Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 20. december 2023

Her kan du læse om, at Solrød Byråd har konstitueret sig på ny. Du kan også læse om, at Solrød Kommune ruster sig til fremtiden med en ny organisationsmodel, og at byrådet fortsætter forsøget med mad- og drikkeboder fortsætter de næste to somre. Sidst, men ikke mindst, kan du læse om, at Planstrategi 2023 nu er godkendt, og at kommunens nye vuggestue kommer til at ligge nord for Børnenes Idrætshus.

Byrådet har konstitueret sig på en ny måde

Som en konsekvens af besparelser i dette års budgetaftale er to politiske udvalg slået sammen til ét udvalg, og byrådet har derfor konstitueret sig på ny.

Da flertallet af byrådet vedtog budgettet for 2024-2027, som indeholdt store besparelser, besluttede budgetparterne samtidig at spare på byrådet selv. Det betyder bl.a., at to politiske udvalg nu bliver slået sammen til et udvalg, og at det ikke længere er muligt at indkalde stedfortrædere ved kortere fravær på en måned.

”For at få budgettet for 2024-2027 til at gå op var vi helt nede i detaljen og tage de svære beslutninger. Vi gennemgik kort sagt alle områder med en tættekam og bad både medarbejdere og borgere om at holde for, og det samme skal vi naturligvis selv gøre i byrådet. Det er de besparelser på byrådet, vi nu tager konsekvenserne af,” siger borgmester Emil Blücher. 

Ændringerne i udvalgene har krævet, at byrådets styrelsesvedtægt blev ændret, og i den forbindelse har byrådet konstitueret sig i nye valggrupper. Det påvirker, hvilke byrådsmedlemmer der får plads i de forskellige politiske udvalg, da det er valggrupperne, der afgør, hvor mange medlemmer et parti eller liste har i et udvalg. Desuden er antallet af udvalgsmedlemmer også ændret i styrelsesvedtægten, så alle fire udvalg nu har syv medlemmer.

Fordelingen af, hvem der sidder i de forskellige politiske udvalg, kan ses nedenfor. Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget, og de øvrige udvalg vælger formand og næstformand på deres første møder.

Økonomiudvalget

Anette Fynbo Blem (A)
Hanne Bache Vognbjerg (A)
Jan Færch (C)
Carsten Ring (H)
Emil Blücher (I) (formand)
Christian Vang (L)
Niels Hörup (V)

Kultur- og naturudvalget (nyt udvalg)

Anette Fynbo Blem (A)
John Wennerwald (A)
Morten Scheelsbeck (C)
Carsten Ring (H)
Henrik Boye (I)
Christian Vang (L)
Kim Sunesen (V)

Social-, ældre- og sundhedsudvalget

Anette Fynbo Blem (A)
Jytte Willendrup (A)
Morten Scheelsbeck (C)
Christian Nyholm (H)
Henrik Boye (I)
Brian Mørch (O)
Ivar Haugaard-Hansen (V)

Familie- og uddannelsesudvalget

Hanne Bache Vognbjerg (A)
Jytte Willendrup (A)
Mads Silberg (C)
Regine Hovmøller (I)
Brian Mørch (O)
Michael Arnø (V)
Lil Lyrstrand (uden for parti)

 

 

Ny organisationsmodel: Solrød Kommune ruster sig til fremtiden

En bedre fremtidssikret kommune, som kan imødekomme borgerne, erhvervslivet og byrådets behov og krav og samtidig være en god arbejdsplads. Det er hovedformålene med den organisationsændring, byrådet nu har godkendt.

Der er gået 30 år siden, det helt store helikopterblik faldt over den måde, Solrød Kommune er organiseret på. Der er sket meget på de tre årtier, og direktionen i Solrød Kommune har derfor grundigt overvejet, hvordan kommunen organiseres bedre, så den er i stand til at gå hånd i hånd med udviklingen og samtidig håndtere de mange foranderlige opgaver, det forventes, man som kommune tager sig godt og professionelt af. Det har ført til en plan om forandringer i organisationen, som byrådet nu har godkendt.

