Genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42

Har du som forælder modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede mindreårige barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2012? Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet? Så kan du måske få behandlet din sag på ny.

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i de satser, som ministeriet udsender til kommunerne til brug for beregning af den maksimale sats for tabt arbejdsfortjeneste (ydelsesloftet). Den maksimale sats har været fejlagtigt reguleret siden den 1. juli 2012.

Det kan betyde, at du i en årrække har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, som du har krav på efter serviceloven.

Solrød Kommune genoptager af egen drift de sager, hvor der er eller har været en aktiv bevilling på kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i 2020.

Derudover har kommunen desværre ikke mulighed for at finde frem til alle de relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os, såfremt man ønsker at få genoptaget af sin sag.

Forældelse – hvad betyder det for min sag?

Selvom der har været fejl i satserne siden 1. juli 2012, er det dog forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder. Krav på efterbetaling af tabt arbejdsfortjeneste vil som udgangspunkt være forældet, hvis kravet vedrører en periode, som ligger mere end tre år før lovens ikrafttræden den 1. januar 2020. Det betyder, at krav på efterbetaling fra før den 1. januar 2017, som udgangspunkt er forældet. Det gælder også, selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl.

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Kommunerne skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af dækning af tabt arbejdsfortjeneste, er forældet. 

Læs mere om forældelse under punkt 5.3 i ministeriets orienteringsskrivelse til kommunerne på Retsinformation.

Hvordan kan jeg få min sag genoptaget?

Hvis du mener, at din sag skal genoptages, eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte specialrådgiver Line McMonagle på telefon 5618 2878 eller via digital post på borger.dk.