Aktuelle projekterAktuelle projekter

Overskudsvarme

Projektforslag for varmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup med overskudsvarme mv. Status pr. 29. november 2021.

Solrød Fjernvarme har nu lagt de fleste af de nye fjernvarmerør og gjort klar til påfyldning af vand. De fleste husstande i Havdrup og Kirke Skensved forventes at være tilsluttet inden jul. Beboerne ved Hovedgaden i Havdrup samt i Naurbjerg må desværre vente til efter nytår med tilslutningen. Solrød Fjernvarme vil dog sørge for at lave midlertidige varmeløsninger, hvis der skulle være husstande, der har akut brug for det. 

Projektet har været omfattet af forsinkelser, dels på grund af de mange nye ønsker om tilslutning, som fjernvarmen glædeligvis har modtaget fra beboerne i området, og dels på grund af den generelle materiale- og mandskabsmangel i kølvandet på corona m.m.

Baggrund 

Solrød Kommune har i samarbejde med Solrøds klimaagenter, Solrød Fjernvarme a.m.b.a., Roskilde Universitet og Rambøll siden 2014 arbejdet med at udvikle projektet. Projektforslaget fra Solrød Fjernvarme blev endeligt godkendt på Byrådets møde d. 25. maj 2020.

Du kan se projektforslaget her.

Solrød Fjernvarme har sidenhen gennemført udbud for anlægsopgaven og entreprenøren er nu næsten færdig med at grave fjernvarmerørene ned. Linjeføringen for projektet er lagt fast, så den følger vejen mellem Solrød Biogas, via Naurbjerg og Kirke Skensved til Havdrup. 

Beboere i hvert enkelt område vil blive informeret forinden entreprenørens igangsættelse af arbejdet. Dette vil også være sidste chance for at tilmelde sig projektet.

Projektforslaget er i tråd med Solrød Kommunes Klimaplan 2020-2030. Når projektet realiseres, vurderer kommunen, at det vil betyde et stort skridt fremad for at omstille kommunens byer til fremtidens CO2-neutrale energiforsyning. Projektet forventes at bidrage med en drivhusgasreduktion på op mod 1.200 tons om året.

Gratis tilslutning ved rettidig tilmelding

Solrød Fjernvarme planlægger med, at hvis din husstand eller virksomhed ligger inden for projektets fjernvarmeområde, kan du tilmelde dig for at få installationen gratis, og du skal heller ikke betale tilslutningsafgift. Men hvis du senere hen (efter at fjernvarmerørene er etableret i dit område) ønsker tilslutning, skal du betale ca. 65-70.000 kr. i installations- og tilslutningsgebyr.

Se ark med priser her.

Fakta om projektet

Solrød Fjernvarme vil udtage varme fra den ca. 42 grader afgassede biomasse på Solrød Biogasanlæg. Denne overskudsvarme vil blive ledt igennem et varmepumpeanlæg, der hæver temperaturen til den fremløbstemperatur, som fjernvarmens varmekunder har behov for. Desuden sættes en gasfyret kedel op som backup og supplement for varmepumpen. Varmen fra biogasanlæggets varmepumpe sendes ud i et nyt fjernvarmenet, der føres frem til Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere bliver tilsluttet, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter også bliver tilsluttet.

Desuden er det planen at koble det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning til Havdrup Solvarmeanlæg. Sammenkoblingen vil give mulighed for, at Havdrup kraftvarmeværk, der fyrer med biogas, og Havdrup solvarmeanlæg kan udvide deres produktion af bæredygtig varme. Ved Havdrup solvarmeanlæg etableres tillige en luft/vand-varmepumpe til samdrift med solvarmeanlægget. Varmepumpen skal udtage varme fra udeluften, supplere med varme fra solvarmeanlægget og omdanne det til nyttig fjernvarme med den rette fremløbstemperatur, som varmekunderne har behov for.

Byrådet har tidligere godkendt en lignende ansøgning fra Solrød Fjernvarme vedrørende anvendelsen af overskudsvarme fra virksomheden CP Kelco i Lille Skensved, men en række ændrede forhold har gjort, at det vurderes mere økonomisk fordelagtigt for Solrød Fjernvarme at anvende overskudsvarme fra Solrød Biogas i stedet.

Besparelser ved skift til fjernvarme baseret på overskudsvarme

Nedenstående tabel giver et overordnet billede af besparelsen, hvis man skifter fra de forskellige varmekilder til fjernvarme fra Solrød Fjernvarme. Selskabet har udregnet, at har man et hus opvarmet med olie, kan man opnå en besparelse på op til 40 %, hvis man skifter til fjernvarme.

tabel
Tabellen gælder nødvendigvis ikke for alle huse. Du kan derfor få lavet en beregning for at se, om det kan betale sig for dig at få fjernvarme. Kontakt Solrød kommune:

Mikkel Busck (mbu@solrod.dk) - tlf.: 56 18 23 68
Lotte Lodberg Kjær (llk@solrod.dk) - tlf.: 56 18 23 30

OBS! Husk at have dit nuværende varmeforbrug parat.

Hvem kan få overskudsvarme

På nedstående kort kan du se, om din matrikel er indenfor projektets forsyningsområde. Hvis du ønsker at få fjernvarme, skal du kontakte Solrød Fjernvarme på 56 14 28 14 eller mail post@sfv-amba.dk. Herefter skal der underskrives en kontrakt om tilslutning til fjernvarme. 

Kort med linjeføring og forsyningsområder

 

Siden er sidst ændret: 29-08-2022 Til top