Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 29. april 2019

Her kan du læse om, at byrådet har godkendt den plan, der skal sikre borgerne mod stormflod, at Solrød Kommune afleverer et flot regnskab, at Havdrup kryds bliver mere sikkert, og at Solrød Kommune nu vil ansøge staten om mulighed for at indføre privat p-kontrol.

Her er planen der skal sikre borgerne mod stormflod

Nu har byrådet i Solrød Kommune godkendt den plan, der skal beskytte borgerne mod fremtidige hændelser med stormflod.

Byrådet i Solrød Kommune har nu nikket ja til det kystsikringsprojekt, som efter tidsplanen skal sendes i udbud senere i år.

”Vi lever i en verden, hvor ekstreme vejrsituationer som stormflod ikke længere er tænkte fremtidsscenarier – det skal vi blot tænke tilbage på 4. januar 2017 for at erindre. Selvom der måske hverken kommer en ny stormflod i år eller de næste år, så er det nødvendigt at sikre vores kyster for vores borgeres skyld. Køge Bugt er af staten udpeget som et af ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, og det er vi nødt til ansvarsbevidst at tage stilling til – vi tør faktisk ikke at lade være. Derfor har vi i byrådet lagt op til en god løsning, som nænsomt tager hensyn til vores smukke strandområde og naturen og samtidig sikrer vores borgeres hjem mod vandmasserne,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

Kystsikringsprojektet er delt op i tre delområder, og byrådet har vedtaget at bruge en mio. kr. til den nødvendige projektforberedelse af to af områderne. Forberedelsen til beskyttelsen af område 3, som ligger i et såkaldt Natura 2000 område, der er et særligt følsomt område, bliver ikke startet op i 2019, da byrådet på grund af områdets følsomhed har besluttet at ansøge RealDania om støtte til projektet.   

Projektet hviler på borgerinput
De konkrete initiativer, der skal sikre Solrød mod oversvømmelser i Køge Bugt, er blevet til på baggrund af input fra en udviklingsgruppe, som byrådet nedsatte i 2015 bestående af repræsentanter fra de fire grundejerforeninger langs stranden, Danmarks Naturfredningsforening og Solrød Kommune.

”På byrådets vegne vil jeg gerne takke de borgere og andre repræsentanter, der har været en del af udviklingsgruppen, som til juni har sidste møde. De har gjort et flot og vigtigt stykke arbejde til glæde for os alle sammen,” siger Niels Hörup. 

Planen er, at der ved Staunings Ø-området i den sydlige del af Solrød bliver etableret et såkaldt landdige på indersiden af lagunen ved siden af den eksisterende sti. Det er dette område, som kaldes for område 3, der ligger i et særligt følsomt naturområde, som kræver ekstra hensyn.

På kyststrækningen mellem Staunings Ø og Trylleskoven bliver klitterne styrket. Det sker ved at fylde sand i de dybe dele af klitterne, så det laveste punkt er to meter over havets overflade. På den måde sikrer man, at vandet ikke kan løbe igennem fordybningerne. Dette område kaldes i kystsikringsprojektet for område 2.

Den tredje og sidste løsning går på at etablere en såkaldt højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen og højvandslukker ved Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å. Det betyder, at man ved risiko for oversvømmelse kan lukke vandløbene, så man holder vandet fra havet ude af vandløbene. Dette område kaldes i kystsikringsprojektet for område 4.

I nogle områder vil forandringen af området næsten ikke være synlig, mens der fx i forbindelse med landdiget vil ske en større forandring, fordi der på en strækning vil ske en forhøjning af terrænet på et sted mellem 50 cm og en meter.

”Det koster naturligvis at sætte sådan en plan i værk for at beskytte strandområdets beboere, men omkostningerne ved at lade være kan nemt ende med at blive meget større – både økonomisk og menneskeligt,” siger borgmester Niels Hörup.

Som grundejer har man pligt til at sikre sin egen ejendom, og grundejerne i kystområdet skal også selv være med til at betale for kystsikringen.

Endnu kender Solrød Kommune ikke det præcise beløb for omkostningerne, men et meget forsigtigt skøn er, at de berørte husstande kommer til at betale ca. 5 kr. per m2 grund. Det vil sige, at en grundejer med en grund på 1.000 m2 skal biddrage med ca. 5.000 kr.

Planen for kystsikring kommer naturligvis i høring i 8 uger, og Solrød Kommune inviterer også til et borgermøde.

