Information om liste over potentiel PFAS-forurening

Solrød Kommune rensede allerede i 1998 Sognevej 7, der nu er med på Region Sjællands liste over grunde, der muligvis er forurenet med PFAS.

I øjeblikket er der meget opmærksomhed på grunde, som potentielt kan være forurenet med PFAS. Grunden Sognevej 7 i Karlslunde, hvor vores kommunale institution Naturbørnehaven ligger, er i den sammenhæng blevet nævnt som en af de potentielt forurenede grunde.

Sognevej 7 nævnes, fordi den er på en liste, som Region Sjælland har lavet over grunde, hvor der kan være risiko for forurening med PFAS. Det er vigtigt at understrege, at disse lokaliteter udelukkende er udpeget på baggrund af viden om, hvad grunden tidligere har været brugt til, og det er derfor ikke baseret på, at der med sikkerhed er brugt PFAS på grunden. Der er altså ikke konkret viden om brug af PFAS, og der er heller aldrig konstateret PFAS på Sognevej 7.

Det er Solrød Kommunes klare overbevisning, at børnene i Naturbørnehaven aldrig er blevet udsat for PFAS eller andre miljøskadelige stoffer.

Det er vores klare overbevisning, da vi allerede i 1998 rensede grunden ved at fjerne det øverste jordlag og lægge et nyt, rent lag jord på. Det blev gjort efter, at der på en mindre del af grunden blev fundet bly, cadmium, PAH og zink – men ikke PFAS. Den vandboring, der er på grunden, har desuden aldrig forsynet børnehaven med drikkevand. Vandet fra boringen er udelukkende blevet brugt til toiletskyld i institutionen, indtil den blev tilsluttet vandværket i 2015.

Det er derfor som nævnt Solrød Kommunes overbevisning, at børnene i Naturbørnehaven hverken er blevet udsat for PFAS eller andre miljøskadelige stoffer.

Forældrene til børnene i Naturbørnehaven er blevet underrettet om ovenstående.