NyhederNyheder

Partnerne i vand- og naturprojektet Solrød Bæk har indgået aftale om finansiering af projektet

HOFOR, KLAR Forsyning, Naturstyrelsen og Solrød Kommune har indgået en aftale om finansiering af vand- og naturprojektet Solrød Bæk. Det samlede projekt forventes at koste ca. 40 mio. kr.

Mere biodiversitet, mindre CO2-udledning, mere skov, bedre beskyttelse af drikkevandet, klimatilpasning af Havdrup og samtidig en fornuftig løsning for landmændene. Det store vand- og naturprojekt langs med Solrød Bæk er en gevinst på mange fronter, og nu har parterne for alvor taget næste skridt mod en realisering af projektet ved at indgå en aftale om finansiering af de enkelte tiltag.

Der er nu underskrevet to partnerskabsaftaler, der skal sikre, at projektet gennemføres. Den første aftale indeholder indsatser for klimatilpasning af Havdrup og Solrød Landsby samt genopretning af Tykmosen.

I KLAR Forsyning glæder man sig over projektet.

”I KLAR Forsyning er vi meget begejstrede for projektet. Vi oplever, at der er et særdeles godt samarbejde mellem alle involverede, og vi tror på, at man generelt set kommer længere, når man arbejder sammen. Samtidig ser vi i KLAR Forsyning altid gerne, at vores projekter kan tilføre vores kunder ekstra værdi i form af rekreative områder, som det er tilfældet her”, siger Jesper Koziara, teknisk direktør i KLAR Forsyning.

Han fortæller, at man for at beskytte Havdrup og Solrød Landsby mod oversvømmelser ved kraftig eller vedvarende regn vil genoprette Tykmosen, der i dag er drænet og tørlagt. I forbindelse med projektet skabes 10-15 hektar ny natur bestående af mose med omkringliggende enge, som kan tilbageholde regnvandet, inden det udledes i Solrød Bæk.

Samtidig vil der blive etableret en ny stiforbindelse mellem Havdrup og Solrød Landsby, der går gennem skov og langs vandløb og mose, hvilket også vil være til glæde for kommunens borgere. 

Beskyttelse af grundvandet og mere natur

Den anden aftale består af indsatser for beskyttelse af grundvandet på Havdrup Kildeplads, hvor man som de vigtigste indsatser ophører med at bruge pesticider, laver skovrejsning samt ny lysåben natur med fokus på biodiversitet.

Hos HOFOR ser man positivt på aftalen, som fra starten ikke var helt nem at lande.

”Vi havde alle fra begyndelsen helt naturligt nogle forskellige interesser i projektet, men det foreløbige resultat viser tydeligt både engagement, samarbejde og vilje til at lykkes. Og nu står vi altså med muligheden for at få skabt et stærkt projekt, der både kan sikre drikkevandet, styrke den pressede danske natur, bekæmpe klimaforandringerne og blive til et dejligt sted at gå en tur,” konstaterer direktør for Vand og Spildevand i HOFOR, Brian Hansen.

Flere muligheder for motion og oplevelser i naturen

Pladsmangel er naturens største problem. Vand- og naturprojektet frigiver landbrugsarealer til både skov, mose og lysåben natur. Projektet vil bidrage til at skabe nye levesteder og fungere som en økologisk forbindelse for plante- og dyrearter, der ellers kan have svært ved at trives i det opdyrkede landbrugsland. 

Skoven og de lysåbne naturarealer vil samtidig give mulighed for rekreative naturoplevelser for lokalbefolkningen.

”Vi har brug for gode naturoplevelser i de bynære områder med muligheder for motion og friluftsoplevelser. Skoven vil også få stor landskabelig værdi, fordi den vil fremstå som en grøn kile mellem Havdrup og Solrød Landsby og på den måde skabe en unik sammenhæng mellem natur og bymiljø,” siger skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen.

Det grundlæggende princip i aftalerne er, at jordejerne i tilknytning til HOFORs kildeplads tilbydes at indgå frivillige aftaler for at beskytte grundvandet. Det kan fx være en frivillig aftale i form af en erstatning for stop med brug af pesticider, et tilbud om køb af jord eller et tilbud om at bytte sin landbrugsjord til et nyt areal uden for projektområdet. Det er Naturstyrelsen, som opkøber jorden af de lodsejere, som vil sælge eller bytte jord. HOFOR, KLAR Forsyning og Solrød Kommune medfinansierer opkøbet af jorden. Naturstyrelsen står for tilplantningen og den fremtidige drift samt administration af naturarealerne og skoven.

”Vi vil først og fremmest gå ad frivillighedens vej i forhandlingerne om erstatning, køb eller bytte af jord. Det giver en lidt længere proces, da der er mange brikker, som skal matches undervejs. Men det er vigtigt, at vi i fællesskab finder frem til de rigtige løsninger for alle parter – ikke mindst for grundvandet,” siger direktør i HOFOR, Brian Hansen.

Projektet binder mange ender sammen, og på bedste vis løses et stort problem på en måde, som skaber en betydelig merværdi.

”Alle parter kan med rette være stolte over, at vi nu er nået så langt i processen, og der skal lyde en stor ros til de mange interessenter og partnere for deres udsyn, støtte og engagement”, lyder det Solrød Kommunes borgmester Emil Blücher.

Fakta

Projektområdets fase 1 omfatter i alt ca. 140 ha, som for størstedelens vedkommende er udlagt til boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i tilknytning til Havdrup Kildeplads, som ejes af HOFOR. 

På kildepladsen kan der årligt indvindes op til 2,5 mio. m3 grundvand svarende til ca. 5% af drikkevandet til Storkøbenhavn. Kildepladsen rummer i alt 15 vandboringer. Der er udpeget BNBO omkring alle kildepladsens boringer. I alt er 22 jordejere berørt af denne udpegning.

Et muligt opkøb af areal til anlæg af skov og natur er opgjort til henholdsvis ca. 56 ha skov og ca. 55 ha natur. De resterende arealer forventes bibeholdt i privat eje, og jordejerne skal her erstattes for værditabet af ejendommen for stop med brug af pesticider.

De arealer, der er udlagt til skov og som bliver tilplantet af Naturstyrelsen, vil automatisk blive til fredskov. Når et areal er omfattet af fredskovspligt, betyder det, at det skal bevares som skov. Arealer udlagt som ny natur vil også blive pålagt betingelser om permanent fremtidig drift og pleje som eng, mose eller lignende.

Ved etablering af 56 ha ny skov vil der årligt kunne opnås en reduktion på ca. 672 tons drivhusgasser. Dertil kommer reduceret drivhusgas-emission fra tørveholdig jord, der omlægges til mose eller enge.

Vandløbskvaliteten i Solrød Bæk forbedres med øget robusthed og en markant reduktion af de kraftige afstrømninger, der i dag er medvirkende til, at bækken ikke kan opfylde sin målsætning.

Salbjerg Bæk, der er et sidetilløb til Solrød Bæk, omlægges som naturligt slynget vandløb med forbedret faunapassage og højere vandløbskvalitet.

Forholdene for områdets naturlige dyreliv, fugle, insekter og vandlevende arter forbedres markant. Dette forventes at bidrage positivt til nærliggende beskyttede naturområders kvalitet – blandt andet Gl. Havdrup Mose, der er udpeget som Natura2000 område.