Svarfrister

Henvendelser til Solrød Kommune bliver besvaret inden for 10 hverdage.

I sager, hvor kommunen ikke umiddelbart kan give dig et svar, får du en kvittering for din henvendelse med besked om, hvordan den videre sagsbehandling vil forløbe.

I nogle sager er det nødvendigt, at kommunen foretager en række undersøgelser og vurderinger, før der kan tages stilling til ansøgningen. I disse tilfælde kan du forvente, at din ansøgning er færdigbehandlet inden for 3 måneder.

Hvis en frist i en konkret sag ikke kan overholdes, får du skriftligt besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

Sociale sager

På det sociale område gælder der særlige regler. Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt for at afgøre, om du har ret til hjælp og i så fald hvilken.

Byrådet har besluttet, at der skal være truffet afgørelse om en ansøgning om hjælp inden for max. 10 hverdage. Dog er der en række områder, hvor Byrådet har besluttet særlige frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Sagsbehandlingsfristerne gælder også for behandling af afgørelser efter Lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse. 

Job- og Socialcentret

Ansøgning omSvarfrist
Enkeltydelse (Fx briller, tandlæge, mad, etablering og huslejerestancer)   6 uger
Førtidspension  3 måneder
Seniorførtidspension  6 måneder
Personlig assistance til erhverv  3 måneder
Mentorstøtte  1 måned
Botilbud  3 måneder
Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud  3 måneder

Børn og Unge Rådgivningen

Ansøgning om Svarfrist
Familievejledning                                                                                                      3 måneder
Optagelse i særlige dagtilbud     3 måneder
Hjemmetræning  6 måneder
Merudgifter  3 måneder
Tabt arbejdsfortjeneste  3 måneder
Ledsageordning unge fra 12 år  1 måned
Børnefaglig undersøgelse  4 måneder
Særlig støtte til børn og unge  3 måneder

Visitations- og Koordinationsenheden

Ansøgning omSvarfrist
Visitationsbesøg Efter aftale
Iværksættelse af personlig hjælp Almindeligvis samme dag
Iværksættelse af praktisk hjælp Inden for 5 hverdage
Merudgifter §100 3 måneder 
Handicapbiler                                                                                    

3 måneder

 Hjælpemiddelområdet

Ansøgning omSvarfrist
Kropsbårne hjælpemidler 8 uger
Genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder                                                            12 uger
Boligindretning

6 måneder

  

Siden er sidst ændret: 16-02-2023 Til top