Bolig Bolig

Individuel varme

Solrød Kommune har vedtaget en målsætning om, at drivhusgasreduktionerne i kommunen skal reduceres med 70 % inden 2030. Du kan læse mere om målsætningen på siden Klima og energi.

En væsentlig del af reduktionerne skal ske ved omstilling af varmeforsyningen. Der arbejdes derfor på dels at udbrede fjernvarme i kommunen og dels at gøre kilderne til fjernvarmen helt grønne. Det er Solrød Kommunes erfaring, at fjernvarme er den bedste løsning set ud fra et privatøkonomisk, miljømæssigt og klimamæssigt perspektiv. 

I nogle områder, f.eks. i det åbne land og i dele af landsbyerne, vil der dog ikke være mulighed for fjernvarme. Her opfordres borgerne til at vælge en klimavenlig varmeforsyning baseret på vedvarende energi.

Nedenfor kan du læse om de forskellige individuelle varmekilder. Du kan også finde information om individuelle opvarmningsformer på sparenergi.dk. Læs mere her.

Varmeforsyning på vedvarende energi

Varmeforsyning baseret på vedvarende energi kan komme fra f.eks. solvarme, varmepumper, halmfyr, brændefyr og træpillefyr. Solvarme er den mest klimavenlige løsning, men denne fungerer oftest som et supplement til varmeinstallationen i huset. De biobaserede varmeløsninger (halm, brænde, træpiller) er også klimavenlige, hvis man anvender bæredygtige biomassekilder. Varmepumper er i varierende grad klimavenlige. De fås som luft-til-luft anlæg, luft-til-vand anlæg og jordvarmeanlæg. Varmepumperne udnytter jorden eller luftens temperatur til at producere varme. For at gøre dette bruger de elektricitet, som dels er produceret på vedvarende energikilder (solceller, vindmøller, biogas mv.) og dels på fossile energikilder (kul og naturgas). Den bedste effekt og den mest optimale klimaløsning fås med et jordvarmeanlæg.

I områder med kollektiv varmeforsyning kan der være tilslutningspligt, og du kan i nogle tilfælde blive pålagt at skulle betale for at være tilsluttet den kollektive varmeforsyning, selvom du skifter til en individuel varmekilde. Du kan dog få dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varme, hvis du bruger vedvarende energi til at varme din ejendom op. Læs mere om dette på siden Kollektiv varme.

Nedenfor kan du læse mere om de mest almindelige individuelle opvarmningsformer.

Varmepumper (luft-til-luft og luft-til-vand)

Luftvarmepumper kan være et fornuftigt alternativ til fjernvarme, hvis du bor i et område, hvor der ikke er eller ikke kommer fjernvarme. Luftvarmepumper er anlæg, der indsamler varme fra luften til at opvarme hjemmet. Solrød Kommune anbefaler ikke varmepumper i tætbebyggede områder eller i områder, hvor der er mulighed for kollektiv fjernvarmeforsyning. Dette skyldes, at varmepumper giver anledning til støj (læs mere nedenfor), og fordi de ikke er ligeså klimavenlige som fjernvarme.

Du kan få nedsat din elvarmeafgift, hvis din varmepumpe er din primære opvarmningskilde. Du skal søge om nedsættelse hos dit elselskab.

Frem til 2026 har Energistyrelsen også en pulje bl.a. med det formål at give tilskud til installation af små individuelle varmepumper. Du kan læse mere om bygningspuljen på Energistyrelsens hjemmeside. Som du kan komme ind på ved at klikke her.

Du kan ikke få tilskud, hvis du bor i et område godkendt til fjernvarme.

Særligt om støjhensyn og varmepumper

Du skal være meget opmærksom på støj ved ønske om at opstille en varmepumpe. Der er desværre mange, der oplever gener, efter at de selv eller naboen har installeret en varmepumpe.

En luftvarmepumpe kræver ikke tilladelse til etablering, men til gengæld støjer disse anlæg, hvorfor du skal overveje type og placering. Varmepumperne skal overholde nogle støjkrav i skellet til dine naboer. Inden du anskaffer dig en varmepumpe, er det derfor en god idé at undersøge, hvor meget den støjer, og om du har en egnet placering på din grund.

Hvis din varmepumpe støjer for meget, kan du blive pålagt at nedbringe støjen. Det er kommunen, som er myndighed. I Solrød Kommune følger vi normalt Miljøstyrelsens støjgrænser. Det er derfor en god idé at købe en støjsvag varmepumpe samt placere udedelen af pumpen væk fra naboer, hvis det er muligt. Generelt er det godt med afstand til naboer. Du skal dog være opmærksom på, at en placering tæt på en væg kan forstærke støjen i den modsatte retning. På Energistyrelsens hjemmeside er samlet en række oplysninger om varmepumper. Energistyrelsen har desuden udarbejdet et støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den rette placering af din varmepumpe. Læs mere om Energistyrelsens Støjberegner.

Jordvarme

Hvis du vil have jordvarme på din ejendom, skal du søge Solrød Kommune om tilladelse. Det er vigtigt, at du sammen med ansøgningen giver os en målfast tegning over din ejendom, hvor der er tegnet ind, hvor anlægget skal stå, og hvor slangerne skal ligge.

Der er nogle krav, som skal opfyldes for, at du kan få tilladelsen som bl.a. afstandskrav til vandindvindingsanlæg, materialekrav til varmeslangerne og anvendelse og indhold af frostsikringsmiddel. Jordvarmen må ikke ligge tættere end 50 m fra boringer til vandindvinding, som anvendes til drikkevand og 5 m fra indvindinger, som anvendes til andet end drikkevand. Det er muligt at afvige fra afstandskravet på visse betingelser.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger som anført i bilag 1 til Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg. Tilladelsen gives desuden efter Miljøbeskyttelsesloven §19.

Husk, at der også kan være andre papirer, du skal have i orden, når du skal have jordvarme. Det kunne fx være en byggetilladelse eller dispensation for tilslutning til kollektiv varme.

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til et etablere eller sløjfe m.v. et jordvarmeanlæg på din ejendom, skal du bruge selvbetjeningsløsningerne i boksen til højre på siden.

Elvarme

Du må ikke sætte elvarme op som hovedopvarmningsform i et nyt hus eller eksisterende huse med vandbårent centralsystem.

Hvis din ejendom er opvarmet med el, er den automatisk fritaget for tilslutningspligt til den kollektive varme, fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme. Til gengæld må du ikke sætte elvarme op i din ejendom, hvis den ligger i et område, der har kollektiv varme, eller hvis den ligger i et område, hvor der er planlagt, at der skal komme kollektiv varme. Det samme gælder for til- og ombygninger.

Elvarme benytter udelukkende elektricitet som kilde til opvarmning. Elvarme er som udgangspunkt ikke en klimavenlig løsning, fordi effektiviteten er meget lav.

Ovne

Hvis din ejendom kun er opvarmet med kakkelovn, petroleumsovn, brændeovn m.m., er den automatisk fritaget for tilslutningspligt til den kollektive varme, fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme.

Olietanke

Hvis du skal forny din olietank eller skal af med din gamle, skal du anmelde det til Solrød Kommune. Læs mere på siden Olietanke under Bolig og byggeri ved at klikke her.

Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top