Aktuelle projekterAktuelle projekter

Kystsikring

Genopbygning af klitter og kystsikring i område A efter stormflodshændelsen

I forbindelse med stormflodshændelsen den 20-21. oktober 2023 blev store dele af såvel den oprindelige som den forstærkede klitrække i område A eroderet og beskadiget af bølgerne. Solrød Kommune skal nu genopbygge kystsikringsanlægget ved stranden igen. I samarbejde med entreprenørfirmaet HedeDanmark og rådgivere fra COWI vil der blive sandfodret ved stranden, således at højden igen kommer op til et sikringsniveau på 2,2 meter over daglig vande inklusiv bølgetillæg. Dette svarer til genetablering af stranden og det første sandfodringsprojekt, der blev afsluttet januar 2023.

Strækningen, der bliver arbejdet på, er område A, som dækker området fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej.

Hvad kommer der til at ske

Entreprenørerne vil genbjærge det sand som, pga. stormfloden, er skyllet op på stranden. Dvs. at noget af det sand, som er gået tabt pga. stormflodshændelsen, vil blive reddet og genbjærget, og skal bruges til den kommende sandfodring. Yderligere sand hentes herefter fra et sanddepot i Køge Havn. Ved sandfodring fordeles sandet ved stranden for at opnå den ønskede kote 2,2. Slutteligt vil entreprenørerne plante både sandhjælme og marehalm som et led i at genopbygge klitterne.

Tidsplan

Arbejdet forventes påbegyndt i uge 46, og afsluttet medio februar 2024. I den periode, hvor arbejdet foregår vil der være områder af stranden og adgangsveje, der er afspærret i kortere tid, som alle besøgende på stranden bedes respektere.

15.11.2023 Forventet opstart af arbejdet med indretning af arbejdsplads, bjærgning af sand og sandfodring
01.12.2023 Forventet opstart af plantning af sandhjælme og marehalm
Medio februar 2024 Arbejdet forventes at være færdigt

 

På kortet her kan du se, hvilke områder arbejdet foregår.

Udklip Af Adgangsvej For Genopbygning

 

Arbejdet med at sikre kysten i område A øst for Strandvejen går nu i gang igen

Kommunen forventer at være færdig med kystsikringen af de resterende arbejder i område A ved udgangen af november 2023.

Udover genetableringen af klitterne og kystsikringen ved stranden, så er Solrød Kommune også igang med at færddiggøre de resterende kystsikringsanlæg. De resterende kystsikringsanlæg omfatter en spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk, en sluse i Solrød Bæks udløb til Køge Bugt og et tværdige ved Fuglesangsvej/Ventegodsvej.

Det er HedeDanmark, der skal stå for etableringen af den resterende kystsikring.

Allerede nu er forberedelserne til arbejdet i gang. På kortet herunder kan det ses, hvor anlægsarbejdet vil finde sted, og hvor der vil være afspærringer og forhindringer for færdsel de kommende tre måneder.

HedeDanmark starter første del af arbejdet ved Karlstrup Mosebæk. I uge 34 vil der blive etableret arbejdsplads på parkeringspladsen over for Trylleskoven og lagt jernplader på stierne fra Trylleskoven til Karlstrup Mosebæk, så materialer og maskiner kan læsses af til etablering af blandt andet spunsen. Der vil blive spærret af ved stien langs med Karlstrup Mosebæk, som løber på nordsiden af bækken. Broen, der krydser bækken og som forbinder Hulvejskarteret med Trylleskovsområdet, vil blive fjernet midlertidigt. Det samme vil broen, der krydser bækken ved udløbet.

Etableringen af de øvrige anlæg begynder først i løbet af september 2023. Vi vil løbende orientere om anlægsarbejdet og de eventulle gener, som arbejdet forventes at have.

Vi håber at være færdige med projektet i slutningen af november 2023. Imens arbejdet står på, er det vigtigt at vise hensyn og respektere afmærkninger og hegn samt holde hunden i snor omkring anlægsarbejdet.

På kortene her kan du se, hvilke områder arbejdet foregår.

 Arbejdsomraader Omr A 1Af3 Forstoerret

Arbejdsomraader Omr A 2Af3 Forstoerret

Arbejdsomraader Omr A 3Af3 Forstoerret

 

Information om stigende udgifter til kystsikringen Område A

I 2023 har Solrød Kommune i samarbejde med kommunens rådgiver, Sweco A/S, projekteret og udbudt de resterende arbejder til sikring af Solrøds kyststrækning i område A mod stormflodsoversvømmelser.

