt og oplyst grundlag,” siger borgmester Emil Blücher.

Noget tyder da også på, at en del borgere er glade for byrådets beslutning om at give borgerne lettere mulighed for at følge med i lokaldemokratiet. Alene via Solrød Kommunes hjemmeside har flere end 300 personer i gennemsnit set byrådsmøderne enten live eller som en optagelse efterfølgende. 

Her kan byrådsmøderne ses

Byrådsmøderne og spørgetiden er blevet livestreamet med link fra www.solrod.dk og som udgangspunkt også på kommunens Facebookside. Det samme kommer nu til at gøre sig gældende for de fremtidige byrådsmøder, der afholdes i byrådssalen.

Det er også muligt at se en optagelse af alle de byrådsmøder, der er blevet filmet, på www.solrod.dk under ’Politik’ og ’Livestreaming og optagelser af byrådsmøder’.

Fakta

Et enigt byråd har på byrådsmødet den 21. december 2022 valgt, at borgerne også i fremtiden skal kunne se byrådsmøderne live hjemme fra sofaen. Byrådet har derfor besluttet at købe udstyr til at livestreame og optage byrådsmøderne.

 

Første skridt er taget mod en fjerde etape af Christians Have

Ved at frigive lidt over halvanden million kroner til projektering, planlægning og udbud har byrådet taget det første skridt mod en fjerde etape af Plejecenter Christians Have

Det skønnes, at behovet for plejeboligpladser i Christians Have vil stige frem mod 2045 med omkring 110 borgere. Derfor besluttede byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023-2026, at Christians Have skal udvides i en fjerde etape.

Nu er de første midler frigivet til projektet i form af 1.600.000 kr., der blandt andet skal gå til projektering og planlægning. På grund af projektets størrelse skal en del af projekteringsmidlerne blandt andet bruges på at sende projektet i EU-udbud.

Får 45 flere boliger

Med etableringen af en etape 4 forøges Christians Haves kapacitet med 45 boliger og 900 m2 serviceareal. Det er efter udbygningen også planen, at den kommunale hjemme- og sygepleje skal flytte til nye lokaler ved Christians Have, hvilket skal skabe mere synergi i samarbejdet mellem plejecenteret og hjemme- og sygeplejen.

I budgettet for 2023-2026 indgår desuden, at kapaciteten i hjemme- og sygeplejen også skal udvides, og at udvidelsen skal udføres i forbindelse med etape 4 på Christians Have.

Planlægning og projektering af etape 4 begynder i starten af 2023, og projektet forventes at stå færdig i slutningen af 2025.

Fakta

I budgettet for 2023 er der samlet for årene 2023, 2024 og 2025 afsat 94,8 mio. kr. til boligdelen, 33 mio. kr. til servicedelen og 27 mio. kr. til kapaciteten i syge- og hjemmeplejen.

 

Dagtilbuddet Skolevej 70 bliver i første omgang en børnehave med en gårdprofil

Den gule gård på Skolevej 70 skal i første omgang være en børnehave med gårdprofil og plads til op imod 90 børn

Byrådet har besluttet, at Skolevej 70 i første omgang skal oprettes som børnehave. Institutionen kommer til at kunne rumme op til 90 børnehavebørn og får en gårdprofil, hvor der i hverdagen er et stort fokus på at inddrage naturen og udeliv generelt, så børnene får kendskab til natur, dyr og afgrøder.

Institutionens endelige pædagogiske profil skal dog senere udvikles af den nye institutions ledelse, medarbejdere og en forældrebestyrelse, ligesom medarbejder- og forældregruppen skal have mulighed for at overveje, hvordan dagtilbuddets profil konkret udfoldes i hverdagen.

Kan også bruges af andre

Det er samtidig byrådets midlertidige beslutning, at Skolevej 70 ikke udelukkende skal være forbeholdt til børnehave. Der er således åbnet op for, at ejendommen også kan benyttes af fx foreninger, fritidsliv, dagtilbud, SFO og skoler.

I januar 2023 skal Familie- og uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet træffe beslutning om, hvilken løsning der vælges i forhold til det videre arbejde med at etablere et dagtilbud på Skolevej 70. Det skal blandt andet drøftes, hvorvidt der i stedet skal bygges en helt ny institution på grunden, som vil kunne have flere børn og potentielt også vuggestuebørn.

Fakta

Et enigt byråd besluttede den 30. november 2022, at dagtilbuddet Skolevej 70 etableres som en kommunal institution. På baggrund af befolkningsprognoserne forventes det, at der fra efteråret 2023 vil være behov for ca. 80 vuggestuepladser i Havdrup, hvilket vil stige til over 100 pladser i 2024.