Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 30. november 2022

Her kan du læse om, at Solrød Kommune går forrest i klimakampen med en målsætning om at sænke egen CO2-udledning med 95 procent. Du kan også læse om, at byrådet sikrer plads til et nyt fjernvarmeværk i Havdrup.

Solrød Kommune går forrest i klimakampen: Vil sænke egen CO2-udledning med 95 procent

I 2030 skal Solrød Kommune som virksomhed have sænket udledning af CO2 med 95 procent i forhold til 2019 niveau. Sådan lyder den ambitiøse målsætning, som byrådet nu har vedtaget.

Verden over er der enighed om, at der skal fokus på klimaet, og i Solrød Kommune tager man også den grønne dagsorden seriøst. Endda så meget, at byrådet nu har besluttet, at kommunens egen virksomhed skal have som mål at reducere udledningen af CO2 med 95 procent i 2030 set i forhold til 2019 niveau.

”Klimaforandringerne er vor tids helt store udfordring. Handling er ikke et valg, det er en nødvendighed, og selvfølgelig skal kommunen gå forrest med et ambitiøst mål og være det gode eksempel for borgere og virksomheder,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

En kortlægning af kommunens CO2-udledning som virksomhed med udgangspunkt i 2019 viser, at Solrød Kommune årligt udleder ca. 1.800 tons CO2. Det sker i forbindelse med kommunens eget varme- og elforbrug i bygninger og ved drift og i forbindelse med kørsel i kommunens biler og de ansattes arbejdsrelaterede kørsel.

Planen for at komme hele 95 procent af CO2-udledningen til livs indebærer bl.a., at kommunens bygninger konverteres til grøn fjernvarme, og at alle kommunens biler bliver fossilfri. For at nå målet kræver det også, at elproduktionen i Danmark bliver mere grøn frem mod 2030. Den del er kommunen ikke selv herre over, men kommunen kan bidrage ved fortsat at arbejde for etablering af anlæg til grøn energi. Allerede i dag bidrager Solrød Kommune væsentligt til produktionen af grøn el godt hjulpet på vej af Solrød Biogas, der producerer grøn el til flere end 5.000 husstande. 

En del af landsdækkende klimapartnerskab

Det nye ambitiøse klimamål, som byrådet har vedtaget for Solrød Kommune, er en del af kommunens engagement i det landsdækkende klimapartnerskab mellem KL, regionerne og Realdania ’DK2020 - klimaplaner for hele Danmark’.

Partnerskabet betyder bl.a., at Solrød Kommune skal lave en DK2020-klimaplan, som forventes klar i juni 2023. Her er de to overordnede mål, at kommunen som geografisk område skal være klimaneutralt i 2050 – det vil sige, at der ikke udledes mere drivhusgas, end der optages – og at der inden da allerede i 2030 skal være sket en reduktion på 70 procent af drivhusgasserne for kommunen som geografisk område.

Deltager også i projekt om bæredygtigt byggeri

På samme byrådsmøde, hvor byrådet vedtog det ambitiøse nye klimamål, besluttede byrådet også at give grønt lys til, at Solrød Kommune kan deltage i et projekt om bæredygtigt byggeri finansieret af EU. Projektet hedder Circular Builders – for the planet og går kort sagt ud på at hjælpe administrationen med erfaring og viden til, hvordan de kommunale bygninger – herunder også nybyggeri – kan gøres mere bæredygtige. Initiativer, som også vil hjælpe på kommunens klimaregnskab.

Fakta

Byrådet vedtog på byrådsmødet den 30. november 2022, at kommunens egen virksomhed skal have som mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 95 procent i 2030 set i forhold til 2019 niveau. På samme byrådsmøde vedtog byrådet også, at administrationen skal deltage i projektet Circular Builders – for the planet. Deltagelse i projektet koster 900.000 kr., som finansieres af EU-puljemidler.

  

 

Mere grøn varme på vej mod Havdrup: Byrådet sikrer plads til nyt fjernvarmeværk

For at sikre, at alle borgere i Havdrup får mulighed for at koble sig op på fjernvarme, vil Solrød Fjernvarme bygge et nyt fjernvarmeværk. Der er nemlig ikke varme nok i systemet i dag til, at det kan lade sig gøre. Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme afholder et kombineret informations- og dialogmøde den 19. december 2022 i Havdrup Idrætscenter.

