Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådsmødet den 7. oktober 2019

Her kan du læse om, at byrådet har valgt at sende forlag til Budget 2020-2023 til andenbehandling, at byrådet tilpasser lokalplanen for kommende ny erhvervskile, at forskønnelsen af Centergaden nu starter op, at borgernes biblioteks- og kulturhusdrømme bliver bragt til live, og at Tåstrupvej bliver forskønnet med farverige rosenbuske.

Byrådet sender forslag til Budget 2020-2023 til andenbehandling

Solrød Kommune lægger op til at fastholde det nuværende serviceniveau til borgerne i det budgetforslag, som byrådet netop har sendt videre til andenbehandling.

Der er fokus på orden i økonomien og en fortsættelse af det nuværende serviceniveau til borgerne i det budgetforslag, som byrådet i Solrød Kommune mandag aften sendte videre til andenbehandling.

I budgetforslaget er der lagt op til, at det nuværende serviceniveau bibeholdes, og at der fx sættes flere penge af til børnepasning og ældrepleje. En forudsætning for det er dog, at den nuværende personskat og ejendomsskat fastholdes.

Byrådet skal frem mod den endelige vedtagelse af budgettet tage stilling til en række konkrete forslag

for Solrød Kommunes fremtid, og den kommende tid venter nu en proces med høring og forhandlinger byrådsmedlemmerne imellem.

”Vi er i byrådet valgt på forskelligt grundlag, og vi har forskellige prioriteter og opfattelser, men fælles for os alle er, at vi arbejder for byrådets vision om at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. Vi har i byrådet i Solrød Kommune en tradition for i fællesskab at finde frem til gode løsninger og et budget, som udgør nogle gode rammer for vores borgere, virksomheder, foreninger og kommunens ansatte. Jeg er derfor også fortrøstningsfuld i forhold til, at vi kan blive enige om en rigtig god budgetaftale,” siger borgmester Niels Hörup.”

Budgettet er i høring frem til den 14. oktober, og det vedtages endeligt på byrådsmødet den 4. november.

 

 

Solrød Byråd tilpasser lokalplanen for kommende ny erhvervskile

Vejen inde i det mulige, nye erhvervsområde rykkes tættere på motorvejen, der plantes flere træer, og der bliver bedre afskærmning af området. Det er noget af det, byrådet har valgt at ændre på i et revideret lokalplanforslag, der skal sætte rammerne for planerne om en ny erhvervskile i Solrød Kommune.

I maj måned besluttede et flertal i Solrød Byråd at sende det lokalplanforslag, der konkret beskriver rammerne for en mulig fremtidig erhvervskile i Solrød Kommune placeret mellem motorvejen og den nye højhastighedsbane, i høring. Flere borgere er nu kommet med deres mening om lokalplanforslaget, og det har på oktober måneds byrådsmøde fået et flertal i byrådet til at ændre på det oprindelige forslag til lokalplan, så der nu sendes et revideret forslag i høring.

I det reviderede forslag til lokalplanen flyttes vejen i den nordlige del af området tættere ud mod motorvejen. Det giver samtidig plads til, at skovbæltet langs banen mod Solrød Landsby kan udvides til 10 meter, og det betyder også, at Solrød Landsby bliver bedre afskærmet.

I det reviderede forslag er der stadig adgang til erhvervskilen via Roskildevej, og det ligger fortsat helt fast, at cyklister ikke på noget tidspunkt skal krydse den vej, som lastbilerne skal benytte ind til det mulige nye erhvervsområde. 

”En del borgere har udtrykt bekymring over øget CO2-udledning i forbindelse med en kommende erhvervskile. Både jeg og resten af byrådet er naturligvis lydhøre over for borgernes bekymring, men reelt set svarer den årlige CO2-udledning fra en øget lastbiltrafik som følge af erhvervskilen til, hvad ca. 37 husstande med oliefyr udleder på et år. Til sammenligning nedbringer vores biogasanlæg hvert år CO2-udledningen med 45.000 tons, og det svarer til ca. 9.375 husstande med oliefyr. Til sammenligning kan man også sige, at hvis vi ikke havde biogasanlægget, så skulle vi plante skov på 2,5 gange hele Solrød Kommunes areal for at få samme positive C02-reduktion. Det er noget, der virkelig kan mærkes i det store CO2-regnskab,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”Vores samfundsmæssige udvikling kræver, at vi får flere transport- og logistikcentre, og staten har bestemt, at området, hvor erhvervskilen kan bliver etableret, udelukkende er udlagt til transport- og logistikerhverv. Vi kan derfor ikke bare beslutte at udlægge området til en anden form for erhverv. Samtidig kan man med rimelighed konkludere, at hvis der ikke bliver bygget et logistik- og transportcenter her hos os, så bliver det bygget i en af vores nabokommuner. Og et flertal i byrådet mener, at det vil være en fordel for Solrød Kommune at etablere erhvervskilen bl.a., fordi projektet kan tilføre Solrød Kommune mere end 1.000 og måske op til 2.000 nye arbejdspladser.”