 

Solrød Kommune afleverer et flot regnskab for 2018

Regnskabet for 2018 viser, at 2018 har været endnu et godt år i Solrød Kommune med vækst og fremgang.

Det går overordnet set godt i Solrød Kommune. Det viser regnskabet for 2018, hvor hovedkonklusionen er, at Solrød Kommune samlet set har opnået et bedre resultat end forventet, og et enigt byråd har på april måneds byrådsmøde sendt det gode regnskabsresultat videre til revision.

Kommunen har holdt sig inden for de økonomiske rammer, der er afstukket af staten i forhold til serviceudgifterne, men har overskredet rammen for anlæg, fordi det på grund af befolkningstilvækst har været nødvendigt at udbygge daginstitutionsområdet og færdiggøre anlægsinvesteringer, som blev overført fra 2017. Indtægterne fra skatter, udligning og tilskud svarer stort set til det budgetterede. Udgifterne til overførselsudgifter er lavere primært som følge af, at der er færre borgere på overførselsindkomster og flere i beskæftigelse.

”Jeg er meget glad for, at vi igen i år har leveret så flot et regnskab. Det vidner om, at vi igen i 2018 har haft meget at glæde os over her i Solrød Kommune. Vi fik bl.a. 547 nye indbyggere, så vi ved udgangen af 2018 rundede 23.000 borgere. Aldrig før har vi været så mange i Solrød Kommune, og det viser, hvor attraktiv vores dejlige kommune er,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”De mange nye borgere gør selvfølgelig også, at vi har skullet tilpasse de kommunale tilbud, og i mange tilfælde har vi også måtte bygge ud. Det har gjort, at vi har overskredet vores anlægsramme, og det må vi tage med, for det har været nødvendige investeringer.”

Blandt de anlægsprojekter, som har medført, at anlægsrammen er overskredet, er fx tre midlertidige pavilloner, der er blevet sat op i 2018 for at klare presset på dagtilbudsområdet, indtil udbygningen af daginstitutionerne Bølgen og Tryllehytten og en ny integreret institution i Havdrup Vest er bygget og klar til indflytning. Derudover er Havdrup Skole i gang med en større opdatering, der er startet i 2017 og strækker sig over de kommende år. I 2018 er der bygget en ny fløj med faglokaler, og opdateringen af faglokalerne fortsætter i 2019. Også på ældreområdet er der vækst. Der er opført en tilbygning til Plejecenteret Christians Have med 30 nye plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger, og de første beboere er flyttet ind i december 2018.

”Det er byrådets vision, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. De mange projekter, der er afsluttet i årets løb, og de, der er blevet søsat, vidner om, at vi er godt på vej,” siger Niels Hörup.

 

 

Havdrup-kryds bliver mere sikkert

T-krydset ved Havdrup Alle og Skovvejen ændrer udseende, så trafikken kommer til at flyde bedre, farten dæmpes, og sikkerheden højnes.   

I vinteren 2018 blev Havdrups innovative, nye byrum indviet, og projektet medførte også, at der blev ændret på trafikforholdene i hjertet af Havdrup, så det nu er mere sikkert at færdes i byrummet. Det skete bl.a. ved, at Havdrup Allé blev forlænget og åbnet for trafik i begge ender, og det har gjort, at flere bilister nu benytter sig af den vej. Der er derfor brug for at ændre lidt på trafikforholdene, så både trafikflowet og trafiksikkerheden nær centrum af Havdrup bliver endnu bedre. 

Byrådet i Solrød Kommune har derfor på april måneds byrådsmøde besluttet at frigive 2,4 mio. kr. til både at ændre på T-krydset mellem Havdrup Allé og Skovvejen og til at færdiggøre asfaltarbejdet på Havdrup Allé inklusiv cykelstien.

Trafikforbedringen i hjertet af Havdrup var en del af byrådets budgetaftale 2018-2021, og det glæder borgmester Niels Hörup, at aftalen nu får ben at gå på. 

”Havdrup bymidte har i stærkt samspil med byens borgere og med fokus på den særlige Havdrup-ånd ændret karakter og rummer nu nogle helt nye muligheder for borgerne. Ved at forbedre trafikflowet og trafiksikkerheden omkring Havdrup Allé og Skovvejen mødes enderne i vores arbejde med at bringe bymidten til live,” siger Niels Hörup.  

