NyhederNyheder

Byrådet baner vejen for nyt biogasanlæg

Et flertal i Solrød Byråd har vedtaget en ny lokalplan og en miljøgodkendelse for et nyt biogasanlæg ved Åmarken, som kan hjælpe til med at reducere udledningen af drivhusgasser væsentligt.

Der er nu mulighed for, at der kan opføres endnu et grønt og bæredygtigt biogasanlæg i Solrød Kommune. Siden 2012 har et område ved Åmarken i kommuneplanen været udlagt med en mulighed for, at der kan opføres biogasanlæg, og nu har et flertal i byrådet på januar måneds byrådsmøde vedtaget en ny lokalplan og en miljøgodkendelse for virksomheden Solrød Bioenergi ApS.

Den nye lokalplan erstatter den tidligere lokalplan for området og fastlægger både rammerne for Solrød Biogas A/S, som allerede er beliggende i området og har været i fuld drift siden 2015, og giver mulighed for, at der kan etableres et nyt biogasanlæg.

”Et nyt biogasanlæg vil betyde en reduktion af drivhusgasser med ca. 31.708 tons om året. En væsentlig del af denne reduktion kan have en direkte effekt for Solrød Kommunes drivhusgasregnskab, og vi regner med, at et nyt anlæg kan bidrage med ca. 25 procent af Solrød Kommunes nye mål for 2030 om en reduktion af drivhusgasser på 70 procent. Hvis vi skulle opnå det samme resultat ved at plante træer, skulle vi plante skov på et areal, der svarer til hele kommunens størrelse, og sammen med det eksisterende biogasanlæg vil begge have en global drivhusgasreduktion, der svarer til et skovareal på 4 gange kommunens areal. Et nyt biogasanlæg vil derfor have stor betydning for vores grønne omstilling her i kommunen. Vi kan ikke redde hele verden, men vi kan gøre vores lokalt for at handle på vor tids største udfordring – den globale opvarmning,” siger borgmester Niels Hörup.

Forud for byrådets beslutning har både forslaget til lokalplanen og miljøgodkendelsen været i høring i otte uger, og der har været afholdt et digitalt borgermøde. Der er i høringsperioden i alt kommet 100 høringsvar fra 64 afsendere. Borgernes kommentarer har givet anledning til ændringer i lokalplanen, fx i forhold til bygningshøjde, krav om en ikke-lystæt beplantning, en afskærmning mod Jersie samt ændringer i miljøgodkendelsen om fx tidspunkter for levering af den kildesorterede, organiske dagrenovation (KOD) og behandlingen af den. 

”Der har været en stor interesse for det mulige nye biogasanlæg, og der er kommet mange interessante høringssvar til lokalplanen og miljøgodkendelsen. Nogle synes godt om planerne om endnu et biogasanlæg, og nogle borgere er mere kritiske over for planerne, og det er helt naturligt, at der er forskellige holdninger til et stort projekt som dette. Samtlige høringssvar er naturligvis blevet læst og taget med i betragtning af det videre forløb,” siger borgmester Niels Hörup.

Blandt kritikerne af et nyt biogasanlæg har der bl.a. været fokus på lugtgener, og der er i miljøgodkendelsen gjort alt for at minimere muligheden for lugtgener.

”Solrød Kommune har stillet de skrappeste mulige krav fra Miljøstyrelsen vedrørende minimering af lugt til Solrød Biogas. Det samme gør sig gældende for et evt. nyt anlæg, og det er kommunens indtryk, at der kun meget sjældent vil risikere at være lugtgener,” siger borgmesteren.

For at sikre så få lugtgener som muligt bliver der i miljøgodkendelsen stillet krav om fx et præcist dimensioneret ventilationssystem og et dertilhørende biofilter, som skal rense ventilationsluften fra de haller, hvor biomassen modtages, og luften fra anlæggets tanke. Samtidig skal anlæggets tanke være tætte for at mindske behov for ventilation og forhindre lugtudslip, og anlægget dimensioneres til og drives efter, at der under alle driftssituationer vil være undertryk i såvel haller som tanke. Det sikrer, at ventilationsluft og lugtstoffer altid ledes gennem filteret til rensning.

Under behandlingen af sagen på byrådsmødet blev det oplyst, at byrådet på dagen for byrådsmødet har modtaget en indsigelse fra en borger, som mener, at det ikke kan udelukkes, at området kan være omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3 – altså et område med særlige bevaringsværdige natur. Det er dog Solrød Kommunes vurdering, at arealet ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3 beskyttede naturtyper. Denne vurdering beror på talrige undersøgelser af beskyttede naturarealer i Jersie Mose udført af både statslige og kommunale myndigheder.

Du kan finde mere information om lokalplanen og miljøgodkendelsen på www.solrod.dk under ’Aktuelle projekter’ og ’ikke-kommunale projekter’, hvor du også kan finde et spørgsmål/svar-ark og link til byrådets behandling af sagen.