”Siden organiseringen af kommunen sidst blev ændret grundlæggende, er vi blevet 25 procent flere borgere, og vi har som kommune fået nogle helt andre og mere komplekse arbejdsopgaver, end vi havde førhen. Det er derfor på rette tid at ryste posen og sikre bedre sammenhæng mellem, hvilke opgaver der skal løses, hvem der løser dem, og hvordan opgaverne løses,” siger borgmester Emil Blücher.

Lettere indgang for borgerne

Målet med tilpasningen af organisationen er, at Solrød Kommune som organisation står bedre rustet til fremtiden fx i forhold til, at der kommer flere ældre borgere, som kommunen skal tage sig godt af, og i forhold til de krav og forventninger, borgere, virksomheder og byrådet stiller til en moderne kommune nu og fremadrettet. Samtidig skal den nye model skabe en mere smidig og let indgang til kommunen for borgerne. Det betyder bl.a., at nogle afdelinger bliver slået sammen for at skabe endnu bedre sammenhæng mellem opgaverne og give medarbejderne bedre mulighed for at trække på hinandens kompetencer.

Den nye organisationsmodel skal også være med til at støtte op om, at Solrød Kommune også i fremtiden er det bedste sted at arbejde for kommunens mange ansatte.

Ni forskellige centre

Med den nye organisationsmodel skal Solrød Kommune fremadrettet organiseres i en centerstruktur, som består af seks fagcentre og tre tværgående centre.

De seks fagcentre er:

  • Center for Sundhed og Omsorg
  • Center for Borgerservice, Job og Social
  • Center for Børn og Familier
  • Center for Skoler og Dagtilbud
  • Center for By og Bæredygtighed
  • Center for Kultur og Fritid

De tre tværgående centre er:

  • Center for Politik og Digitalisering
  • Center for Økonomi og Indkøb
  • Center for HR

Den nye organisationsmodel træder i kraft den 1. februar 2024.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 20. december 2023 godkendt en ny organisationsmodel for Solrød Kommune med ni centerområder. De kommende forandringer betyder, at budgettet tilpasses, så det matcher kommunens organisationsmodel. Samtidig medfører den nye organisationsmodel administrative besparelser i form af færre chef-/lederstillinger. Dermed opfyldes besparelserne vedr. "Tværgående organisering, lokaleoptimering mv." i budget 2024-2027 delvist, som er på 1 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025 og 2026 og 4 mio. kr. i 2027 og efterfølgende år.

 

Forsøg med mad- og drikkeboder ved Strandens Hus fortsætter

Byrådet har besluttet, at der både til sommer og næste sommer skal være mulighed for ”to-go” mad og drikke ved Strandens Hus.

Får du lyst til en god kop kaffe, en kølig is eller en læskende øl, når du til sommer er i nærheden af Strandens Hus, så er der gode muligheder for, at du kan stille trangen til noget lækkert til ganen. 

Byrådet har nemlig besluttet af fortsætte forsøget med stadepladser til udlejning ved Strandens Hus, så der kan stilles midlertidige mad- eller drikkeboder op de næste to somre.

”I sommer var der kun forsøg med stadepladser i ganske kort tid bl.a., fordi der skulle etableres el og vand. Erfaringerne herfra var gode, og det er vores håb, at flere vil byde sig til, når vi er ude i god tid med at annoncere muligheden for at leje stadepladserne. Sideløbende kommer byrådet til at arbejde med at finde en mere permanent løsning, så vi på sigt kan få såvel en iskiosk som et spisested som en del af Strandens Hus,” siger borgmester Emil Blücher.

Solrød Kommune har allerede været i kontakt med forskellige salgssteder, som viser interesse for at leje en stadeplads i det hyggelige strandområde. Stadepladserne bliver lejet ud fra maj til september, og lejen bliver på 500 kr. om ugen.

Et spisested har fra start været en del af planen

Projekt Strandens Hus består af et kommunalt foreningshus med offentlige toiletter, parkering og grønne områder samt en privat del, der er tænkt som en selvstændig bygning med en restaurant/café med tilhørende iskiosk. Ønsket om et spisested som en del af projekt Stranden Hus har således helt fra projektets start været en del af planerne, og derfor har det også hele tiden været meningen, at Strandløven skulle rives ned. Bygningen blev derfor revet ned sidst år for at undgå en dyr og kortsigtet renovering

Der har dog indtil nu været manglende interesse for at byde ind på at åbne et permanent spisested, og det fik i marts 2023 byrådet til at skyde planen om et permanent spisested til hjørne og erstatte den med idéen om stadepladserne. Byrådet vil senest i 2024 drøfte de fremtidige planer for muligheden for et permanent spisested.