Nu er der udsigt til endnu mere bæredygtig, grøn fjernvarme til havdrupborgene.

Byrådet har nemlig besluttet at reservere et areal langs Tykmosevej i Havdrup, hvor der på sigt kan etableres et helt nyt fjernvarmeværk. Det nye anlæg er en nødvendighed for, at alle borgere i Havdrup i fremtiden kan få fjernvarme, og varmen fra værket skal komme fra lokal, bæredygtig biomasse fra halm eller flis. Samtidig har byrådet også valgt at sætte gang i det nødvendige planarbejde, der kan gøre etableringen af det nye fjernvarmeværk muligt.

Det er dog indtil nu kun selve arealet, byrådet har taget stilling til. Projektet i sig selv tager byrådet først stilling til senere, når Solrød Fjernvarme er nået længere hen i processen og også har modtaget input fra borgerne i Havdrup.

”Vi har aldrig før stået i en situation, hvor efterspørgslen på fjernvarme har været så høj. Ruslands invasion af Ukraine og den efterfølgende energiusikkerhed har sat verden i en helt ny situation, hvor udbredelse af grøn varmeforsyning som fx fjernvarme er et de midler, der skal hjælpe os ud af afhængigheden af Putins gas,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget og fortsætter:

”I sommer indgik byrådet en partnerskabsaftale med Solrød Fjernvarme, som skal sikre, at vi fra kommunens side gør, hvad vi kan, for at bane vejen for hurtigere fjernvarme til de borgere, der ønsker det. Nu skal der handling bag ordene.”

Nyt værk skal sikre fjernvarme til alle i Havdrup

Det er Solrød Fjernvarme, der har søgt Solrød Kommune om at kunne bruge et areal ved Tykmosevej, der i dag anvendes til landbrug, som hjemsted for et nyt fjernvarmeværk. Det er ifølge fjernvarmeselskabet ikke muligt at udvide de nuværende anlæg i et omfang, så alle havdrupborgere i fremtiden kan tilbydes fjernvarme. Derfor er det nødvendigt at etablere et helt nyt fjernvarmeværk, hvis alle borgere i Havdrup skal have mulighed for at benytte sig af fjernvarme.

Arealet, som nu er reserveret til et nyt fjernvarmeværk, er ifølge fjernvarmeselskabet det meste optimale sted at bygge et nyt fjernvarmeværk. Det ligger nemlig tæt på de allerede eksisterende hovedledningsnet i Havdrup, og der er også gode trafikale forbindelser til arealet, fordi de ligger lige ud til Tykmosevej. Den kommende trafik til og fra værket vil derfor genere borgerne mindst muligt.

Før det nye fjernvarmeværk kan bygges, skal der også vedtages en ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Solrød Fjernvarme forventer på den baggrund at kunne begynde på etableringen af værket om ca. 1,5 år.

Informations- og dialogmøde

Solrød Kommune afholder i samarbejde med Solrød Fjernvarme et kombineret informations- og dialogmøde den 19. december kl. 19-20.30 i Havdrup Idrætscenter. Her kan borgerne bl.a. komme med forslag og ideer til det kommende kommuneplantillæg, der skal gøre det muligt at etablere fjernvarmeværket. Læs mere om mødet på www.solrod.dk

Fakta

Et enigt byråd vedtog på byrådsmødet den 30. november 2022 at stille et areal grænsende op til Tykmosevej i Havdrup til rådighed for Solrød Fjernvarme, så der på sigt kan bygges et nyt fjernvarmeanlæg. Arealet udgår som følge af den beslutning af helhedsplanen for Havdrup.

Arealet er i dag forpagtet til landbrug, og Solrød Kommune skal derfor opsige forpagtningsaftalen, så arealet i stedet kan huse et nyt fjernvarmeanlæg.

Det kommende fjernvarmeanlæg er nødvendigt for at kunne udbygge fjernvarmen til hele Havdrup. Solrød Fjernvarme vurderer, at det kommende fjernvarmeanlæg kommer til at have en størrelse på ca. 2.500 m2. Varmeværket forventes at være i brug ca. 5-6.000 timer primært i vinterhalvåret, når de eksisterende grønne varmekilder ikke slår til.