Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 16. december 2019

Her kan du læse om, at byrådet har vedtaget en ambitiøs ny dannelsesstrategi, at rammerne for Solrød Erhvervskile nu er sat, og at beskyttelsen af Solrøds kyststrækning rykker nærmere. Du kan også læse om, at byrådet har vedtaget at rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej får en opgradering, samt at planen for Solrød Kommunes beskæftigelsesindsats nu er godkendt.

Ambitiøs ny strategi: Solrød styrker børn og unges dannelse

Som en af de eneste kommuner i landet, har Solrød nu fået en dannelsesstrategi for børn og unge. Solrød Byråd har nemlig vedtaget en ambitiøs dannelsesstrategi, der skal ruste kommunens børn og unge til at klare sig godt i livet. Særligt fire karaktertræk skal hjælpe de 0-18 årige godt på vej.

Byrådet i Solrød Kommune har en vision om, at kommunen skal være det bedste sted at leve og bo. Den vision gælder også for kommunens børn og unge, og som en af de eneste kommuner i landet har Solrød Kommune nu fået en ambitiøs dannelsesstrategi, der rummer hele 0-18 års området. Byrådet vedtog nemlig på årets sidste byrådsmøde en dannelsesstrategi, der skal sikre, at kommunens børn og unge får styrket udviklingen af præcis de karaktertræk, der gør, at de kan klare sig godt i livet.

”Vi har sat barren højt med vores dannelsesstrategi. Det har vi gjort, fordi vi har et meget stærkt ønske om at give vores børn og unge et solidt fundament til at klare sig godt i livet,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget efter byrådsmødet og fortsætter:

”Vi har en ambition om, at vores børn og unge skal være livsduelige og så godt forberedt på deres børne-, unge- og voksenliv som muligt. Det betyder, at de gennem deres børne- og ungdomsliv skal udvikle sig både personligt, fagligt og socialt, og at de skal have den rette dannelse med i rygsækken på deres videre færd.”

For at ramme virkelighedens behov så præcist som muligt er dannelsesstrategien blevet til på baggrund af input fra både fagprofessionelle, forældre, børn, unge, ungdomsuddannelser, erhvervsliv, foreninger og kulturlivet, som alle er kommet med deres bud på, hvad der er centralt for, at nutidens børn og unge er i stand til at mestre den verden, de møder nu og på sigt.

”Det har været en meget spændende og givende proces at være en del af, og jeg vil gerne takke alle de aktører, der med deres gode input har hjulpet os med at lave en strategi, som ikke kun giver mening på papiret, men også i de sammenhænge, som vores børn og unge indgår i,” siger Kim Sunesen.

Den brede inddragelsesproces har bl.a. ført til, at dannelsesstrategien tager udgangspunkt i, at børn og unge skal kunne navigere i skiftende miljøer og fx kunne håndtere forandringer, indgå i fællesskaber og have udsyn. For at ruste kommunens børn og unge bedst muligt til det har Solrød Kommune udvalgt fire karaktertræk, der til sammen skal udgøre det kompas, som børn og unge kan navigere efter.

De fire karaktertræk, der skal sættes særligt ind på at fremme hos Solrød Kommunes børn og unge, er:

  • Nysgerrighed
  • Mod
  • Medmenneskelighed
  • Robusthed

Som fundament for arbejdet med de fire karaktertræk skal kommunens børn og unge hjælpes til at have et stærkt selvværd.

Fire konkrete indsatsområder

De kommende år bliver arbejdet med dannelsesstrategien udfoldet og konkretiseret løbende, men allerede nu har Solrød Kommune udvalgt de første fire indsatsområder, der skal give dannelsesstrategien luft under vingerne. De fire indsatsområder er:

  • Den gode overgang fra dagtilbud til skole.
  • Et endnu bedre samarbejde med ungdomsuddannelser, erhvervsliv og kultur- og foreningsliv.
  • En styrkelse af børn og unges it-kompetencer.
  • Et endnu stærkere forældresamarbejde.