Ændringen af T-krydset betyder, at Skovvejen brydes op, så vejen ikke længere udgør en lige strækning, og vigepligten ændres, så det fremover vil være bilisterne på Skovvejen, der skal holde tilbage for bilisterne på Havdrup Allé, fordi det er herfra, der kommer flest bilister. Det har også den effekt, at farten blandt bilisterne på Skovvejen automatisk bliver dæmpet, fordi bilisterne nu ikke længere kan køre ud ad et lige stræk. 

Samtidig bliver en bid af fortovet langs med Skovejen op til Havdrup Allé fjernet på begge sider af vejen, så fodgængere ikke ledes mod T-krydset, der ikke er egnet til at krydse til fods, og det skaber samtidig bedre plads til lastbiler, som skal svinge

Både arbejdet med at ændre på T-krydset og at færdiggøre asfaltarbejdet på Havdrup Allé starter efter planen op i sensommeren 2019.

 

 

Solrød Kommune vil ansøge om private p-vagter ved kalkgraven

De kaoslignende tilstande ved Karlstrup Kalkgrav får nu Solrød Kommune helt ekstraordinært til i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi at ansøge staten om mulighed for at indføre privat p-kontrol.

Når sommervarmen ruller over Danmark og indbyder til en svalende dukkert, valfarter badegæster fra det meste af Sjælland til den naturskønne perle Karlstrup Kalkgrav i Solrød Kommune.

Det medfører ofte kaoslignende tilstande på vejene omkring kalkgraven, fordi overraskende mange af badegæsterne vælger at ignorere p-forbudsskiltene og parkere ulovligt. Særligt på den smalle, offentlige vej, Højagervej, der løber langs med kalkgraven, vælger et stort antal bilister ofte at parkere både på og i private indkørsler, på cykelsti og langs med vejen i et sådan omfang, at bilerne spærrer for både redningskøretøjers og beboeres tilgang til området.

Da der er tale om en offentlig vej, er det politiets opgave at uddele parkeringsbøder til de mange ulovligt parkerede biler, men omfanget af ulovligt parkede biler vej ved kalkgraven er i sommermånederne til tider så stort, at politiet ikke har mulighed for at opretholde den nødvendige p-kontrol. Kommunen har i princippet også selv mulighed for at oprette et p-korps til at håndtere opgaven, men det vil medføre et omfattende administrationsarbejde og er en alt for dyr løsning til, at den kan lade sig gøre i praksis.

Derfor ansøger Solrød Kommune nu helt ekstraordinært i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi staten om muligheden for at indføre privat p-kontrol på Højagervej i perioden 15. juni-15. august.

”Det er ikke normalt at ansøge staten om at indføre privat p-kontrol, men der er tale om et urimeligt stort ressourceforbrug, der tager tid fra politiets mange andre vigtige opgaver, og samtidig er de mange biler til voldsomt stor gene for vores beboere i området. Sidste år blev der indsat et privat parkeringsselskab på den private fællesvej Silovej nær kalkgraven, der også har lidt af samme problem, og her er erfaringerne med den øget kontrol rigtig gode. Det er formentlig svært at få tilladelsen til at sætte ordningen i værk, men vi vil rigtig gerne afprøve vores chancer,” siger borgmester Niels Hörup, som håber, at en øget kontrol vil have en opdragende effekt, så de mange badegæster i biler finder et andet og lovligt sted at parkere deres bil – og måske endda også et andet sted at bade.

For udover den åbenlyse gene for både borgere og beredskab, så slider de ekstraordinært mange besøgende også på det historiske område fx pga. den øgede mængde skrald, der bliver smidt i naturen.

”Selvom området ved Karlstrup Kalkgrav er et dejligt sted at tage en dukkert, så har det aldrig været meningen, at kalkgraven skal kunne rumme den ekstraordinært store interesse, som vi har oplevet de senere år. Kalkgraven er ejet af Naturstyrelsen, som driver området på samme måde, som alle styrelsens andre naturområder, og det indbefatter hverken ekstraordinært mange p-pladser eller ekstraordinært mange affaldsbeholdere,” siger borgmester Niels Hörup.

Fakta
Det er den såkaldte udfordringsret, som regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner har indført, som Solrød Kommune benytter til at søge om tilladelse til den private p-vagtordning. Med udfordringsretten har alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige og lokale regler og søge om at fravige reglerne for selv at vise, at arbejdet kan indrettes på en smartere måde.