Bolig Bolig

Varmeforsyning

Solrød Kommune arbejder på at udfase gas som varmekilde for virksomheder og husstande i kommunen. Dette gøres gennem information omkring muligheden for at skifte varmeforsyning til fjernvarme eller en individuel varmeforsyning (varmepumper, jordvarme mfl.) og gennem information om energispareråd til husholdninger og virksomheder.

Du kan læse mere om udbygningsplanen for fjernvarme nedenfor. Tilslutning til fjernvarme er frivillig. Boligejere i de berørte gasområder har også mulighed for at vælge deres egen individuelle opvarmningsløsning som eksempelvis luft-til-vand varmepumper og jordvarme.

Læs mere om reglerne for kollektiv varme (fjernvarme og naturgas).
Læs mere om de forskellige typer af individuel opvarmning og reglerne herfor.

Du kan også finde information på Sparenergis hjemmeside her, hvor du også kan finde links til relevante leverandører, lave en støjberegning af en ny varmepumpe m.m.  

Fjernvarme
I Solrød Kommune anlægges og leveres fjernvarmen i hele kommunen af Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Du kan finde information om tilslutning, kontrakt og priser på deres hjemmeside her.

Solrød Fjernvarme a.m.b.a - har lavet en plan for fjernvarmeudbygning i kommunen. Ifølge planen får alle gasfyrede områder i kommunen tilbudt fjernvarme inden 2028.

Du kan søge din adresse i kortet for fjernvarmeudbygningen ovenfor. Udbygningen sker etapevis område for område. Kortet er inddelt i farvede områder, som angiver det forventede udbygningsår for fjernvarmen.

Solrød Fjernvarme har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at give en mere konkret dato for selve udbygningen i de enkelte områder.

Udbygningen med fjernvarme i de enkelte områder kræver at en tilstrækkelig stor andel tilslutter sig.

Udbygningsplanen skal ses i sammenhæng med den partnerskabsaftale som Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme indgik i juni 2022. Du kan læse partnerskabsaftalen her.

Alle aktuelle fjernvarmeprojekter beskrives på kommunens hjemmeside (under aktuelle projekter) samt på fjernvarmeværkets hjemmeside.

På Solrød Fjernvarmes hjemmeside kan du finde svar på en lang række spørgsmål om priser, installation mv. Se ofte stillede spørgsmål på deres hjemmeside. 

Hvad betyder de nye aftaler om fjernvarme?
Aftalen mellem Regeringen og KL pålægger kommunerne at sikre, at der inden udgangen af 2023 udarbejdes og træffes afgørelse om godkendelse af de konkrete projektforslag, der skal udmønte den samlede udbygningsplan i kommunen. Det skal skabe grundlaget for, at fjernvarmen udrulles inden udgangen af 2028, idet fjernvarmeværkerne efter lovgivningen har pligt til at forsyne husstandene med fjernvarme senest 5 år efter kommunens godkendelse af projektforslagene.

Planen for fjernvarmeudbygningen i Solrød Kommune lever op til anbefalingerne i den aftale som Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i juni 2022 om udrulning af fjernvarme i kommunerne inden 2028.

Du kan læse aftalen mellem Regeringen og KL her

Hvad er processen bag fjernvarmeudbygningen?
Udbygningen med fjernvarme følger reglerne i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Det er en forudsætning for projektforslagenes realisering at fjernvarmeværket kan opnå en positiv selskabsøkonomi i projekterne. Det lokale fjernvarmeselskab i Solrød - Solrød Fjernvarme a.m.b.a. - er et forbrugerejet selskab (det er kunderne der ejer det), og der er også krav om at det hviler i sig selv, dvs. indtægter og udgifter skal balancere. Hvis projekterne bliver for dyre, er det i sidste ende kunderne der hænger på regningen. Derfor er selskabsøkonomien vigtig. Selskabsøkonomien afhænger i høj grad af tilslutningen blandt nye kunder. Jo højere tilslutning – jo bedre økonomi. Det vil også have en direkte effekt på udgifterne for den enkelte husstand.   

Når fjernvarmeværket har udarbejdet projektforslag med en fornuftig selskabsøkonomi, skal projektforslagene godkendes i kommunen. Her er det også en forudsætning at der er en positiv samfundsøkonomi, hvilket kommunen skal påse. Samfundsøkonomien handler dels om anlægsinvesteringer og dels om klimaeffekten af investeringerne. Hvis selskabsøkonomien hænger sammen, plejer der også at være positiv samfundsøkonomi i projekterne.

Efter høringsfase og godkendelse i Byrådet, skal fjernvarmeværket udrulle fjernvarmen. Dette gøres normalt ved at fjernvarmeværket etapevis sender projekterne i udbud hos private entreprenører. Til den tid vil beboerne i det enkelte område få yderligere besked om fjernvarmeudbygningen i deres område via infomøder, breve og uddelte flyers. Husstandene vil desuden modtage en kontrakt fra fjernvarmeværket som skal underskrives hvis man ønsker at tilslutte sig.

Herunder kan du se hvordan processen normalt ser ud når et nyt område skal have fjernvarme – hvis alt går vel. Solrød Kommune samarbejder med fjernvarmeværket om at reducere denne tidslinje i fremtiden.  

Fjernvarme Tidslinje

En del af Solrød Kommunes Klimaplan 2020-2030
Udfasningen af gas og udbygningen med fjernvarme er et led i opfyldelsen af kommunens klimamål om 70 % CO2-reduktion i 2030. Ved at erstatte naturgas (og øvrige fossile varmekilder) med fjernvarme eller individuel opvarmning i form af varmepumper, jordvarme osv. opnås en CO2-reduktion for den enkelte husstand og i kommunens samlede regnskab.

Læs mere om klimaplanen her.

Tilskudsmuligheder
Hvis du overvejer at udskifte dit nuværende gas- eller oliefyr til en varmepumpe kan du søge tilskud fra statens Bygningspulje. Læs mere her.

Du kan også søge statens bygningspulje, hvis du skal have lavet et nyt vandbåren system til varme (radiatorer, gulvarme mv.) indendørs i forbindelse med skift til fjernvarme.

Hvis du har gasfyr og skal have ny varmeforsyning - f.eks. varmepumpe eller fjernvarme - skal du melde til Evida, der ejer gasnettet, at du skal afkobles. Det koster normalt ca. 8.000 kr. Via Statens Afkoblingsordning er der dog oprettet en pulje, så du kan undgå selv at betale afkoblingen. Puljen bliver jævnligt fornyet. Læs mere på Evidas hjemmeside her.

Tilskud til fjernvarmetilslutning fra statens Fjernvarmepulje søges af fjernvarmeværket og udbetales til fjernvarmeværket, ikke til den enkelte husstand. Hvis der opnås tilskud til udbygningen i et område vil det afspejle sig direkte i prisen for fjernvarmetilslutningen.   

Hvis du har spørgsmål om din varme

Hvis du har spørgsmål om varmeforsyning, kan du kontakte Teknik og Miljø i Solrød Kommune på tlf. 56 18 20 00 eller sende en mail til teknisk@solrod.dk.

Har du spørgsmål omkring varmepriser, tilslutningsbidrag eller driftsproblemer skal du kontakte Solrød Fjernvarme på tlf. 56 14 28 14, mail: post@sfv-amba.dk.

 

Siden er sidst ændret: 15-11-2022 Til top