Både indsatsområder og de fire specifikke karaktertræk er beskrevet indgående i dannelsesstrategien, som kan læses her eller på www.solrod.dk under fanen ’Politik’ og ’Planer og politikker’.

 

 

Nu er rammerne for Solrød Erhvervskile sat

Et flertal i Solrød Byråd har vedtaget den lokalplan, der sætter rammerne for etableringen af Solrød Erhvervskile.

Solrød Kommune har siden 2011 arbejdet med muligheden for at udnytte det store areal, der er indeklemt mellem Køge Bugt Motorvejen og Ringsted-København højhastighedsbanen. Området, der af staten er udlagt til transport- og logistikerhverv, er planlagt til at rumme et stort transportcenter, som det danske firma Stender A/S er projektudvikler på, og på byrådsmødet den 16. december faldt nogle af de sidste vigtige kommunale brikker på plads for, at projektet kan bringes til live.

Et flertal i byrådet vedtog nemlig den reviderede lokalplan for området, som har været i 8 ugers høring.

”Det er et spændende projekt, som jeg glæder mig til at følge. Jeg har hørt holdninger både for og imod erhvervskilen, og det er helt naturligt, at når der er tale om så stort et projekt, vil der være delte meninger. I byrådet har vi vendt alle argumenter for og imod en erhvervskile, og samlet set er et flertal i byrådet for Solrød Erhvervskile. Det er vi bl.a., fordi Solrød Erhvervskile bidrager til økonomisk vækst, erhvervsudvikling og arbejdspladser. Samtidig giver det rigtig god mening i det store klimaregnskab, at der etableres et transportcenter lige ved siden af en motorvej, som staten har forudsat i deres planlægning af hovedstadsområdet,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:  

”Uanset, hvad man som borger synes om projektet, vil jeg gerne understrege, at vi byrådsmedlemmer træffer de beslutninger, som vi tror på, er de bedste for alle os borgere i kommunen. Det er det, hvert enkelt byrådsmedlem arbejder for. I denne sag tror et flertal i byrådet på, at Solrød Erhvervskile vil være en gevinst for Solrød Kommune, og jeg håber, at kritikerne med tiden vil være enige med os,” siger borgmester Niels Hörup. 

Lokalplanen bestemmer retningslinjer for fx, hvor høje bygninger i området må være, hvordan veje og stier skal udformes, hvor i området der må bygges, krav til etablering af bevoksning, parkeringspladser og meget mere.

”Den store interesse for Erhvervskilen betyder også, at der har været en række spørgsmål til projektet. Vi har forsøgt at imødekomme borgernes interesse med spørgsmål og svar i et faktaark, som kan findes på kommunens hjemmeside,” siger Niels Hörup.

Det reviderede lokalplanforslag, som et flertal i byrådet nu har vedtaget, præciserer ud fra de indkomne høringssvar enkelte detaljer i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Bl.a. gøres det klart, at Miljøstyrelsen har bestemt, at fredskoven i området kan fældes, men at der til gengæld skal udlægges et nyt areal til fredskov, som svarer til 200 pct. af det område, hvor der i dag er fredskov. Samtidig præciseres det, at der ikke må være lys på de kommende bygningers facader mod vest og nord. Herudover skal den interne vej i området lægges tættere på motorvejen, og det giver samtidig plads til, at skovbæltet langs banen mod Solrød Landsby kan udvides, hvilket også betyder, at Solrød Landsby bliver bedre afskærmet.

Solrød Kommunes faktaark om Solrød Erhvervskile kan ses her eller ved at gå ind på www.solrod.dk under ’Godt at vide’ på forsiden.

 

 

Beskyttelse af Solrøds kyststrækning rykker nærmere

Solrød Byråd har nu besluttet, hvordan omkostningerne til at sikre Solrøds smukke kyststrækning og beboerne langs med den skal fordeles.

