Solrød Kommune genoptager sager om sygedagpenge

En ny afgørelse ændrer praksis for, hvornår udbetalingen af sygedagpenge må stoppes. Læs mere her.

Har du modtaget sygedagpenge i Solrød Kommune, og blev udbetalingen stoppet med tilbagevirkende kraft, så kan du have penge til gode. 

Det skyldes en ny afgørelse i Ankestyrelsen, der slår fast, at kommunerne tidligst kan stoppe udbetalingen af dagpenge, når der er truffet en beslutning herom. Det vil sige fra datoen på det brev, hvor kommunen meddeleler, at det er besluttet at stoppe udbetalingen.

Kommunerne kan altså ikke stoppe udbetalingen før, beslutningen er truffet, og dermed heller ikke med tilbagevirkende kraft.

Afgørelsen ændrer udelukkende praksis for, hvornår kommunen må stoppe udbetalingen. Den ændrer altså ikke på praksis om selve vurderingen af, om modtageren af sygedagpenge er i stand til at arbejde eller ej.

Eksempel:

Hvis du har modtaget et brev med en afgørelse den 1. september 2018, hvor der står, at sygedagpengene er stoppet den 1. januar 2018, så er afgørelsen forkert, fordi den er stoppet med tilbagevirkende kraft.

I det konkrete eksempel burde sygedagpengene være stoppet den 1. september 2018.

Vi har brug for din hjælp

Vi har desværre ikke mulighed for selv at finde alle relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag.

Du skal kontakte Job- og Socialcenteret, som kan træffes på telefon 56182000 eller ved personligt fremmøde. Du kan også henvende dig skriftligt ved at sende sikkert via din e-Boks.

Du skal blot oplyse dit CPR-nummer, og at du har læst denne nyhed om sygedagpenge.

Så vil vi gennemgå din sag og sende dig et skriftligt svar.

Hvis sagen har været behandlet af de sociale nævn eller Ankestyrelsen, vil du kunne anmode Ankestyrelsen om at genoptage sagen, fordi det er den myndighed, der sidst har afgjort sagen, som skal se på den igen. Se mere på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.

Forældelse

Det er ikke alle sager, der kan blive genoptaget. Ankestyrelsen har fastsat, at alle sager fra 4. maj 2018 og tre år tilbage kan genoptages. Sager der går mere end tre år tilbage fra 4. maj 2018 er dermed forældede.

Er din sag forældet, og har du indvendinger imod dette, vil det blive undersøgt, om der kan være konkrete omstændigheder, der gør, at forældelsesfristen ikke er gældende i dit tilfælde.

 

Yderligere informationer:

  • Afgørelsen er en principafgørelse, der fastlægger praksis efter en dom fra Østre Landsret.
  • Den nye praksis har hjemmel i sygedagpengelovens § 7
  • Skæringstidspunkt for forældelsesfristen er fastsat til tre år før 4. maj 2018. 4. maj 2018 er datoen for Østre Landsrets dom.