”Vi har haft grunden i udbud af to omgange uden held. Derfor vil det også være naturligt at se på, om vi skal justere på betingelserne for udbuddet, eller om beslutningen om at leje grunden ud skal ændres til, at vi vælger at sætte grunden til salg,” siger borgmesteren.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 20. december 2023 besluttet at fortsætte forsøgsordningen med stadepladser ved Strandens Hus de næste to somre.

Indtægterne fra leje af arealet tilgår kassebeholdningen.

  

 

Den udvidede Planstrategi 2023 er på plads

Byrådet har nu sat punktum for Planstrategi 2023, der sætter retningen for udviklingen af Solrød Kommune, men denne gang dækker strategien mere end førhen.

Et enigt byråd har godkendt Planstrategi 2023 og dermed sat punktum for strategien, der denne gang tegner mere end kun byrådets arbejde med den fremtidige, fysiske udvikling af Solrød Kommune.

”Med planstrategien anno 2023 har vi i byrådet som noget nyt valgt, at strategien ikke kun dækker de fysiske rammer, men også kommunens generelle udvikling. Den skal ses som en tematisk strategi for, hvad vi i byrådet ønsker at lægge vægt på, når vi skal arbejde med kommunens fremtidige udvikling. Det er derfor en vigtig strategi at få på plads, og samtidig er det dejligt at kunne sætte punktum for en god proces, hvor vi i sammenspil med borgerne er lykkedes med at give strategien det helt rigtige indhold,” siger borgmester Emil Blücher.

Planstrategi 2023 er således en temaorienteret strategi, der tager udgangspunkt i byrådets vision og pejlemærker. Der har i processen med at skabe indholdet i planstrategien blandt andet været taget en ny måde at lave borgerinddragelse i brug ved at introducere den digitale platform Solsiden. Bidragene fra Solsiden blev, som en samlet del af de i alt 29 høringssvar, et udgangspunkt for byrådets videre arbejde med planstrategiens indhold.

”Vi har ved at bruge digital borgerinddragelse gennem Solsiden ønsket at give nogle af de borgere som eksempelvis børnefamilierne, der har svært ved at kunne deltage i borgermøder om aftenen, en chance for at kunne bidrage med deres mening på en platform, der er tilgængelig for dem, når de har tid. Vores håb er, at indholdet i den her planstrategi af den grund afspejler endnu flere af borgernes ønsker for den fremtidige udvikling i Solrød Kommune,” siger formand for Natur-, klima- og planudvalget Kim Sunesen.

Der er med den nye planstrategi sat retning for kommunens udvikling på en række fokusområder, som byrådet og udvalgene løbende kan arbejde videre med, fx når der skal laves politikker, strategier og andre indsatser. I planstrategien er der også sat ord på flere emner inden for den fysiske planlægning af kommunen. De emner kan byrådet nu tage med videre i arbejdet den næste kommuneplan, der skal vedtages inden udgangen af 2025.

Den Grønne Dagsorden har oversvømmelser på dagsordenen

Ved at godkende Planstrategi 2023 har byrådet også nikket til Den Grønne Dagsorden, som er en integreret del af planstrategien.

Den Grønne Dagsorden er en lokal strategi, der beskriver, hvordan kommunen vil arbejde med bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Den indeholder en række klimaindsatser, som også kan få betydning for den kommende revision af kommuneplanen.

Klimaindsatsen i Solrød Kommune er gennem Den Grønne Dagsorden beskrevet som syv indsatsområder med hver deres fastsatte mål. Kommunen har allerede forpligtet sig til at blive klimarobuste og klimaneutrale i 2050, men det er pointeret i Den Grønne Dagsorden, at der hurtigst muligt skal ske store CO2-reduktioner for at forebygge yderligere temperaturstigninger og klimaforandringer. Det er desuden på dagsordenen, at Solrød Kommune i endnu større grad og hurtigt skal tilpasse sig fremtidige hændelser med oversvømmelser fra havvand og regnvand.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 20. december godkendt Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden.

