Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 31. januar 2023

Her kan du læse om, at Solrød Kommune er nødsaget til at lave reduktioner i driften, og så får Jersie Hallen renoveret sine vand- og varmeinstallationer.

Solrød Kommune er nødsaget til at lave reduktioner i driften

De generelle økonomiske udfordringer i kommunerne rammer også Solrød Kommune, der må lave reduktioner i driften på 40 millioner kroner.

Solrød Kommunes overskud på driften vurderes i øjeblikket ikke at være stort nok til, at kommunens økonomi også i fremtiden kan stå på egne ben. I sammenhæng med den usikre økonomiske situation globalt og nationalt ser Solrød Kommune sig derfor, ligesom mange andre kommuner, nu også nødsaget til at lave reduktioner i driften.

Helt konkret må Solrød Kommune finde reduktioner for omkring 40 millioner kroner i budgettet for 2024-2027. Kassebeholdningen kan ikke fortsat finansiere kommunens afdrag på lån og kommende anlægsprojekter, og derfor er en forbedring af kommunens driftsbalance nødvendig.

"Vi har igennem en årrække nydt godt af jordsalgsindtægter fra Trylleskoven Strand, Havdrup Vest og Green Hills. Der er dog ikke udsigt til større indtægter fra salg af jord de kommende år og kombineret med den generelle økonomiske situation, så efterlader det et hul i økonomien, der skal håndteres. Fra byrådets side vil vi gøre os umage med at finde de mest skånsomme muligheder for besparelse. Vi kommer dog ikke udenom, at 40 millioner kroner er et stort beløb, som vil kunne mærkes på den borgernære velfærd,” siger borgmester Emil Blücher.

Udarbejdes et katalog

Kommunens enkelte udvalg skal hver især give forslag til reduktioner inden for deres eget område. For at sikre byrådet mulighed for at prioritere i forslagene skal der udarbejdes et samlet katalog på 70 millioner kroner, hvortil udvalgene skal bidrage med en andel svarende til deres andel af kommunens samlede serviceramme.

Det samlede katalog sendes efter udvalgenes bidrag til høring i brugerbestyrelser og MED-organisationen. Herefter bliver deres høringssvar afleveret til byrådets medlemmer med henblik på en videre drøftelse af kataloget. Byrådets endelige behandling af budget 2024-2027 afsluttes til efteråret.

Fakta

Byrådets 1. behandling af budget 2024-2027 er sat til den 13. september 2023. 2. behandlingen sker den 11. oktober 2023.

 

 

Jersie Hallens vand- og varmeinstallationer bliver renoveret

Byrådet har besluttet, at de over 50 år gamle vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen skal renoveres. Der er frigivet 700.000 kroner til opgaven.

Vand- og varmeanlægget i Jersie Hallen er slidt. Anlægget er lige så gammelt som Jersie Hallen selv, der blev etableret i 1971, og derfor trænger det over 50 år gamle anlæg til en gennemgribende renovation.

Det har byrådet besluttet at gøre noget ved. De har derfor frigivet 700.000 kroner til at renovere anlægget.

”Det er på rette tid, at vi nu får afsat de nødvendige midler til at renovere hallens vand- og varmeinstallationer. Det er de færreste brugere af vores bygninger, som lægger mærke til tilstanden på de tekniske installationer. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi prioriterer anlægsmidler til netop det løbende vedligehold, så vi undgår større udfordringer i bygningerne, og de gener som det medfører hos vores brugere. Derudover er det også vigtigt, at bygningerne løbende optimeres med omtanke på en bedre energiudnyttelse,” siger borgmester Emil Blücher.

Renoveringen vil ud over vand- og varmeanlægget, der blandt andet består af rørføringer og varmegivere i både hallens kælder- og stueetage, også omfatte de tekniske installationer i omklædningsrummene.

Fakta

Til finansiering af renoveringen er rådighedsbeløbet afsat med 300.000 kroner i 2022 og 400.000 kroner i 2023. Rådighedsbeløbet i 2023 bliver således forhøjet med 300.000 kroner finansieret af et tilsvarende mindreforbrug i 2022.

 

 

Kystsikringen øst for Strandvejen kommer tættere på færdiggørelse med sandfodring af klitterne

Byrådet har frigivet midler til sandfodring af klitterne øst for Strandvejen for at komme tættere på en færdig kystsikring af området.

Allerede i marts 2021 besluttede byrådet, at strækningen mellem Karlstrup Mosebæk og Ventegodsvej skulle kystsikres. Nu har de frigivet 430.000 kroner til at sandfodre klitterne, som er et af de sidste step mod en fuldendt kystsikring af området.

Pengene er frigivet fra det samlede rådighedsbeløb på 3.075.000 millioner kroner til kystsikringen af området øst for Strandvejen, som er afsat i budgettet for 2023.

Anden del af kystsikringen kommer i udbud

Sandfodringen er kun første del af det afsluttende arbejde med at færdiggøre kystsikringen af området. Den anden og afsluttende del omfatter en etablering af et stendige ved Karlstrup Mosebæk, en sluse i Solrød Bæk og et tværdige ved Fuglesangsvej og Ventegodsvej.

Anlægsarbejdet for denne anden del vil komme i udbud i løbet af foråret 2023. Efter udbuddets afslutning vil byrådet få forelagt de indkomne tilbud, og der vil blive taget stilling til frigivelse af midler til at udføre dette afsluttende arbejde med kystsikringen.

Fakta

Et flertal i byrådet beståede af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Havdruplisten, Liberal Alliance og Venstre besluttede på byrådsmødet den 31. januar 2023 at stemme for færdiggørelsen af kystsikringen i område A øst for Strandvejen. Dansk Folkeparti stemte imod. Afstemningsdetaljerne kan findes på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet.