Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet mandag den 28. februar 2022

Her kan du læse om, at et flertal i byrådet har vedtaget, at der kan opstilles offentligt tilgængelige el-ladestandere syv konkrete steder i kommunen, og at helhedsplanen for Solrød Landsby er sendt til offentlig debat. Du kan også læse om, at Solrød Kommune får mere end 4,4 mio. kr. til bedre normeringer i daginstitutioner, og at et flertal i byrådet er blevet enige om fordelingen af børnehaveklasser for skoleåret 2022/2023. Endelig kan du læse om, at SFO’erne i Solrød Kommune holder åbent hele sommerferien.

Når referatet af mødet er klar, kan du læse det her.

El-ladestandere kan nu blive opstillet i Solrød Kommune

Et flertal i byrådet har vedtaget, at der kan opstilles offentligt tilgængelige el-ladestandere syv konkrete steder i kommunen. Samlet set har tre private aktører ansøgt om at opstille 26 el-ladestandere med plads til 52 biler. Ansøgningerne skal nu behandles af administrationen, før el-ladestanderne kan blive til en realitet.

Nu kan det blive muligt for borgerne i Solrød Kommune at oplade deres elbiler, mens de handler ind eller går en tur langs stranden. Et flertal i byrådet har nemlig besluttet at give tilladelse til, at tre forskellige private aktører kan opstille og drive el-ladestandere rundt omkring i kommunen.

Der er lagt op til placering af el-ladestandere syv konkrete steder i kommunen: tre forskellige steder i Solrød Center, i Jersie Center, ved Solrød Rådhus, ved Solrød Strandpark samt i Havdrup Center. Samlet set har tre private aktører ansøgt om at opstille 26 el-ladestandere, som hver vil have to ladepunkter, og dermed vil der være plads til opladning af 52 biler. Ansøgningerne skal nu behandles af administrationen, før el-ladestanderne kan blive til en realitet.

”Det skal være lettere for vores borgere at vælge et grønnere alternativ, og derfor er jeg glad for, at et flertal i byrådet har skabt skub i etableringen af el-ladestandere. Så kan vi hurtigst muligt få de første el-ladestandere til kommunen, samtidig med at vi arbejder videre med at få endnu flere ladestandere til i fremtiden,” siger borgmester Emil Blücher.

Som lovgivningen er i dag, må kommuner ikke etablere eller drive offentligt tilgængelige el-ladestandere, og derfor kan Solrød Kommune ikke selv sætte el-ladestandere op. I stedet kan kommunerne udpege mulige placeringer for offentligt tilgængelige el-ladestandere, der kan etableres, ejes og drives af private virksomheder. Solrød Kommune har været i dialog med seks forskellige private aktører, hvoraf tre af dem har ansøgt om at opstille ladestandere på de udpegede placeringer i kommunen.

Fakta
På byrådsmødet den 28. februar 2022 har et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti besluttet, at der skal opstilles el-ladestandere syv konkrete steder i Solrød Kommune. Afstemningsdetaljerne kan findes på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet. Samtidig skal administrationen i løbet af 2022, når lovgivningen er på plads, forberede et udbud for opstilling af offentligt tilgængelige ladestandere på øvrige lokaliteter i kommunen.

 

 

Helhedsplanen for Solrød Landsby er sendt til offentlig debat: Kom med dine input

På baggrund af mange input fra borgere ligger der nu et udkast til en helhedsplan for Solrød Landsby, som et flertal i byrådet sender til debat hos borgerne. Der er borgermøde om planen den 21. marts 2022.

Med grobund i mange gode input fra både borgere og interessenter har Solrød Kommune lavet et udkast til en helhedsplan for Solrød Landsby. Den plan vil et flertal i byrådet gerne høre borgernes holdninger til. Udkastet til helhedsplanen er derfor til debat frem til den 7. april 2022.

Helhedsplanen er den vision, som skal danne grundlag for, hvordan Solrød Landsby fremover kan udvikle sig, og udkastet til helhedsplanen er skrevet på baggrund af en omfattende borgerinddragelse.

”Solrød Landsby har en stærk identitet og nogle attraktive og hyggelige byrum, og det skal den blive ved med at have. Landsbyen skal formes af og med de mennesker, der bor i den. Derfor er det også super godt, at så mange har haft lyst til at bidrage til udarbejdelsen af helhedsplanen, og jeg håber, at landsbyboerne kan se sig selv i udkastet til helhedsplanen,” siger borgmester Emil Blücher.

I arbejdet med helhedsplanen er mulighederne for at bygge boliger og etablere en ny dagligvarebutik ved Lodden også blevet undersøgt. Men et flertal i byrådet har valgt, at spørgsmål om boligudvikling og en mulig dagligvarebutik ved Lodden afklares uden for helhedsplanens rammer. 

Borgermøde om helhedsplanen
Solrød Kommune inviterer til borgermøde om helhedsplanen for Solrød Landsby den 21. marts 2022 i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Der kommer nærmere information om mødet på www.solrod.dk, når datoen nærmer sig. 

Fakta
Et flertal i byrådet beståede af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Havdruplisten, Liberal Alliance og Venstre besluttede på byrådsmødet den 28. februar 2022 at sende udkastet til helhedsplanen for Solrød Landsby til offentlig debat og samtidig bede borgerne om idéer og input til kommuneplanrammer, som skal bruges i arbejdet med at lave et tillæg til Kommuneplan 2021. Dansk Folkeparti stemte imod. Afstemningsdetaljerne kan findes på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet.

Helhedsplanen for Solrød Landsby bliver udarbejdet på baggrund af et ønske fra byrådet, og det er en vision der skal fastholde landsbyens eksisterende kvaliteter og udvikle nye muligheder. Helhedsplanen sætter konkrete rammer for landsbyen, men er dog ikke bindende som f.eks. kommune- og lokalplaner. Helhedsplaner giver mulighed for at arbejde helhedsorienteret med en blanding af vision og fysisk udvikling i et større område.

Det vil sige, at helhedsplanen for Solrød Landsby er den overordnede plan for udviklingen af Solrød Landsby, som skal sikre, at de kommende lokalplaner for landsbyen skaber sammenhæng og kvalitet for hele landsbyen.

  

 

Solrød Kommune får mere end 4,4 mio. kr. til bedre normeringer i daginstitutioner

Statslige puljemidler skal hjælpe landets kommuner med at komme i mål med de lovpligtige minimumsnormeringer, der træder i kraft i 2024. Solrød Kommune ligger allerede på niveau med minimumsnormeringerne.

Igen i år modtager Solrød Kommune sammen med landets andre kommuner penge fra statslige puljemidler til at øge normeringen i kommunens daginstitutioner. I 2022 modtager Solrød Kommune mere end 4,4 mio. kr. som skal hjælpe Solrød Kommune på vej mod de lovbestemte minimumsnormeringer, der træder i kraft i 2024. 

”Ekstra penge siger vi naturligvis ikke nej tak til, og det er også nødvendigt med statslige midler, hvis vi skal nå helt i mål med minimumsnormeringerne,” siger Regine Hjort Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget.

Solrød ligger allerede godt til
Ifølge de lovbundne minimumsnormeringer skal der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit være 1 voksen (pædagogisk personale) pr. 3 børn i vuggestuer og 1 voksen pr. 6 børn i børnehaver.

Og den normering ligger Solrød Kommune allerede på niveau med.

Ud fra statistik fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) lå Solrød Kommune i 2021 på en normering svarende til 2,89 for børn mellem 0-3 år og 5,78 for børn mellem 3-6 år. Beregningen af normeringen tager udgangspunkt i antallet af de pædagogiske medarbejdere og ledere og vikarer, men fx ikke køkkenmedarbejdere m.m.

Fakta
Et enigt byråd har på byrådsmødet den 28. februar 2022 vedtaget en fordeling af de mere end 4,4 mio. kr., som Solrød Kommune modtager til minimumsnormeringer i 2022. Byrådet har besluttet, at pengene skal fordeles til de enkelte daginstitutioner ud fra en metode, hvor der bliver kigget på, hvor mange vuggestuebørn og børnehavebørn, der går i daginstitutionerne. Det skyldes, at der er brug for flere voksne til at passe på vuggestuebørn end børnehavebørn. På den måde bliver pengene fordelt så lige som muligt. Den metode medfører en merudgift på 87.100 kr., fordi alle daginstitutioner skal have mindst det samme beløb, som de fik i 2021. Omkostningen finansieres via midlerne fra Solrød Kommunes egen pulje ”Overgang fra 2 år og 10 måneder”.

  

 

Velkommen til 12 nye børnehaveklasser efter sommerferien

Et flertal i byrådet er nu blevet enige om fordelingen af børnehaveklasser for skoleåret 2022/2023 

Når 271 forventningsfulde små børnehaveklasseelever har første skoledag efter sommerferien, bliver de fordelt i 12 klasser på Solrød Kommunes tre folkeskoler. Og de små poder starter i klasser med højst 25 klassekammerater – hvilket også passer med det, der står skrevet i styrelsesvedtægten for Solrød Kommune.

Det er nemlig vigtigt for et flertal i byrådet, at de yngste skolelever kan tage hul på deres skoleliv i klasser med højst 25 elever. Derfor har et flertal i byrådet også besluttet at oprette en ekstra børnehaveklasse på Munkekærskolen i forhold til, hvad administrationen havde indstillet til. Det betyder, at der i alt kommer fem børnehaveklasser på Munkekærskolen, fem børnehaveklasser på Uglegårdsskolen og to klasser på Havdrup Skole.

”Det er lykkedes os at sikre frit skolevalg til alle samtidig med, at vi holder os inden for grænsen af 25 elever i hver klasse. Vi har taget en principbeslutning om, at vi holder os til kommunens styrelsesvedtægter og ikke går på kompromis med den service, vi har besluttet politisk,” siger Regine Hjort Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget.  

Sagen om dannelse af børnehaveklasser har været i høring hos skolebestyrelserne på de tre folkeskoler, og høringssvarene er taget med i betragtning i forbindelse med beslutningen om oprettelsen af de kommende børnehaveklasser.

Fakta
Et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Dansk Folkeparti, Havdruplisten og Liberal Alliance har på byrådsmødet den 28. februar 2022 valgt at oprette 12 børnehaveklasser i skoleåret 2022/2023. Venstre stemte imod. Afstemningsdetaljerne kan findes på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet.

Oprindeligt var der budgetteret med 11 børnehaveklasser, og det har derfor været nødvendigt at finde ekstra finansiering til en 12. børnehaveklasse på Munkekærskolen, som koster 358.000 kr. i 2022. Den ekstra udgift finansieres af den demografipulje, der er sat af til folkeskolerne i 2022. De ca. 700.000 kr., som den ekstra klasse koster i 2023, finansieres ligeledes af demografipuljen til folkeskolerne.

 

 

SFO’erne i Solrød Kommune holder åbent hele sommerferien

Et enigt Solrød Byråd har besluttet at annullere den planlagte lukning af kommunens SFO’er i tre uger i sommerferien.

Det skal fortsat være muligt for Solrød Kommunes SFO-børn at mødes med kammeraterne i deres normale SFO i løbet af hele sommerferien. Det har et enigt Solrød Byråd besluttet på byrådsmødet den 28. februar 2022, og byrådspolitikerne annullerer dermed den planlagte tre ugers SFO-sommerferielukning, hvor der udelukkende ville blive tilbudt nødpasning.

”Mange forældre har ønsket at have friheden til at beslutte, hvornår familien skal holde sommerferie uden, at de behøver at skele til, om deres barns normale SFO holder lukket. Det har vi valgt at lytte til i byrådet, og jeg er rigtig glad for, at vi har fundet en løsning,” siger Regine Hjort Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget.

Beslutningen om at holde åbent på alle kommunens SFO’er henover hele sommerferien betyder, at Familie- og uddannelsesudvalget har skullet finde 300.000 kr. inden for udvalgets eget budget. Udvalget har derfor peget på, at der tages 150.000 kr. fra et planlagt børne- og ungetopmøde, og at der bliver sparet 150.000 kr. på andelen af pædagoguddannet personale. Det forslag har byrådet nikket ja til.

På trods af besparelsen holder andelen af uddannede pædagoger i praksis sig stadig på 70 procent uddannet pædagoger og 30 procent pædagogmedhjælpere.

Beslutningen betyder at betalingstaksterne for både SFO og klub til at stige, så SFO-taksten stiger med 89 kr. om måneden, og klubtaksten (SFO 2) falder med 15 kr. om måneden.

Fakta
Beslutningen om sommerferielukningen i SFO’erne var en del af budgetaftalen for 2022-2025, der blev indgået i september 2021 af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Venstre.