Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 22. juni 2022

Her kan du læse om, at et spisested ved Strandens Hus kan være på vej, og at byrådet har taget første skridt til en ny helhedsplan for Havdrup. Du kan også læse om, at Solrød Kommune og Solrød fjernvarme nu indgår en partnerskabsaftale, og endelig kan du læse om, at visionen for Solrød Landsby nu er klar.

Spisested ved Strandens Hus kan være på vej: Nyt udbud snart klar

Foreningsdelen af projekt Strandens Hus er i gang med at blive opført. Det baner vejen for, at et flertal i byrådet nu igen afprøver muligheden for et spisested ved Strandens Hus med et nyt udbud.

I april blev det første spadestik til det længe ventede, indbydende foreningshus Strandens Hus taget, og nu har et flertal i byrådet banet vejen for, at den anden halvdel af projektet også kan skydes i gang.

Det har nemlig hele tiden været byrådets ønske, at projekt Strandens Hus både skal bestå af et kommunalt foreningshus og et privat spisested. Et flertal i byrådet har derfor valgt igen af afprøve muligheden for et spisested ved Strandens Hus med et nyt udbudsmaterialet til udleje af en såkaldt sokkelgrund, hvor der skal opføres en restaurant/café med tilhørende iskiosk.

Muligheden for at opføre et privat spisested har tidligere været sendt i udbud henover sommeren 2020, men på det tidspunkt kom der ingen bud. Solrød Kommune har derfor rettet henvendelse til flere interessenter for at spørge ind til de manglende bud. Forklaringerne gik bl.a. på situationen i forbindelse med coronapandemien, usikkerhed omkring muligheden for at forlænge lejeaftalen og mulighed for mere fleksibilitet i forhold til arrangementer på spisestedet.

Der er derfor lavet få ændringer i udbuddet i forhold til det tidligere materiale for at imødekomme nogle af de efterspurgte behov. Det betyder bl.a., at det fastsatte antal arrangementer, hvor der holdes åbent til kl. 02, ikke længere skal meldes inden april måned, men kan meldes løbende. Det samlede antal dage, hvor der kan holdes åbent til kl. 02, er stadig 10 om året. Udbuddet offentliggøres i perioden fra den 1. juli til den 1. november 2022. Allerede nu har Solrød Kommune fået henvendelser fra interessenter, der gerne vil have udbudsmaterialet, og planen er, at startskuddet til projektet kan lyde i starten af 2023.

”Udgangspunktet for Strandens Hus har hele tiden været, at projektet ikke kun skal være for idrætsudøvere, men for alle borgere. Vores strand er et af de mest fantastiske steder i vores kommune, og det er ikke kun en bestemt gruppe borgere, der skal have mulighed for at nyde det dejlige område. Derfor er det rigtig godt, at vi nu kan komme videre med projektet, og jeg håber, der kommer nogle interessante bud. Men jeg vil gerne understrege, at det er meget vigtigt for byrådet, at der bliver taget hensyn til naboerne i området. Byrådets beslutning læner sig derfor også op af de tidligere byrådsbeslutninger, så det er meget lidt, der er ændret i det nye udbud,” siger borgmester Emil Blücher. 

De mest væsentlige punkter i udbudsmaterialet er bl.a.:

 • Sokkelgrunden udlejes for en periode på 30 år, som er det maksimale antal år, kommunen kan

udleje en grund.

 • Restaurant/café og iskiosk skal være i materialer og farver som foreningshuset, så bygningerne fremstår som én enhed.
 • Restaurantens terrasse skal bygges sammen med foreningshusets terrasse, og der må ikke lukkes

af for offentlig færdsel.

Fakta
Et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Havdruplisten og Venstre har godkendt et nyt udbudsmateriale for en restaurant/café med tilhørende iskiosk til projekt Strandens Hus. Det er sket med henblik på, at materialet sendes i udbud fra den 1. juli til den 1. november 2022.

Vores Solrød og Dansk Folkeparti stemte blankt. Afstemningsdetaljerne kan findes på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet.