Arbejderne består af sikring i form af en spuns langs Karlstrup Mosebæk, sluse i Solrød Bæk og etablering af et tværdige ved Fuglesangsvej.

Der er sket meromkostninger i forbindelse med kystsikringen, som vil få betydning for det beløb, som grundejerne i område A bliver opkrævet for kystsikringen. Det forventes således, at såvel grundejernes som kommunens bidrag stiger fra den i orienteringsbrevet af 31. januar 2023 varslede andelspris på 6,23 kr./andel til nu 9,19 kr./andel.

Herunder finder du en samling af spørgsmål og svar vedrørende kystsikringen i område A og de stigende udgifter.

FAQ - Spørgsmål og Svar.

Brev - Varsling af stigende udgifter 31.01.2023.

Brev - Varsling af stigende udgifter 03.08.2023.

Baggrund

I 2007 vedtog EU et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen. På baggrund af Kystdirektoratets kortlægning blev Køge Bugt udpeget som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. Udpegningen betød, at Solrød Kommune skulle udarbejde en risikostyringsplan med angivelse af et fremtidigt ønsket sikringsniveau for kystsikring og med angivelse af mulige indsatser. Planen blev vedtaget på byrådsmødet den 5. oktober 2015.

Her kan du se, hvordan vandet vil brede sig ved en stormflodshændelse

 

Beredskab ved stormflod

En lang række offentlige myndigheder står klar, hvis vi igen oplever en faretruende forhøjet vandstand i Køge Bugt.

Du kan følge de seneste prognoser for vejret på www.dmi.dk.

Brancheorganisationen Forsikring og Pension har udviklet et værktøj, som kan hjælpe dig med at være ajourført med vejret:

Vi står klar ved forhøjet vandstand

Disse myndigheder er klar til at gå i aktion, hvis varslerne viser en forhøjet vandstand, der kan true boliger, inden de faste sikringer er etableret:

  • Østsjællands Beredskab
  • Midt- og Vestsjællands Politi
  • Beredskabsstyrelsen Sjælland
  • Det frivillige beredskab i Solrød
  • Solrød Kommune
  • Klar Forsyning

Ansvarsfordelingen under stormflodshændelser

Akutte oversvømmelser kan opstå ved eksempelvis voldsomme skybrud eller stormfloder.

Det er i disse situationer Solrød Kommune, herunder Brand og Redning med hjælp fra Midt- og Vestsjællands Politi samt Beredskabsstyrelsen, der er ansvarlige for at pumpe vand væk fra kritiske offentlige arealer, omlægge trafikken og tage hånd om væsentlige dele af den kommunale service.

KLAR Forsyning har ansvar for afledning af regn- og spildevand på terræn i fælles- og separatkloakerede områder. KLAR Forsyning har ikke ansvar for at håndtere vand i kældre.

Det er den enkelte grundejers ansvar at sikre sin bolig mod oversvømmelse. Det er en klar anbefaling, at du slukker for dit relæ i tilfælde af oversvømmelse, da der er risiko for kortslutning og heraf brandfare.

Hvis der er varsel om oversvømmelse, vil der efter behov, være mulighed for at afhente sandsække til sikring af private boliger. Solrød Kommune vil orientere på sin hjemmeside og Facebookside om, hvor sandsækkene kan afhentes.

 

Kystsikringen og sikringsniveauer i område A, B og C

Her kan du læse om placering og udformning af kystsikringen i område A, B og C. Kortet nedenfor viser afgræsningen af områderne.

billede_hjemmeside

Område A øst for Strandvejen

Område A øst for Strandvejen dækker området fra Mosebækken til Ventegodtsvej. 

I dette område består kystsikringen af en forhøjelse af den eksisterende klitrække til kote 2,2m svarende til et sikringsniveau til kote 2,0m inklusiv bølgetillæg mv. Derudover etableres et højvandslukke i udløbet ved Solrød Bæk til kote 2,40m og et dige på den sydlige brink af Karlstrup Mosebæk til kote 2,0-2,2m. De varierede højder af de enkelte kystbeskyttelseselementer skyldes forskellig eksponering for bølger. Diget placeres i de tilstødende haver og integreres som en del af åbrinken. Der anlægges overgange ved alle vejudgange til stranden, og at der sker en flytning af den eksisterende gangbro ved Solrød Bæk mod vandet for at hindre utilsigtet gang i klitten.

Kystsikringen af område A er endeligt vedtaget af byrådet 22. marts 2021. Detailprojekteringen af kystsikringen for område A påbegyndes i løbet af sommeren. Det forventes, at anlægsarbejdet kan igangsættes i starten af 2022. 

