Vand og naturVand og natur

Uønskede plante- og dyrearter

En række plantearter spreder sig voldsomt i den danske natur på bekostning af andre plantearter.

Det gælder i Solrød Kommune bl.a. Kæmpebjørneklo, Rynket Rose og flere arter af pileurt.

De uønskede arter stammer typisk fra andre dele af verden. I Danmark har de ingen naturlige fjender og kan derfor ofte sprede sig meget hurtigere end de hjemmehørende arter, som derfor forsvinder. 

Kæmpebjørneklo

Solrød Kommune vedtog den 23. april 2019 en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Dermed er alle lodsejere i Solrød Kommune forpligtede til at bekæmpe kæmpebjørnekloen, hvis den findes på deres ejendom. Du kan læse indsatsplanen her. Solrød Kommune bekæmper naturligvis kæmpebjørneklo på de kommunale arealer.

Målet for bekæmpelsen er, at ingen planter skal sætte spiringsdygtige frø, og at de enkelte planter skal dø inden for indsatsperioden.

  • Bekæmpelsen skal være iværksat senest 1. juni.
  • Bekæmpelsen påhviler ejeren af et givent areal.
  • Bekæmpelsen skal medføre at planten dør.

Uanset valg af bekæmpelsesmetode og bekæmpelsestidspunkt må der ikke på noget tidspunkt forekomme planter med blomsterskærme eller frø. Det er også vigtigt, at du ikke smider afskårne blomsterskærme i komposten, men at de brændes af eller køres på genbrugspladsen.

Det anbefales, at planterne bekæmpes ca. hver fjerde uge, da de er i stand til hurtigt at sætte ”panikblomster” efter beskæring.

Kæmpebjørneklo vokser især langs vandløbene. Bjørneklo spredes ved hjælp af frø i en hastighed, så store arealer kan blive dækket på få år, hvis man ikke bekæmper den. Én plante kan sætte 20.000 frø.

Bjørnekloens saft forstærker sollysets effekt på huden og kan give voldsom eksem og hudskader, hvis man kommer i berøring med planten.

For at bekæmpe Kæmpebjørneklo er det vigtigt at kunne kende den fra andre skærmplanter i den danske natur. Du kan læse mere om forvekslingsmuligheder her.

Kæmpebjørneklo kan bekæmpes med forskellige metoder. Her på siden kan du læse nærmere om metoder som rodstikning, slåning, skærmkapning, gasbrænding, afdækning, græsning eller ved kemisk bekæmpelse. Du kan også læse mere om bekæmpelsesmetoder her.

Indsatsplanen gør det muligt at påbyde lodsejere at fjerne planten. Desuden giver indsatsplanen mulighed for, at kommunen kan lade bekæmpelsen foretage for ejers regning, hvis påbud ikke efterkommes.

Hvis bekæmpelsesfristen er overskredet, og der ikke er synlige tiltag til bekæmpelse på arealet, varsles lodsejeren enten skriftligt eller mundtligt om et påbud med angivelse af, at eventuelle bemærkninger hertil skal sendes til kommunen indenfor 2 dage. Herefter udsendes der et skriftligt påbud med en 14 dages frist til bekæmpelse. Hvis lodsejer ikke inden for de 14 dage har iværksat bekæmpelse, iværksættes bekæmpelsen for ejers regning.

De korte frister skyldes, at det er vigtigt at få bekæmpet kæmpebjørnekloen, inden den får sat frø.

Kommunens opkrævning for bekæmpelse sker inden for rammerne af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Kommunen foretager kontrol for at sikre overholdelsen af indsatsplanen og påbud. Kommunen har mod behørig legitimation adgang til alle arealer omfattet af indsatsplanen med henblik på kontrol eller bekæmpelse.

Sikkerhed!

Når man bekæmper Kæmpebjørneklo, skal man passe på ikke at blive ramt af saften fra planten, som kan forårsage voldsomme skader. Du kan læse mere om sikkerhed her.

Rynket Rose

Rynket Rose eller Hybenrose vokser i Solrød Kommune især langs kysten. Rosen kan være til gene for badegæster på grund af sine torne, og den spreder sig så voldsomt, at der ikke bliver plads til strandens øvrige plantearter.

Du må gerne fjerne rosen, men ønsker du efterfølgende at plante hjælme eller lignende for at hindre sandflugt, skal du søge dispensation fra strandbeskyttelseslinjen hos Kystdirektoratet på mail kdi@kyst.dk.

Rosen er meget svær at komme af med, fordi selv det mindste rodskud kan vokse sig til en stor plante.

Her kan du læse mere om bekæmpelse af rosen.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du desuden læse mere om andre uønskede arter.

Pileurter

Solrød Kommune er i øjeblikket ved at bekæmpe pileurt på et større areal mellem Karlstrup Strandvej og Tanggårdsvej. Pileurter er en invasiv plante, hvilket betyder, at planten ikke hører hjemme i Danmark, og når planten kommer hertil breder den sig uhæmmet, fordi dens naturlige fjender – som fx bestemte dyr – ikke findes her. Pileurterne danner store, tætte bestande, hvorunder der er meget mørkt. Næsten ingen planter og dyr kan leve der. Planterne stammer fra Østen, hvor de vokser på blandt andet vulkaner, og derfor er planterne meget hårdføre. Planterne har et omfattende rodnet og er derfor meget svære at bekæmpe. Deres rødder kan vokse gennem stort set alt - endda beton.

Bekæmpelsen ved arealet mellem Karlstrup Strandvej og Tanggårdsvej har krævet fældning af en del krat og selvsåede buske og træer. Derefter er jorden gravet igennem for større rødder, og hele området er efterfølgende dækket af med en speciel plastdug, der skal forhindre sollys i at trænge igennem til de tilbageværende rester af planterne. Plastdugen skal som udgangspunkt ligge i 7 år for, at man kan være sikker på, at alle dele af planten er død. For at plastdugen ikke skal blive ødelagt i den lange periode, har vi valgt at lægge 20 cm sand oven på. Det kan være et fristende sted for hunde og andre dyr at grave, men det er meget vigtigt for bekæmpelsen, at der ikke går hul på dugen. Derfor er det vigtigt at holde øje med din hund, hvis du lufter den i området.

For at bekæmpelsen skal blive effektiv, er det vigtigt, at de omkringboende naboer er opmærksomme på at fjerne eventuelle skud, der kommer op i nærheden. Vi vil selvfølgelig også tilse området med jævne mellemrum.

Hvis du har mistanke om, at du har pileurt på din grund, og du er i tvivl om, hvordan du skal bekæmpe den, så kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om invasive arter. 

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top