Aktuelle projekterAktuelle projekter

Kystsikring

Afgørelse om kystsikring i område A

Byrådet har mandag den 22. marts 2021 endeligt godkendt ansøgning om projektet til etablering af kystsikring med tilhørende fordeling af udgifter i område A øst for Strandvejen. Tilladelsen, samt kommunens respons på høringssvarene, kan tilgås her.

 

Baggrund

I 2007 vedtog EU et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen. På baggrund af Kystdirektoratets kortlægning blev Køge Bugt udpeget som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. Udpegningen betød, at Solrød Kommune skulle udarbejde en risikostyringsplan med angivelse af et fremtidigt ønsket sikringsniveau for kystsikring og med angivelse af mulige indsatser. Planen blev vedtaget på byrådsmødet den 5. oktober 2015 med et sikringsniveau på 2,8 m DVR90 (dvs. 2,8 m over havoverfladen) vest for Strandvejen og 1,54 m DVR90 øst fra Strandvejen, og med krav om udarbejdelse af et katalog med mulige kystsikringsløsninger. Du kan se Risikostyringsplanen på kommunens hjemmesiden under fanen Politik/Planer og politikker.

Kystsikringen og sikringsniveauer i område A, B og C

På Byrådsmødet den 29. april 2019 blev det besluttet, at ændre sikringsniveauet til kote 2,0 m øst for Strandvejen på strækningen fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodsvej (kaldet område A), kote 2,5 m øst for Strandvejen på strækningen fra Ventegodsvej til Skensved Å (kaldet område B), og fastholde sikringsniveauet til kote 2,8 m vest for Strandvejen (kaldet område C).

Her kan du læse om placering og udformning af kystsikringen i område A, B og C. Kortet nedenfor viser afgræsningen af områderne.

billede_hjemmeside

Område A øst for Strandvejen

Område A øst for Strandvejen dækker området fra Mosebækken til Ventegodtsvej. 

Sikringsniveau i område A

Sikringsniveauet i område A er kote 2,0 m. 

Kystsikring i område A

I dette område består kystsikringen af en forhøjelse af den eksisterende klitrække til kote 2,2 m svarende til et sikringsniveau til kote 2,0 m inklusiv bølgetillæg mv. Derudover etableres et højvandslukke i udløbet ved Solrød Bæk til kote 2,40 m og et dige på den sydlige brink af Karlstrup Mosebæk til kote 2,0-2,2 m. De varierede højder af de enkelte kystbeskyttelseselementer skyldes forskellig eksponering for bølger. Diget placeres i de tilstødende haver. Endvidere etableres en mobil spærring ved Østre Strandvej.æ Der anlægges overgange ved alle vejudgange til stranden, og at der sker en flytning af den eksisterende gangbro ved Solrød Bæk mod vandet for at hindre utilsigtet gang i klitten.

 

Her kan du se, hvordan kystsikringsløsningerne virker i område A

 

Område B øst for Strandvejen

Område B øst for Strandvejen dækker området fra Ventegodsvej til kommunegrænsen ved Skensved Å. Det samlede område B er kendetegnet af laguneområdet Staunings Ø. Laguneområdet er naturbeskyttet ved Natura-2000 fredning og indeholder lokal beskyttet natur. 

Sikringsniveau i område B

Sikringsniveauet i område B er kote 2,5 m.

Kystsikring i område B

Der etableres et landdige, der lægges som en kombination mellem et dige og højvandsmur på hele strækningen fra Ventegodsvej til Skensved Å. Diget etableres på ydersiden af den eksisterende sti ud mod kysten. Diget og højvandsmuren anlægges, således at de kan forhøjes, når det bliver nødvendigt, uden at der skal inddrages yderligere arealer til kystbeskyttelse. Derudover etableres et dige på den nordlige brink af Skensved Å. Diget placeres i de tilstødende haver.  

 

Område C vest for Strandvejen

Område C vest for Strandvejen dækker i store træk området fra Strandvejen til Tåstrupvejen. 

Sikringsniveau i område C

Sikringsniveauet i område C er kote 2,8 m.

Kystsikring i område C

Der etableres en højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen. Vandløbene i Solrød Kommune sikres mod indstrømmende vand, ved at opsætte højvandslukker i Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å.  

 

Her kan du se, hvordan vandet vil brede sig ved en stormflodshændelse

Her kan du se et eksempel på hvordan vi beregner dit bidrag 

Her kan du se, hvordan kystsikringsløsningerne virker i område C 

 

Siden er sidst ændret: 25-03-2021 Til top