Igangsættelse af kystsikring af område C vest for Strandvejen

Kystsikringen af område C vest for Strandvejen igangsættes primo marts 2022.

Baggrund

I 2007 vedtog EU et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen. På baggrund af Kystdirektoratets kortlægning blev Køge Bugt udpeget som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. Med udgangspunkt i denne oversvømmelsestrussel har Byrådet i Solrød Kommune vedtaget at kystsikre kommunen. Følgende tre strækninger skal kystsikres:

  • Område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej
  • Område B, der dækker fra Ventegodtsvej til Skensved Å
  • Område C, der dækker området vest for Strandvejen samt 37 matrikler beliggende langs Strandvejen øst for Strandvejen

I marts 2021 godkendte Solrød Byråd etableringen af kystsikring i område C vest for Strandvejen. Det er dette område som nu står for at blive kystsikret.

Hvordan skal der kystsikres?
I forbindelse med kystsikringen af område C skal der etableres følgende:

  • Højvandslukke i Karlstrup Mosebæk.
  • Lav højvandsmur (ca. 30 cm høj) langs Karlstrup Strandvej ved Karlstrup Mosebæk.
  • Højvandslukke i Solrød Bæk.
  • Terrænforhøjning langs Solrød Strandvej ved Solrød Bæk.
  • Terrænforhøjning i krydset mellem Holmehusvej og Jersie Strandvej.
  • Højvandslukke i Skensved Å.

Hvornår skal der kystsikres?
Anlægsarbejdet starter primo marts 2022 og forventes at være færdigt omkring 1. august 2022. Arbejdet forventes udført på hverdage i tidsrummet kl. 07-18.

Hvor skal der kystsikres?
Anlægsarbejdet opstartes ved Skensved Å og Solrød Bæk i begyndelsen af marts. Arbejdet ved Karlstrup Mosebæk forventes opstartet i begyndelsen af april.

Hvem udfører kystsikringen?
Solrød Kommune samarbejder med Sweco Danmark A/S, der er bygherrerådgiver på det samlede projekt og Zøllner A/S, der er hovedentreprenør med Wintec ApS som underentreprenør. 

Spørgsmål og mere information
Solrød Kommune vil løbende opdatere hjemmesiden som anlægsfasen skrider frem. Du kan læse mere om projektet på Solrød Kommunes hjemmeside under ’Aktuelle Projekter’, ’Kystsikring’ der også kan tilgås her: /borger/aktuelle-projekter/kystsikring

Hvis du har spørgsmål til kystsikringen af område C er du velkommen til at kontakte
Mustafa Shaker fra Sweco A/S. Han kan kontaktes på telefon: 60153966 eller på e-mail: mustafa.shaker@sweco.dk.