Strandens Hus består af en kommunal del med en bebyggelse til foreninger mv., saunaer, offentlige toiletter, parkering både inde på selve området og langs med Østre Strandvej og grønne områder samt en privat del, som består af en selvstændig bygning med en restaurant/café med tilhørende iskiosk.

 

 

Første skridt til ny helhedsplan for Havdrup

En vision for Havdrup, som bygger på byens nuværende styrker, særlige karakteristika og den kultur, identitet og ånd, der kendetegner i Havdrup i dag. Det er, hvad et helt nyt opgaveudvalg skal arbejde med for at kunne præsentere et bud på en helhedsplan for Havdrup til byrådet i 2023.

Hvad skal der ske med boligudviklingen i Havdrup, og hvor skal et eventuelt kommende friplejehjem placeres? Hvilke ord beskriver Havdrups identitet – og skal identiteten fastholdes, udvikles eller begge dele? Det er nogle af de spørgsmål, et helt nyt opgaveudvalg skal arbejde med og på bedste vis besvare.

Et enigt byråd har nemlig besluttet at nedsætte et såkaldt paragraf 17, stk. 4-opgaveudvalg, der skal komme med et forslag til en helhedsplan for Havdrup, som bl.a. skal indeholde en vision for byens udvikling, kultur og identitet. 

”Som by har Havdrup det hele – en god skole og gode dagtilbud, egen station, grønne vidder og gode indkøbsmuligheder. Men vi mangler en samlet vision for, hvordan byen kan og skal udvikle sig.  Derfor ønsker byrådet en vision for Havdrup By, som bygger på de nuværende styrker, særlige karakteristika og den kultur, identitet og ånd, som kendetegner Havdrup i dag,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Helhedsplanen skal have et både kort og langsigtet udviklingsperspektiv for den fysiske planlægning af Havdrup og skal indeholde konkrete anbefalinger, der kan overføres til kommuneplanen, der er den overordnede plan, som sætter rammerne for hele kommunens fysiske udvikling.

Som en del af arbejdet med helhedsplanen er der også lagt op til en bred borgerinddragelse, og opgaveudvalget kan fx vælge at inddrage både borgere, erhvervsliv, developere og andre relevante interessenter.

”Helhedsplanen bliver kun relevant, hvis den hviler på Havdrupborgernes holdninger, idéer og visioner. Derfor er det også super vigtigt med en grundig borgerinddragelse, så vi sikrer, at helhedsplanen bliver borgernes plan,” siger Kim Sunesen, som glæder sig meget til at dykke ned i resultatet af udvalgets arbejde, der efter planen skal præsenteres for byrådet i form af et forslag til en helhedsplan inden udgangen af 3. kvartal 2023. 

Medlemmer af udvalget

Opgaveudvalget skal bestå af tre medlemmer fra byrådet og en formand, som ikke er medlem af byrådet, samt maksimalt fem andre medlemmer fx fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv. Byrådet har valgt Bo Christiansen, der er medlem af Havdruplisten, som formand for udvalget og Lene Stevnhoved, Ina Lindemark og Jonas Ring Madsen fra byrådet som medlemmer af opgaveudvalget.   

De resterende medlemmer af udvalget udpeges af byrådet i august/september efter anbefaling fra de fire medlemmer, der allerede er udpeget til udvalget.

Fakta
På baggrund af konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i 2021 mellem Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Havdruplisten har et enigt byråd på byrådsmødet den 22. juni 2022 valgt at nedsætte et opgaveudvalg, der skal arbejde med en helhedsplan for Havdrup. Opgaveudvalget er et såkaldt paragraf 17, stk. 4-udvalg, som er et midlertidigt udvalg, som byrådet i henhold til Lov om kommunernes styrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg.

Der forventes en udgift på ca. 70.000 kr. til diæter, vederlag og mødeforplejning samt 200.000 kr. til afholdelse af borgermøder og ekstern konsulentbistand mv. Samtidig er det forventningen, at der skal bruges ca. 1,5 årsværk i administrationen til betjening af udvalget.