Byrådet besluttede i januar 2023 processen for planstrategien, der indebar, at byrådets vision og pejlemærker skulle være udgangspunkt for planstrategien. Planstrategiens temaer skulle samtidig besluttes gennem en række workshops og drøftelser i byrådet, ligesom en eksperimenterende borgerinddragelse skulle ske i to faser, hvor blandt andet den digital borgerinddragelse blev introduceret via platformen Solsiden. Desuden skulle Den Grønne Dagsorden indarbejdes i planstrategien.

Det er et lovkrav, at kommuner hvert fjerde år og i første halvdel af hver byrådsperiode skal vedtage og offentliggøre en planstrategi og en lokal Agenda 21-strategi, der i Solrød Kommune kaldes Den Grønne Dagsorden.

 

  

Ny vuggestue kommer til at ligge nord for Børnenes Idrætshus

Hvis alt forløber efter planen, står en helt ny vuggestue klar nord for Børnenes Idrætshus allerede i slutningen af 2025. Det har byrådet nu godkendt.

Da partierne bag budgetaftalen for 2024-2027 satte deres underskrift på aftalen, blev de samtidig enige om, at de ønsker en ny vuggestue i strandområdet. Det ønske er nu kommet tættere på at gå i opfyldelse. Byrådet har nemlig på årets sidste møde godkendt projekteringen af en ny daginstitution.

Den nye vuggestue kommer til at ligge nord for Børnenes Idrætshus og skal rumme 80 børn. Vuggestuen skal blandt andet erstatte Spiren Vuggestue og søsterinstitutionen Solstrålen Vuggestue, da Spiren på grund af sin position tæt på motorvejen er meget støjbelastet, og da Solstrålen holder til i midlertidige pavilloner. Hvis byggeriet af den nye vuggestue forløber uden problemer, så er planen, at den skal erstatte Spiren og Solstrålen ved udgangen af 2025.

”Vi har nogle rigtig gode daginstitutioner i Solrød Kommune og med beslutningen om at bygge en helt ny vuggestue, så fortsætter vi ud ad det spor. Solrød Kommune er nemlig fortsat en populær kommune for børnefamilier, og vi arbejder derfor løbende med at forny vores bygningsmasse på den bedst mulige måde. Det er ingen hemmelighed, at vi i Familie- og uddannelsesudvalget har fået afsøgt alternative placeringer til den nye vuggestue, men flere forskellige forhold gør, at placeringen nord for Børnenes Idrætshus er den eneste mulige løsning både i forhold til tidsrammen og den økonomiske ramme. Vi er dog overbeviste om, at der med den placering kommer en god synergi i området med Børnenes Idrætshus tæt på, hvilket bliver til glæde for børnene. Vi ser samtidig frem til at få etableret en permanent løsning, som er både tidssvarende og langsigtet,” siger formand for Familie- og uddannelsesudvalget Regine Hovmøller.

Vil lære af Eventyrhaven

Man vil i arbejdet med at opføre den nye vuggestue blandt andet se, om nogle af Eventyrhavens kvaliteter kan genskabes i den nye institution. Det er tanken at lære af de gode erfaringer fra etableringen af Eventyrhaven, der stod klar i Havdrup Vest i 2020. Det skal i projektet med den nye vuggestue også undersøges, om der kan bruges præfabrikerede moduler, hvilket vil kunne have en positiv effekt på både byggetiden og økonomien i projektet.

Det er først i starten af 2024, at den endelige udgift til den nye institution skal afklares, men det forventes, at etableringen vil koste omkring 40-45 millioner. Der er i budgettet for 2024-2027 afsat en pulje til dagtilbudskapacitet på 7 mio. kr. i 2024 og 34 mio. kr. i 2025, som primært er øremærket til at sikre bedre rammer for vuggestuebørn i strandområdet.

Fakta

Et enigt byråd har på byrådsmødet den 20. december 2023 godkendt igangsætningen af projektering af ny daginstitution nord for Børnenes Idrætshus. I forbindelse med godkendelsen af sagen frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.. Sagen har dog ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. er afsat i budgettet for 2024.