Den reviderede lokalplan sendes i høring i 4 uger, og et flertal i byrådet besluttede på oktober måneds byrådsmøde, at der i forbindelse med høringen afholdes et borgermøde.

Fakta om Erhvervskilen
Staten har i 2017 via den såkaldte Fingerplan revision spor 1 specifikt udpeget området mellem motorvejen og Ringested-København højhastighedsbanen til transport- og logistikerhverv. Det betyder, at der ikke må etableres andre former for erhverv i området end netop transport- og logistikerhverv. Solrød Kommune har i forbindelse med planlægningen af området hyret Rambøll til at vurdere de miljømæssige konsekvenser af etableringen af Erhvervskilen. Rambølls samlede vurderinger er, ”at støj fra trafik og støj fra virksomheder i planområdet generelt ikke vil medføre mærkbart øgede gener for beboere og andre, der opholder sig eller færdes i planområdets omgivelser.”

Samtidig viser beregninger, at den årlige CO2-udledning fra en øget lastbiltrafik som følge af Erhvervskilen svarer til, hvad ca. 37 husstande med oliefyr udleder på et år. Til sammenligning nedbringer Solrød Biogas A/S hvert år CO2-udledningen med mere end 45.000 tons, og det svarer til ca. 9.375 husstande med oliefyr.

 

 

Nu starter forskønnelsen af Centergaden i Solrød Center

Ny, bæredygtig belægning og et friskere udtryk er en del af den kommende renovering af Centergaden i det 43 år gamle Solrød Center.

En del af den gennemgående Centergade i Solrød Center får nu pustet nyt liv i sig. Byrådet vedtog allerede i 2015 en helhedsplan for Solrød Center, og nu er opfriskningen af det lokale center nået endnu et skridt videre.

Et flertal i byrådet vedtog nemlig på byrådsmødet den 7. oktober at frigive 2,2 mio. kr. til en plan, der skal give den gennemgående gade et mere indbydende og moderne look samtidig med, at bæredygtighed også er tænkt ind i projektet. Projektet starter op på de første 850 meter af Centergaden, der begynder ved Solrød Bibliotek og Kulturhus, og skal lægge kimen til hele Centergadens og arkadernes fremtidige udseende. 

”Helhedsplanen for Solrød Center er højt prioriteret i byrådet. Vores lokale center har 43 år på bagen, og vi ønsker at give det et velfortjent løft, så det bliver mere attraktivt for både borgere og virksomheder. I byrådet glæder vi os derfor over, at vi nu er nået endnu et skridt på vejen mod at gøre Solrød Center endnu mere indbydende,” siger borgmester Niels Hörup.

Bæredygtig belægning og klimasikring
En del af den nye belægning på Centergaden kommer til at bestå af slidstærke natursten, som har en levetid på flere tusinde år, og som samtidig har et meget lavere CO2-tryk end en betonflise. Imellem cykelstien, som løber i midten af arealet, og arealet ud mod butikkerne, skal der løbe et linjedræn i støbejern gennem hele centeret, der både kommer til at fungere som ledelinje for svagtseende og afvanding til planter og træer. Samtidig kommer linjedrænet til at forstærke fornemmelsen af de forskellige zoner i Centergaden.

Også beplantningen får en nødvendig opdatering. En rapport har fastslået, at de nuværende lindetræer i centeret er i så ringe en forfatning, at det ikke er en holdbar løsning at bibeholde dem. I stedet bliver der skelet mod træsorter som fuglekirsebær, røn eller naur til at erstatte lindetræerne. Centrets fremtidige træer bliver plantet i et særligt træplantningssystem, der er specifikt designet til at give gode vækst- og vandingsbetingelser og samtidig tage højde for en klimasikret regnvandshåndtering.