 

 

Ny partnerskabsaftale: Endnu mere bæredygtig fjernvarme på vej til solrødderne

Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme a.m.b.a. indgår nu en partnerskabsaftale, der skal styrke parternes samarbejde om hurtigere udbredelse af fjernvarme til solrødborgerne. Samtidig er det målet, at al den lokale fjernvarme skal være 100 procent bæredygtig i 2025

Ønsket om ikke at støtte russisk naturgas, stigende priser på naturgas og udsigten til mere bæredygtig varme har skabt en hidtil uset efterspørgsel på fjernvarme både lokalt og på nationalt plan. Udbredelsen af den bæredygtige varmekilde er samtidig et af de værktøjer, der er beskrevet i Solrød Kommunes klimaplan, som skal være med til at sikre, at der bliver udledt 70 procent færre drivhusgasser inden 2030 i Solrød Kommune. 

På den baggrund har byrådet nu besluttet, at Solrød Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Solrød Fjernvarme a.m.b.a., der skal styrke og forpligte parterne til et godt samarbejde for at hjælpe udbygningen af fjernvarmenettet i kommunen endnu bedre på vej. 

”Selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan, for at sikre, at endnu flere borgere i kommunen kan gøre brug af fjernvarme. Det er en bæredygtig varmekilde, som i flere tilfælde også er et billigere alternativ end andre varmekilder, og vi skylder både os selv og fremtidige generationer at tænke i nogle grønnere løsninger – også på varmeområdet. Samtidig frigør fjernvarmen os fra russisk naturgas, og med krigen i Ukraine er vi generelt alle sammen blevet ekstra opmærksomme på, at vi på ingen måde ønsker at være i lommerne på en uforudsigelig, russisk stormagt,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Alt i alt betyder det, at den nuværende ambitiøse plan for udbygningen af fjernvarme rykkes yderligere frem, så alle de ca. 3.500 husstande med gasfyr i kommunen skal have mulighed for at kunne benytte sig af fjernvarme allerede inden 2028. Det stemmer også overens med den nationale målsætning på området. Samtidig er det målet, at al den lokale fjernvarme skal være endnu mere grøn ved at være 100 procent baseret på vedvarende energi i 2025.

Brev om mulighed for fjernvarme og borgermøde

Regeringen har meldt ud, at alle kommuner i 2022 skal give besked til deres borgere om, hvorvidt og hvornår de kan forvente at få fjernvarme eller varmepumper i fremtiden. Derfor sender Solrød Kommune brev ud inden udgangen af 2022 med oplysninger om borgernes alternativer til olie- og gasfyr og planen for udbygningen af fjernvarmenettet.

Solrød Fjernvarme vil sammen med kommunen også invitere til borgermøder for at informere om udbygningsplanerne. Begge parter har samtidig en forventning om, at der inden årets udgang kommer nye, lovgivningsmæssige rammer fra Folketinget, som skal bane vejen for en hurtigere og nemmere udbygning af fjernvarmenettet over hele landet. Det vil have stor betydning for de tidsplaner, der kan meldes ud til borgerne. Som regler og rammer er nu, tager det minimum 6-8 måneder, fra Solrød Fjernvarme har ansøgt Solrød Kommune om en projektgodkendelse, til gravearbejdet kan gå i gang – og det er, hvis hele processen kører på skinner.

Fakta

Et enigt byråd har på byrådsmødet den 22. juni 2022 besluttet at indgå en partnerskabsaftale med Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Samtidig besluttede byrådet også at bruge 456.000 kr. til en ekstraordinær indsats for at understøtte en hurtig omstilling til bæredygtig varme i kommunen. Solrød Kommune får senere hen udgiften finansieret via statens midtvejsregulering.

Borgerne kan altid finde den nyeste vedtagne plan for udbygningen af fjernvarmenettet på www.solrod.dk/borger/bolig-og-byggeri/varmeforsyning og information om nuværende fjernvarmeudbygning under www.solrod.dk/borger/aktuelle-projekter. Borgerne også er velkomne til at kontakte Teknik og Miljø i kommunen eller Solrød Fjernvarme med spørgsmål til fjernvarme. 

 

  

Nu er den her: Visionen for Solrød Landsby er klar

Nu har Solrød Landsby fået sin helt egen helhedsplan. Planen er en samlet vision for udviklingen af landsbyen, der skal være med til at sikre landsbyens særlige identitet.

