Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Merudgifter efter servicelovens § 100

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

  • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • har udsat/opsat din folkepension
  • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter servicelovens § 100, medmindre du får kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

  • hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
  • som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Solrød Kommune behandler sager og ansøgninger om merudgifter så hurtigt som muligt.

Behandlingstiden kan dog ved komplicerede sager være op til tre måneder.

For yderligere information kan du læse Solrød Kommunes kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Solrød Kommune behandler sager og ansøgninger om merudgifter så hurtigt som muligt.

Behandlingstiden kan dog ved komplicerede sager være lang (op til 3 måneder)

Siden er sidst ændret: 28-09-2023 Til top