Aktuelle projekterAktuelle projekter

Kystsikring

Baggrund

I 2007 vedtog EU et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen. På baggrund af Kystdirektoratets kortlægning blev Køge Bugt udpeget som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. Udpegningen betød, at Solrød Kommune skulle udarbejde en risikostyringsplan med angivelse af et fremtidigt ønsket sikringsniveau for kystsikring og med angivelse af mulige indsatser. Planen blev vedtaget på byrådsmødet den 5. oktober 2015.

Her kan du se, hvordan vandet vil brede sig ved en stormflodshændelse

 

Bidrag til kystsikring

Solrød Kommunes byråd har fastlagt principper for fordeling af udgifterne i forbindelse med kystsikringsprojektet. Baggrunden for udgiftsfordelingen for bidrag er beskrevet i Udgiftsfordeling til kystsikring - beregningsforudsætninger som danner grundlag principper for udgiftsfordelingen vedrørende kystsikring.

Her kan du se et eksempel på hvordan vi beregner dit bidrag 

 

Beredskab ved stormflod

En lang række offentlige myndigheder står klar, hvis vi igen oplever en faretruende forhøjet vandstand i Køge Bugt.

Du kan følge de seneste prognoser for vejret på www.dmi.dk

Brancheorganisationen Forsikring og Pension har udviklet et værktøj, som kan hjælpe dig med at være ajourført med vejret:

Beredskabsplan for stormflod i Solrød Kommune

Du kan finde Solrød Kommunes Beredskabsplan for Stormflod her.

Vi står klar ved forhøjet vandstand

Disse myndigheder er klar til at gå i aktion, hvis varslerne viser en forhøjet vandstand, der kan true boliger, inden de faste sikringer er etableret:

  • Østsjællands Beredskab
  • Midt- og Vestsjællands Politi
  • Beredskabsstyrelsen Sjælland
  • Det frivillige beredskab i Solrød
  • Solrød Kommune
  • Klar Forsyning

 

Kystsikringen og sikringsniveauer i område A, B og C

Her kan du læse om placering og udformning af kystsikringen i område A, B og C. Kortet nedenfor viser afgræsningen af områderne.

billede_hjemmeside

Område A øst for Strandvejen

Område A øst for Strandvejen dækker området fra Mosebækken til Ventegodtsvej. 

I dette område består kystsikringen af en forhøjelse af den eksisterende klitrække til kote 2,2 m svarende til et sikringsniveau til kote 2,0 m inklusiv bølgetillæg mv. Derudover etableres et højvandslukke i udløbet ved Solrød Bæk til kote 2,40 m og et dige på den sydlige brink af Karlstrup Mosebæk til kote 2,0-2,2 m. De varierede højder af de enkelte kystbeskyttelseselementer skyldes forskellig eksponering for bølger. Diget placeres i de tilstødende haver og integreres som en del af åbrinken. Der anlægges overgange ved alle vejudgange til stranden, og at der sker en flytning af den eksisterende gangbro ved Solrød Bæk mod vandet for at hindre utilsigtet gang i klitten.

Kystsikringen af område A er endeligt vedtaget af byrådet 22. marts 2021. Detailprojekteringen af kystsikringen for område A påbegyndes i løbet af sommeren. Det forventes at anlægsarbejdet kan igangsættes i starten af 2022. 

Solrød Strands Klitlaug

I område A nedsættes Solrød Strands Klitlaug, som får til opgave at tilse at kystsikringen bliver vedligeholdt samt at det økonomiske grundlag for kystsikringen er stabilt.  Byrådet har d. 13. september 2021 godkendt forslag til vedtægter for etablering af et fælles klitlaug i område A. Byrådet har i forbindelse med godkendelsen af vedtægterne udpeget repræsentanter til den midlertidige bestyrelse, som er indstillet af grundejerforeningerne i område A. Vedtægter for Solrød Strands Klitlaug kan tilgås her:

 Vedtægter for Solrød Strands Klitlaug

 

Dokumenter for kystsikring i område A

Kystbeskyttelse af område A teknisk projektbeskrivelse

Tegningsmateriale område A

Oversvømmelseskort kote 2,0 m.

Tilladelse til kystbeskyttelse område A

Økonomisk overslag

Miljøvurdering og væsentlighedsvurdering

Oversigt over berørte matrikler og bidrag

 

 

Byrådets beslutninger for område A

 

23. november 2020 - Godkendelse af etablering af kystsikring i område A øst for Strandvejen 

Læs referat

22. marts 2021 - Godkendelse af etablering af kystsikring i område A øst for Strandvejen 

Læs referat

 31. maj 2021 - Godkendelse af vedtægter til etablering af et klitlaug i område A øst for Strandvejen

Læs referat

 13. september 2021 - Godkendelse af vedtægter til etablering af et klitlaug i område A øst for Strandvejen

Les referat

 

Område B øst for Strandvejen

Område B øst for Strandvejen dækker området fra Ventegodsvej til kommunegrænsen ved Skensved Å. Det samlede område B er kendetegnet af laguneområdet Staunings Ø. Laguneområdet er naturbeskyttet ved Natura-2000 fredning og indeholder lokal beskyttet natur. 

I område B er sikringsniveauet fastlagt til kote 2,5m. Der etableres et landdige, der lægges som en kombination mellem et dige og højvandsmur på hele strækningen fra Ventegodsvej til Skensved Å. Diget etableres på ydersiden af den eksisterende sti ud mod kysten. Diget og højvandsmuren anlægges, således at de kan forhøjes, når det bliver nødvendigt, uden at der skal inddrages yderligere arealer til kystbeskyttelse. Derudover etableres et dige på den nordlige brink af Skensved Å. Diget placeres i de tilstødende haver.  

Idet myndighedsbehandlingen i område B indbefatter behandling i forhold til Natura 2000 området og forskellige typer udpeget natur, afventer gennemførslen af projektet en senere byrådsbehandling.

 

Område C vest for Strandvejen

Område C vest for Strandvejen dækker i store træk området fra Strandvejen til Tåstrupvejen. 

I område C er sikringsniveauet fastlagt til kote 2,8m. Der etableres en højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen. Vandløbene i Solrød Kommune sikres mod indstrømmende vand, ved at opsætte højvandslukker i Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å.  

Kystsikringen af område C er endeligt vedtaget af byrådet 27. april 2020. Detailprojekteringen af kystsikringen for område C er gennemført og anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo 2021. 

Her kan du se, hvordan kystsikringsløsningerne virker i område C 

Dokumenter for kystsikring i område C

Kystbeskyttelse af område C teknisk projektbeskrivelse

Oversvømmelseskort kote 2,8 m.

Tilladelse til kystbeskyttelse område C

Økonomisk overslag

Miljøvurdering og væsentlighedsvurdering

Oversigt over berørte matrikler og bidrag

 

Byrådets beslutninger for område C:

27. januar 2020 - Godkendelse af etablering af kystsikring i område C vest for Strandvejen, se pkt. 8

Læs referat

27. april 2020 - Endelig godkendelse af etablering af kystsikring i område C vest for Strandvejen se pkt. 66

Læs referat

22. marts 2021 - Godkendelse af igangsætning af etablering af kystsikring i område C vest for Strandvejen - anlægsbevilling

Læs referat

26. april 2021 - Godkendelse af ekspropriation i forbindelse med kystsikring i område C - anlægsbevilling.

Læs referat

 

Siden er sidst ændret: 28-10-2021 Til top