Hvordan skal Solrød Landsby udvikle sig? Det spørgsmål har i et år været vendt og drejet i forhold til alt lige fra attraktive landbymiljøer til landsbyidentitet og helhedsorienteret planlægning, og nu ligger planen klar.

Efter at helhedsplanen har været sendt til offentlig debat, har et flertal i byrådet nemlig godkendt den færdige helhedsplan for Solrød Landsby. Planen er en samlet vision for udviklingen af landsbyen, der skal sikre, at de kommende lokalplaner for landsbyen skaber sammenhæng og kvalitet for hele landsbyen.

Helhedsplanen er blevet til på baggrund af en grundig borgerinddragelse, og der har bl.a. været afholdt tre borgermøder og en række møder med lokale bl.a. i Solrød Landsbylaug.

”Solrød Landsby har en stærk identiet og et helt særligt landsbypræg, som vi skal værne om. Derfor er jeg også rigtig glad for, at et flertal i byrådet nu har godkendt en plan for, hvordan landsbyen kan udvikle sig samtidig med, at den bevarer lige præcis det, der gør den til noget særligt. Og det, jeg er aller mest glad for, er, at helhedsplanen er blevet til i et værdifuldt samarbejde med borgerne. Det har været en rigtig spændende og god proces, og det synes jeg også, helhedsplanen afspejler,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget. 

Visionen for udviklingen af Solrød Landsby hviler på to ben:

 • En vision for identitet, der skal understøtte og styrke en stærk landsbyidentitet gennem grundfortællingen om Solrød Landsby og landsbyens fysiske miljøer.
 • En vision for byudvikling, der skal sikre en stærk sammenhæng mellem den eksisterende bebyggelse og den nye byudvikling med helhedsorienteret planlægning og krav til attraktive og bidragende nye bymiljøer.

Samtidig har visionen har seks delmål:

 • Fastholdelse og styrkelse af landsbypræget
 • Styrkelse af Solrød Landsbys egenart og fortælling
 • Større sammenhæng mellem bolig, arbejde og socialt liv
 • Attraktive landsbymiljøer med variation, kvalitet og lokalt præg
 • Byudvikling, der understøtter udfoldelsesmuligheder og fællesskaber
 • Styrkelse af dialogen i udviklingsarbejdet

Hele helhedsplanen kan findes på www.solrod.dk under ’Politik’ og ’Planer og politikker’.

Borgermøde om kommuneplantillæg

I forbindelse med arbejdet med helhedsplanen er der også arbejdet med at lave et tillæg til Kommuneplan 2021. En kommuneplan er den overordnede plan, der sætter rammerne for den fysiske udvikling i hele kommunen.

Det kommuneplantillæg, der er arbejdet med i forbindelse med Helhedsplanen for Solrød Landsby, dækker en mindre del af helhedsplanen. Tillægget giver mulighed for, at der kan opføres 31 nye boliger i landsbyen. Forslaget til kommuneplantillægget bliver nu sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 30. juni til og med den 25. august 2022.

Der er også planlagt et borgermøde om forslaget til kommuneplantillægget på Solrød Bibliotek den 11. august 2022 kl. 18.30-20. Nærmere information om mødet kan findes på www.solrod.dk, når datoen nærmer sig.

Fakta

Et flertal i byråd har på byrådsmødet den 22. juni 2022 godkendt Helhedsplanen for Solrød Landsby. Dansk Folkeparti stemte imod. Samtidig har et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre valgt at godkende Forslag til kommuneplantillæg 2 og sende det i offentlig høring. Afstemningsdetaljerne kan ses på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet.

Helhedsplanen for Solrød Landsby er udarbejdet på baggrund af et ønske fra byrådet. Planen er en vision, der skal fastholde landsbyens eksisterende kvaliteter og udvikle nye muligheder. Helhedsplanen sætter konkrete rammer for landsbyen, men er dog ikke bindende som f.eks. kommune- og lokalplaner. Helhedsplaner giver mulighed for at arbejde helhedsorienteret med en blanding af vision og fysisk udvikling i et større område.