Nu har byrådet i Solrød Kommune taget endnu et skridt på vejen mod at sikre kommunens kyststrækning mod oversvømmelser. Ifølge Kystbeskyttelsesloven skal de grundejere, som opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring, være med til at betale for kystbeskyttelsen, og på byrådsmødet den 16. december besluttede byrådet, hvordan omkostningerne for kystsikringen skal fordeles.

”Ekstreme vejrsituationer såsom stormflod er ikke længere tænkte fremtidsscenarier. Vi ved ikke, om der kommer en ny stormflod i år, til næste år eller om ti år, men Køge Bugt er af staten udpeget som et af ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, og det er vi nødt til ansvarsbevidst at tage stilling til – vi tør faktisk ikke at lade være. Byrådet har derfor lagt op til en fremtidssikret løsning, der så vidt muligt nænsomt tager hensyn til vores smukke strandområde og samtidig sikrer vores borgeres hjem mod vandmasserne, og den kystbeskyttelse koster naturligvis en vis sum penge,” siger borgmester Niels Hörup.

Beskyttelsen af kysten bliver skræddersyet specifikt til kyststrækningens udseende, og området er derfor delt op i tre forskellige strækninger, som får hver sin løsning – klitter, diger og sluser. Der er forskel på forventningen til, hvad de tre løsningerne kommer til at koste, og borgernes bidrag til kystsikringen er derfor afhængig af, hvor de bor.  

Samtidig bliver bidraget til kystsikringen også regnet ud efter, hvor stor en grund man har, og hvis man er direkte berørt af oversvømmelser, vil der være et ekstra tillæg.

Endnu ved Solrød Kommune ikke præcist, hvad de enkelte kystsikringsløsninger kommer til at koste, men for to af områderne forventer kommunen, at bidraget kommer til at ligge på ca. 5 kr. per m2. Det vil sige, at hvis man har en grund på 1.000 m2, bliver bidraget på 5.000 kr. Det sidste område forventes at blive lidt dyrere.

Solrød Kommunes bidrag til etablering af kystsikring udgør 50 pct. af anlægsomkostningerne inden for hvert af de tre områder, og derudover bidrager Solrød Kommune som grundejer på lige fod med andre grundejere.

Når udgifterne til de forskellige kystbeskyttelsesløsninger ligger fast, vil Solrød Kommune sende et e-boks brev ud til de ca. 6.000 borgere, der er berørte af kystbeskyttelsen.

Fakta
Som følge af klimaændringerne har EU og staten udpeget 10 områder ved Køge Bugt som et samlet risikoområde, hvor der kan ske store skader på grund af oversvømmelse fra havet. Solrød Kommune har særligt mange boliger, som ligger inden for en rækkevidde af de stormfloder, der historisk har ramt området, set i forhold til de andre Køge Bugt-kommuner. 

Solrød Kommune arbejder med en kystsikring, der beskytter mod stormflod til kote 2,00 m og 2,5 m over normalvandstanden i området øst for Strandvejen og til kote 2,80 m vest for Strandvejen. Sikringen til kote 2,00 m over normalvandstanden svarer til en 100 årshændelse, mens 2,80 m svarer til en 270 års hændelse.

 

 

Strandvejsrundkørsel får en opgradering

Byrådet i Solrød Kommune har sat 200.000 kr. af til arbejdet med at gøre rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej mere sikker. Det skal bl.a. ske ved at følge politiets anbefaling om højere beplantning i rundkørsler samt tydeligere adskillelse mellem bilister og cyklister med kantsten m. m.

Nu skal det undersøges, hvordan rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej i Solrød Kommune kan gøres mere sikker. Det ligger fast, efter at Solrød Byråd på byrådsmødet den 16. december vedtog at sætte 200.000 kr. af til projektering af trafikforbedrende tiltag i den ældre rundkørsel.

Rundkørslen er et af de fire kryds, der er udpeget i Trafikplan 2016-2020 som vejkryds, hvor der over en femårig periode fra 2010-2014 er sket uheld. Som det sidste ud af de fire udpegede kryds bliver rundkørslen nu også opgraderet.

