Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 4. november 2019

Her kan du læse om, at budgettet 2020-2023 blev vedtaget på byrådsmødet den 4. november.

Et flertal i Solrød Byråd har vedtaget budgettetfor 2020-2023

Et flertal af byrådet har indgået en budgetaftale, hvor orden i økonomien går hånd i hånd med bæredygtig udvikling, og hvor borgerne trods stigende udgifter får samme service som i dag. Budgettet er også fritaget for besparelser og lægger bl.a. op til et serviceløft på enkelte områder.

Et flertal i byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, HavdrupListen, Venstre og byrådsmedlem Claus Redder Madsen har indgået en budgetaftale for årene 2020-2023. Budgetaftalen blev officielt vedtaget på byrådsmødet den 4. november 2019. Partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti står uden for budgetaftalen.

Budgetaftalen for 2020-2023 står på skuldrene af budgetforliget for 2019, hvor alle 19 byrådsmedlemmer var med, og bygger på byrådets vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo.

”Vi har indgået en budgetaftale, som garanterer, at vi i Solrød Kommune fortsat kan sikre bæredygtig vækst og udvikling til glæde for både borgere, erhvervsliv, foreninger og ansatte i Solrød Kommune. Samtidig har det været vigtigt for os, at budgettet også sikrer, at vi trods en stigning i serviceudgifter på lige i underkanten af 30 mio. kr. bibeholde vores nuværende serviceniveau – nogle områder får endda et serviceløft,” siger borgmester Niels Hörup.

Som en del af budgetaftalen fastholdes både den nuværende personskat og ejendomsskat.

Blandt de mange tiltag i budgetaftalen er:

 • Flere penge per elev til folkeskolerne.
 • Øget pulje til senere overflytning fra vuggestue og dagpleje til børnehave. 
 • Et styrket samarbejde mellem folkeskolen og erhvervslivet bl.a. i forbindelse med kommunens dannelsesstrategi, som vedtages ultimo 2019.
 • Øgede midler til Ældrerådet til at fortsætte rådets arbejde.
 • En fastholdelses- og rekrutteringspulje på ældreområdet, som skal medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær blandt omsorgspersonalet.
 • Forskellige anlægsinitiativer på dagtilbudsområdet, som sikrer, at de kommunale rammer kan rumme befolkningstilvæksten – Eventyrhaven i Havdrup Vest bygges færdig i 2020, der sker en til- og ombygning af Egebo Børnehave, og Lillebirk flytter fra Birkebo Børnehave til nye lokaler i en tilbygning til Væksthuset, hvilket frigør plads til flere børnehavebørn i Birkebo Børnehave.
 • På Uglegårdsskolen fortsætter den 10-årige genopretningsplan af den fredede bygning.
 • Der afsættes midler til på sigt at kunne etablere en kunstgræsbane i Havdrup.
 • Der sættes flere penge af til Strandens Hus, som fortsætter i 2020 og 2021, så borgerne kan få glæde af Solrøds rekreative og dejlige strandområde.
 • Overdækning foran Havdrup Hallen til udendørs aktivitet.

Samtidig er der aftalt følgende særlige politiske fokusområder i 2020:

 • Der skal fokus på næste skridt i Solrød Kommunes ambitiøse klimaplan, og der skal ske en opdatering af målsætninger og handlemuligheder inden for klimaområdet.
 • Der skal iværksættes en forundersøgelse af mulighederne for en realisering af Fyrtårnsprojektet på Stationspladsen bl.a. med fokus på at undersøge muligheden for at etablere et nyt rådhus – Borgernes Hus – som både kan samle flere kommunale afdelinger og styrke samspillet med borgerne. Samtidig undersøges muligheden for finansiering ved salg af det nuværende rådhus og evt. etablering af fx senior-egnede boliger på rådhusgrunden.
 • Muligheden for at etablere et medborgerhus i Havdrup skal undersøges.
 • Der skal iværksættes en analyse af det specialiserede børne- og ungeområde, der både skal vurdere mulighederne for at imødekomme det demografiske udgiftspres og pege på alternativer til de eksisterende tilbud.
 • Der skal ses på muligheden for at sænke den garantiprovision, som Solrød Kommune opkræver for kommunegarantier.

Hele budgetaftalen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside under fanen ’Politik’ og ’Budget’ eller ved at klikke på linket her.

Fire partier står uden for budgetaftalen
Partierne Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er i budgetprocessen kommet med egne ændringsforslag til budgettet og er således ikke en del af aftaleparterne bag budget 2020-2023.

”Vi så gerne, at budgettet indeholdt præcise langtidsholdbare løsninger på de udfordringer som vores skoler, hjemmepleje og daginstitutioner står over for. Det er desværre ikke tilfældet og vi fortsætter derfor vores kamp for velfærdsforbedringer, selvom det bliver vanskeligt i den nye politiske virkelighed, hvor Venstre nu indfører blokpolitik i Solrød Kommune. Med fremsendte ændringsforslag har vi med al tydelig vist, at det er muligt at løfte velfærden i Solrød Kommune inden for den økonomiske ramme,” siger Jonas Ring Madsen fra Socialdemokratiet.

"Liberal Alliances ændringsforslag viser, at det er muligt både at forbedre den borgernære service samt sænke skatten, hvis man er villig til at priortere. Vores budgetforslag afsætter eksempelvis 500 kr. mere pr. folkeskoleelev, indfører byråds-tv for øget offentlighed i byrådsarbejdet, og har den vigtige præmis, at der ikke indregnes indtægter fra transportcenteret," siger Emil Blücher fra Liberal Alliance.

”Radikale fremlagde sammen med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti et fuldt finansieret budget. Det ville skabe mere velfærd for de samme penge. Og i det hele taget var der mange radikale mærkesager som et tjek af kommunens klimaplan, en tilbagerulning af den tidlige børnehavestart, flere penge til skolerne, en handicapvenlig strand og penge til Ensomhedens Dag. Desværre ville et flertal i byrådet noget andet,” siger Bo Nygaard Larsen fra Radikale Venstre.

”Borgmesteren og hans støtter synes, det er helt i orden at smide en hel del borgeres repræsentanter ud af årets budgetforhandlinger, hvis disse ikke lige synes, det er sagen med et mega trafik- og logistikcenter med indbygget tung trafik, og en bygning på størrelse med Rundetårn. Herudover er det skuffende, at et flertal i byrådet med borgmesteren i spidsen vil plastre Solrød og særligt Jersie til med kæmpemæssige byggerier og en stærkt øget trafik,” siger Brian Mørch fra Dansk Folkeparti.

Socialdemokratiets forslag kan læses her.

Liberal Alliances forslag kan læses her.

Radikale Venstres forslag kan læses her.

Samlet ændringsforslag fra Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti kan læses her.