Vand og naturVand og natur

Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk

Her kan du holde dig orienteret om projektet.

Formål

Formålet med projektet er at samtænke ønsket om øget biodiversitet og mulighed for rekreative friluftsmuligheder langs Solrød Bæk med behovet for klimatilpasning af Havdrup og beskyttelse af drikkevandsinteresser ved HOFORs drikkevandsboringer langs bækken. Aktuelt handler det om, at Staten har udpeget BNBO-områder (Borings-Nære-Beskyttelses-Områder) i tilknytning til HOFORs boringer svarende til ca. 120 hektar eller 3% af Solrød Kommune.

Lodsejerne i de berørte områder ønsker en omfordeling af arealerne, således at de får byttet jorden inden for BNBO-udpegningerne ud med landbrugsjord, der ikke er berørte af udpegningen. Områderne inden for BNBO kan i stedet anvendes til natur, rekreative formål, afgræsning eller økologisk jordbrug. Kortet nedenfor viser de forskellige påtænkte indsatser i projektet.