Opgraderingen sker bl.a. på baggrund af en analyse af trafiksikkerheden i kommunens rundkørsler, som den anerkendte analysevirksomhed COWI tidligere på året udarbejdede for Solrød Kommune. Heri frarådede analysevirksomheden af hensyn til cyklisternes og fodgængernes sikkerhed, at der blev foretaget ændringer i kommunens rundkørsler, som kan være med til at øge hastigheden - fx ved at fjerne beplantningen i midterøerne.

”Både politiet og Vejdirektoratet understreger ligeledes på det kraftigste, at vi ikke må beskære beplantningen til et niveau, hvor man kan se over den. De anbefalinger tør vi ikke sidde overhørige, og en del af opgraderingen af rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej bliver derfor at sikre, at beplantningen i rundkørslen stemmer overens med politiets, Vejdirektoratet og COWI’s anbefaling,” siger borgmester Niels Hörup.

COWI analysen viste også, at der køres for hurtigt ud af rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej, og det er derfor bl.a. på tegnebrættet at ændre på kørselsforløbet for bilisterne for at nedbringe hastigheden. Også en tydeligere adskillelse af kørebanen og cykelstien med kantsten vil være en del af opgraderingen

Solrød Kommune forventer at tage fat på arbejdet med at forbedre rundkørslen i 2020.

 

 

Nu er planen for Solrød Kommunes beskæftigelsesindsats godkendt

Solrød Byråd har godkendt den plan, der skal hjælpe kommunens borgere i arbejde, og sikre, at Solrød kommune fortsat ligger helt i top på beskæftigelsesfronten.

Det går godt i Solrød Kommune på beskæftigelsesområdet, og kommunen ligger helt i top, når det gælder om at hjælpe borgerne til at være en del af arbejdsmarkedet. Det afspejler sig i kommunens ledighedsprocent, som er på 2,4 procent, hvilket indbringer kommunen en delt tredjeplads på landsplan.

Og nu har Solrød Byråd på årets sidste byrådsmøde vedtaget den plan, der skal sætte rammerne for kommunens fortsatte stærke arbejde på beskæftigelsesområdet.

Planen hedder Beskæftigelsesplan 2020 og tager afsæt i byrådets pejlemærker med seks hovedområder som udgangspunkt: virksomhedsservice, jobparate og dagpengemodtagere, integration, unge, sygedagpenge og borgere med andre problemer end ledighed.

Konkrete Solrød-mål
Beskæftigelsesplan 2020 indeholder bl.a. nogle fastsatte ministermål, der skal være med til at sætte ind over for de landsdækkende udfordringer på beskæftigelsesområdet. Ud over de fastsatte mål har Solrød Kommune også sat sig lokale, konkrete mål. Et af de mål gælder fx Beskæftigelsesministerens rangliste over alle landets jobcentre.

”I Solrød ligger vi placeret i toppen af ministerens rangliste, fordi vi har færre borgere på offentlig forsørgelse, end hvad der kan forventes. Det skyldes både vores aktive borgere og aktive erhvervsliv, der tager ansvar, samt vores dygtige medarbejdere i kommunen. Vi er stolte af vores flotte position, og den skal vi naturligvis fastholde,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune.  

Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune vil løbende i 2020 tjekke op på, hvordan det går med indsatserne i Beskæftigelsesplan 2020.  

Fakta
Landets kommuner er forpligtet til hvert år at udarbejde en beskæftigelsesplan, som skal skabe overblik over indsatsområder og vise retningen for kommunernes samlede beskæftigelsesindsats. Solrød Kommunes Beskæftigelsesplan 2020 er udarbejdet med afsæt i byrådets pejlemærker og har fokus på seks hovedområder: virksomhedsservice, jobparate og dagpengemodtagere, integration, unge, sygedagpenge og borgere med andre problemer end ledighed.