NyhederNyheder

Stort rekreativt naturområde ved Solrød Bæk er et skridt nærmere

Mere skov og dyreliv, sti mellem Havdrup og Solrød Landsby, beskyttelse af byerne mod oversvømmelser, beskyttelse af grundvandet og nye naturoplevelser for borgerne. Der er flere store fordele ved Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk, og har parterne i projektet mødtes med lodsejerne for at tale om den vigtige jordfordeling.

Det planlagte Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk kan blive til et stort rekreativt naturområde i Solrød Kommune med masser af muligheder for friluftsoplevelser. Samtidig beskytter det Havdrup og Solrød Landsby mod oversvømmelser og grundvandet mod forurening.

I maj indgik de fire samarbejdspartnere i projektet, Solrød Kommune, KLAR Forsyning, Naturstyrelsen og HOFOR, en aftale om finansiering af projektet på i alt 40 millioner kroner, og onsdag den 7. februar tog projektet næste vigtige skridt. 

Her mødtes de fire parter med lodsejerne med arealer i området for at tage hul på de første forhandlinger om opkøb og bytte af arealer. Forhandlinger, der som planlagt fortsætter med hver enkelt lodsejer de kommende måneder.

Et område med gode friluftsoplevelser 

Formand for Kultur- og naturudvalget i Solrød Kommune Morten Scheelsbeck fortæller om den vigtige opgave, lodsejerne og parterne i projektet står over for: 

“Det er vigtigt for projektet, at vi får skabt et sammenhængende og beplantet område, som borgerne kan få gode friluftsoplevelser i. Også den planlagte stiforbindelse mellem Havdrup og Solrød Landsby afhænger af, om projektet får nok jord i området til rådighed,” siger han.

Kort fortalt har lodsejerne tre muligheder. Enten kan de på frivillig basis sælge deres jord til Naturstyrelsen, eller de kan bytte den væk til anden jord uden for projektets område. 

I begge tilfælde overtager Naturstyrelsen ejerskabet og forvaltningen af jorden og beplanter den til gavn for biodiversiteten, de lokales rekreative friluftsmuligheder og beskyttelse af grundvandet. Den tredje mulighed er, at de beholder jorden og driver marken uden brug af pesticider.

Beplantning beskytter grundvandet

Hvis lodsejerne vælger ikke at sælge eller bytte deres jord væk, vil de i 2025 ifølge udkast til ny lovgivning blive pålagt at holde op med at sprøjte deres arealer i området. De ligger nemlig i et såkaldt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), hvis formål er at beskytte grundvandet.

HOFOR har den store Havdrup Kildeplads, som ligger i hjertet af projektområdet ved Solrød Bæk. Her kan forsyningsselskabet årligt hente 2,5 millioner kubikmeter vand op af jorden, som siden bliver til drikkevand. Områdechef i HOFOR Anne Scherfig fortæller:

”De frivillige aftaler om salg eller jordbytte er vigtige for beskyttelsen af grundvandet. Jo mere af projektområdet, Naturstyrelsen kan overtage og beplante, jo bedre beskytter vi grundvandet,” konstaterer hun.

Beskytter også mod oversvømmelser

En del af projektet går ud på at beskytte Havdrup og Solrød Landsby mod oversvømmelser ved kraftig eller vedvarende regn. Det sker blandt andet ved at genoprette Tykmosen, der i dag er drænet og tørlagt. Den del af projektet står KLAR Forsyning i spidsen for.

Der vil blive skabt 10-15 hektar ny natur, mose og enge, som kan tilbageholde regnvandet, inden det løber ud i Solrød Bæk. Det vil styrke dyre- og plantelivet i området til stor gavn for alle dem, der kan lide at bruge naturen rekreativt.