Solrød Strands Klitlaug

I område A nedsættes Solrød Strands Klitlaug, som får til opgave at tilse, at kystsikringen bliver vedligeholdt, samt at det økonomiske grundlag for kystsikringen er stabilt. Byrådet har den 13. september 2021 godkendt forslag til vedtægter for etablering af et fælles klitlaug i område A. Byrådet har i forbindelse med godkendelsen af vedtægterne udpeget repræsentanter til den midlertidige bestyrelse, som er indstillet af grundejerforeningerne i område A. Vedtægter for Solrød Strands Klitlaug kan tilgås her:

Vedtægter for Solrød Strands Klitlaug.

Du kan få nyt at vide om status på kystsikringen samt tilmelde dig nyhedsbreve fra Solrød Strands Klitlaug på klitlaugets hjemmeside, der kan tilgås her:

Solrød Strands Klitlaugs hjemmeside.

Dokumenter for kystsikring i område A

Kystbeskyttelse af område A teknisk projektbeskrivelse.

Tegningsmateriale område A.

Oversvømmelseskort kote 2,0 m.

Tilladelse til kystbeskyttelse område A.

Økonomisk overslag.

Miljøvurdering og væsentlighedsvurdering.

Oversigt over berørte matrikler og bidrag.

 

Byrådets beslutninger for område A

23. november 2020 - Godkendelse af etablering af kystsikring i område A øst for Strandvejen 

Læs referat.

22. marts 2021 - Godkendelse af etablering af kystsikring i område A øst for Strandvejen 

Læs referat.

 31. maj 2021 - Godkendelse af vedtægter til etablering af et klitlaug i område A øst for Strandvejen

Læs referat.

 13. september 2021 - Godkendelse af vedtægter til etablering af et klitlaug i område A øst for Strandvejen

Læs referat.

 

Område B øst for Strandvejen

Område B øst for Strandvejen dækker området fra Ventegodsvej til kommunegrænsen ved Skensved Å. Det samlede område B er kendetegnet af laguneområdet Staunings Ø. Laguneområdet er naturbeskyttet ved Natura-2000 fredning og indeholder lokal beskyttet natur. 

I område B er sikringsniveauet fastlagt til kote 2,5m. Der etableres et landdige, der lægges som en kombination mellem et dige og højvandsmur på hele strækningen fra Ventegodsvej til Skensved Å. Diget etableres på ydersiden af den eksisterende sti ud mod kysten. Diget og højvandsmuren anlægges, således de kan forhøjes, når det bliver nødvendigt, uden at der skal inddrages yderligere arealer til kystbeskyttelse. Derudover etableres et dige på den nordlige brink af Skensved Å. Diget placeres i de tilstødende haver.  

Idet myndighedsbehandlingen i område B indbefatter behandling i forhold til Natura 2000 området og forskellige typer udpeget natur, afventer gennemførslen af projektet en senere byrådsbehandling.

 

Område C vest for Strandvejen

Område C vest for Strandvejen dækker i store træk området fra Strandvejen til Tåstrupvejen. 

I område C er sikringsniveauet fastlagt til kote 2,8m. Der etableres en højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen. Vandløbene i Solrød Kommune sikres mod indstrømmende vand ved at opsætte højvandslukker i Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å.

Kystsikringen af område C er endeligt vedtaget af byrådet 27. april 2020. Detailprojekteringen af kystsikringen for område C er gennemført, og anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo 2021. 

Her kan du se, hvordan kystsikringsløsningerne virker i område C.

Dokumenter for kystsikring i område C

Kystbeskyttelse af område C teknisk projektbeskrivelse.

Oversvømmelseskort kote 2,8 m.

Tilladelse til kystbeskyttelse område C.

Økonomisk overslag.

Miljøvurdering og væsentlighedsvurdering.

Oversigt over berørte matrikler og bidrag.

 

Byrådets beslutninger for område C:

27. januar 2020 - Godkendelse af etablering af kystsikring i område C vest for Strandvejen, se pkt. 8

Læs referat.

27. april 2020 - Endelig godkendelse af etablering af kystsikring i område C vest for Strandvejen se pkt. 66

Læs referat.

22. marts 2021 - Godkendelse af igangsætning af etablering af kystsikring i område C vest for Strandvejen - anlægsbevilling

Læs referat.

26. april 2021 - Godkendelse af ekspropriation i forbindelse med kystsikring i område C - anlægsbevilling.

Læs referat.

 

Siden er sidst ændret: 13-12-2023 Til top