Byrådets vision og pejlemærker

Byrådet har vedtaget følgende vision for Solrød Kommune:

Sammen skaber vi det bedste sted at leve og bo!

Det er Byrådets vision for Solrød Kommune.

Vores vision afspejler, at vi har en ambition om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve det
hele liv – hele livet. Det betyder, at kommunen både skal være det bedste sted at bo, arbejde, gå i skole,
dyrke fritidsliv og familieliv – som barn, ung, voksen og ældre.

De tre små ord i visionen ”sammen skaber vi” er vigtige. Det er nemlig ikke en vision, vi som byråd og
kommune kan nå alene. Vi er som borgere, foreninger og erhvervsliv i Solrød Kommune alle med til at
tage ansvar for, at det lykkes.

Sammen rummer vi et stort potentiale og mange ressourcer, som forløses, når vi som byråd og kommune
indgår i samspil med vores mange aktive borgere, der tager ansvar. Vi har derfor altid fokus på
borgernes vilkår, og vi hjælper borgerne til at hjælpe både sig selv og andre. Det er vigtigt for os, at flere
bliver aktive, tager ansvar og deltager i fællesskabet. Som kommune sigter vi mod at skabe og stille
fleksible rammer til rådighed for et aktivt familie-, kultur- og fritidsliv, som borgere og foreninger selv kan
fylde ud med aktiviteter.

Trivsel, læring og udvikling hele livet er et pejlemærke for vores arbejde med sammen at gøre Solrød
Kommune til det bedste sted at leve og bo. Som kommune støtter vi de borgere, som har brug for det –
barn og ung såvel som voksen og ældre – i at skabe trivsel, læring og udvikling i eget liv. Vi står på tæer
for sammen med forældrene at give børn og unge den bedst mulige trivsel, læring og udvikling, som de
kan bringe med sig videre i voksenlivet. Vi hjælper den enkelte borger til at kunne håndtere livets
forskellige aspekter og komme godt videre til næste trin i alle livets faser.

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre handler om, at vi møder hinanden med tillid, og at vi i
samarbejde med lokalsamfundet tager hånd om dem, der har brug for hjælp. Vi skaber sammen med
foreningerne og de frivillige rammerne for, at borgerne er sunde – bl.a. via mulighederne for at deltage i
forskellige fællesskaber og for at deltage i et aktivt fritids- og idrætsliv. Vi støtter op om borgerne med høj
kvalitet i kommunens kerneydelser i form af fx en tryg start på livet i dagtilbud, gode folkeskoler, støtte til
de voksne borgere, der har behov for dette, og en værdig ældrepleje. Vi lytter til, hvad tryghed, sundhed
og værdighed betyder for den enkelte borger.

Natur og klimaansvar i højsædet er et signal om, at vi også er ambitiøse, når det kommer til det aftryk, vi sætter i naturen og på klimaet, og at dette er en fælles opgave for kommune, borgere og virksomheder.
Stranden, skoven og hele naturen i vores kommune er værdifuld, og vi skal bruge den og passe på den, så
den bliver til glæde og gavn for os og for de kommende generationer. Vi arbejder for at reducere vores
klimaaftryk, så vores kommune også i fremtiden kan blive det bedste sted at leve og bo.

Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det er vigtigt for os at skabe rammer, som gør det attraktivt
at drive virksomhed i Solrød Kommune, samtidig med at vi gerne vil inddrage virksomhederne i vores arbejde med at nå visionen. Vi tror på stærke partnerskaber, hvor vi sammen tager ansvar for vores
kommune til gavn for virksomheder og borgere.

Vores fundament

Forudsætningen for, at vi kan nå vores ambitiøse vision er, at kommunen har orden i økonomien, at der er
åbenhed og inddragelse af borgerne, og at kommunen har engagerede og kompetente medarbejdere.
Visionen hviler derfor på et fundament med disse tre elementer, som det er afgørende for Byrådet, at vi
lykkes med.

Orden i økonomien sikrer handlerum og er dermed en hel central forudsætning for, at vi kan nå visionen.
Kommunen er i vækst med flere borgere, både børn, ældre og dem midt imellem. Væksten betyder, at vi
skal planlægge langsigtet for at sikre en bæredygtig udvikling både i forhold til økonomi og kommunens
kapacitet på bl.a. børne- og ældreområdet. Balance mellem indtægter og udgifter og det fortsatte fokus
på at drive kommunen så effektivt som muligt skaber grobunden for, at vi både kan fastholde den gode
kvalitet og sammen skabe det bedste sted at leve og bo.

Åbenhed og inddragelse er essentielle for, at vi sammen kan nå visionen. Vi skaber de bedste løsninger
sammen! Derfor er vi åbne ved at være lyttende, nysgerrige og spørgende, så vi sammen kan finde de
gode løsninger. Det er vigtigt, at vi er eksperimenterende og inddrager borgerne på forskellige måder, så
vi kommer i dialog med forskellige borgere. Som byråd er vi tydelige ved at fortælle om, hvornår og hvad
borgerne særligt kan få indflydelse på, og vi prioriterer vores ressourcer, så vi inddrager borgerne der, hvor
det passer til sagen og til vores ressourcer.

Engagerede og kompetente medarbejdere er også en del af grundlaget for, at vi kan nå vores vision. Vi
skaber en arbejdsplads, hvor kerneopgaven er i centrum, og hvor det faglige niveau og samarbejdet på
tværs vægter højt. Det skal være attraktivt at gøre en forskel som medarbejder i Solrød Kommune, så vi
også fremadrettet kan rekruttere og fastholde de engagerede og kompetente medarbejdere, så vi
sammen kan skabe det bedste sted at leve og bo.

Solrød Byråd, 2023

Siden er sidst ændret: 06-05-2024 Til top