Projektet bliver nu sendt i udbud med en forventning om opstart senere i 2019.

  

 

Nu bliver borgernes biblioteks- og kulturhusdrømme bragt til live

Byrådet i Solrød Kommune har frigivet næsten 4 mio. kr. til at forvandle Solrød Bibliotek og Kulturhus til et fleksibelt kulturcentrum, der appellerer til borgere i alle aldre.

Cafémiljø, læsehule og koncertsted. Der var mange drømme og ønsker i spil, da Solrød Kommune sidste år inviterede borgere i alle aldre til at komme med deres bud på, hvad Solrød Bibliotek og Kulturhus skal rumme. Og nu bliver nogle af drømmene til virkelighed.

Byrådet har nemlig på oktober måneds byrådsmøde valgt at frigive næsten 4 mio. kr. til at sætte skub i planerne for en ny indendørs indretning af Solrød Bibliotek og Kulturhus med udgangspunkt i nogle af borgernes mange ønsker.

Det betyder bl.a., at huset bliver mere opdelt i forskellige zoner som fx et café- og loungeområde, et ”hænge ud”-område for unge, en studiezone, og så kommer der en himmeltrappe, som fører op til en læse-hygge-hule.

Der kommer samtidig nye, indbydende multifunktionelle møbler, der er holdt i farver og former, som leder tankerne hen på Solrøds nære forhold til naturen med fx solskinsgul og naturlige materialer.

”Vores bibliotek og kulturhus skal være et imødekommende og rart sted at være samtidig med, at det skal være både centrum og drivkraft for kulturen i Solrød Kommune. Med den kommende ombygning bliver Solrød Bibliotek og Kulturhus i endnu højere grad et hus med fleksible rammer, hvor man både har mulighed for at være privat og for at hygge sig sammen med andre mennesker,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.  

Udearealerne får også et løft
Det er ikke kun indenfor, at nogle af borgernes drømme for Solrød Bibliotek og Kulturhus kommer til live. I marts måned frigav byrådet ca. 1,7 mio. kr. til at omdanne pladsen foran Solrød Bibliotek og Kulturhus og haven på bagsiden af bygningen til attraktive udemiljøer. Det betyder, at der bl.a. i haven anlægges en udendørsscene, bordtennisbord og hængekøjer, imens der foran bygningen kommer en lille kirsebærlund og nye cykelstativer.

Projektet er støtte af Lokale og Anlægsfonden med 200.000 kr. og sendes i udbud i løbet af efteråret.

Arbejdet med at forvandle indearealerne af Solrød Bibliotek og Kulturhus til et mere fleksibelt kulturcentrum forventes at starte op i november 2019 med afslutning i april 2020. 

 

Tåstrupvej bliver forskønnet med farverige rosenbuske

Trafiksikkerheden bliver øget, og det golde udtryk bliver erstattet af et blomstrende farvespil, når der senere i år bliver plantet smukke rosenbuske på en del af Tåstrupvej.

Nu bliver en række hvide betonklodser på den nordlige del af Tåstrupvejen på strækningen fra motorvejsbroen til Solrød Byvej erstattet af et lille hegn og farverige rosenbuske.

Betonklodserne blev tidligere på året sat op som et forsøg for at forhindre bilister og lastbilchauffører i at lave ulovlige U-vendinger tværs henover midterrabatten. De ulovlige U-vendinger gjorde, at siderabatterne ofte blev kørt op, og der var risiko for, at lastbiler og bilister kørte fast i den bløde græsrabat tæt på vejens cykelstier til fare for cyklister.

”Forsøget med betonklodserne har vist sig at virke efter hensigten, og nu har et flertal i byrådet vedtaget en permanent og langt smukkere løsning, som både øger trafiksikkerheden og giver strækningen et visuelt løft,” siger borgmester Niels Hörup.

Et flertal i byrådet besluttede på oktober måneds byrådsmøde at sætte 400.000 kr. af til at etablere det ca. 50 cm høje hegn og to forskellige slags blomstrende rosenbuske. Buskene er hårdføre over for både salt og vind, og udover at lyse op med blomster har den ene slags rosenbusk også vinrøde grene, der vil lyse smukt op i vinterperioden.  

Roserne bliver plantet i centrum af midterrabatten i en meters bredde med græs på begge sider.