Aktuelle projekterAktuelle projekter

Overskudsvarme fra Solrød Biogas

Projektforslag for varmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup med overskudsvarme mv. Status pr. 19. juni 2020

Solrød Kommune har i samarbejde med Solrøds klimaagenter, Solrød Fjernvarme a.m.b.a., Roskilde Universitet og Rambøll siden 2014 arbejdet med at udvikle et projekt om at forsyne landsbyerne Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup med overskudsvarme via Solrød Fjernvarme. Byrådet godkendte i marts 2020 projektforslaget fra Solrød Fjernvarme. Herefter har projektforslaget været i høring i 4 uger, hvor der er modtaget ét høringssvar, som er behandlet efterfølgende. På Byrådets møde d. 25. maj 2020 blev projektforslaget således endeligt godkendt. 

Du kan se projektforslaget her.

Solrød Fjernvarme er lige nu i færd med at klargøre projektets realisering ved at gennemføre projektering, udarbejdelse af udbud og hjemtagelse af tilbud fra entreprenører, så selve anlægsarbejderne kan komme i gang.

Samarbejdspartnerne i projektet planlægger en ny kampagne til august 2020 for at sikre størst mulig tilslutning til projektet.

Jf. projektforslaget vil Solrød Fjernvarme udtage varme fra den ca. 42 grader afgassede biomasse på Solrød Biogasanlæg. Denne overskudsvarme vil blive ledt igennem et varmepumpeanlæg, der hæver temperaturen til den fremløbstemperatur, som fjernvarmens varmekunder har behov for. Desuden sættes en gasfyret kedel op som backup og supplement for varmepumpen. Varmen fra biogasanlæggets varmepumpe sendes ud i et nyt fjernvarmenet, der føres frem til Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere bliver tilsluttet, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter også planlægges at blive tilsluttet.

Desuden er det planen at koble det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning til Havdrup Solvarmeanlæg. Sammenkoblingen vil give mulighed for, at Havdrup kraftvarmeværk, der fyrer med biogas, og Havdrup solvarmeanlæg kan udvide deres produktion af bæredygtig varme. Ved Havdrup solvarmeanlæg etableres tillige en luft/vand-varmepumpe til samdrift med solvarmeanlægget. Varmepumpen skal udtage varme fra udeluften, supplere med varme fra solvarmeanlægget og omdanne det til nyttig fjernvarme med den rette fremløbstemperatur, som varmekunderne har behov for.

Projektforslaget vil være i tråd med Solrød Kommunes Varmeplan og Klimaplan. Hvis projektet realiseres som planlagt, vurderer kommunen, at det vil betyde et stort skridt fremad for at omstille kommunens landsbyer til fremtidens CO2-neutrale energiforsyning.

Byrådet har tidligere godkendt en lignende ansøgning fra Solrød Fjernvarme vedrørende anvendelsen af overskudsvarme fra virksomheden CP Kelco i Lille Skensved, men en række ændrede forhold har gjort, at det vurderes mere økonomisk fordelagtigt for Solrød Fjernvarme at anvende overskudsvarme fra Solrød Biogas i stedet.

Tilmelding er vigtig og også en økonomisk gevinst
Solrød Fjernvarme planlægger med, at hvis din husstand eller virksomhed ligger inden for projektets fjernvarmeområde, kan du tilmelde dig for at få installationen gratis, og du skal heller ikke betale tilslutningsafgift. Men hvis du senere hen (efter at fjernvarmerørene er etableret i dit område) ønsker tilslutning, skal du betale ca. 35-40.000 kr. i installations- og tilslutningsgebyr.  


Besparelser ved skift til fjernvarme baseret på overskudsvarme
Nedenstående tabel giver et overordnet billede af besparelsen, hvis man skifter fra de forskellige varmekilder til den fjernvarme, som Solrød Fjernvarme planlægger. Selskabet har udregnet, at har man et hus opvarmet med olie, kan man opnå en besparelse på op til 40 %, hvis man skifter til fjernvarme.

tabel
Tabellen gælder nødvendigvis ikke for alle huse. Du kan derfor få lavet en beregning for at se, om det kan betale sig for dig at få fjernvarme. Kontakt Solrød kommune:
Mikkel Busck (mbu@solrod.dk) - tlf.: 56 18 23 68
Lotte Lodberg Kjær (llk@solrod.dk) - tlf.: 56 18 23 30
OBS! Husk at have dit nuværende varmeforbrug parat.

Besparelser ved skift til fjernvarme baseret på overskudsvarme

Nedenstående tabel giver et overordnet billede af besparelsen, hvis man skifter fra de forskellige varmekilder til den fjernvarme, som Solrød Fjernvarme planlægger. Selskabet har udregnet, at har man et hus opvarmet med olie, kan man opnå en besparelse på op til 40 %, hvis man skifter til fjernvarme.

Tabellen gælder nødvendigvis ikke for alle huse. Du kan derfor få lavet en beregning for at se, om det kan betale sig for dig at få fjernvarme. Kontakt Solrød kommune:

Mikkel Busck (mbu@solrod.dk) - tlf.: 56 18 23 68

Lotte Lodberg Kjær (llk@solrod.dk) - tlf.: 56 18 23 30

OBS! Husk at have dit nuværende varmeforbrug parat.

 Besparelse varmekilde tabel

Hvem kan få overskudsvarme?

På nedstående kort kan du se, om din matrikel er indenfor projektets forsyningsområde. Hvis du ønsker at få fjernvarme, skal du kontakte Solrød Fjernvarme på 56 14 28 14 eller mail post@sfv-amba.dk. Herefter skal der underskrives en tilslutningserklæring.

 Kort med linjeføring og forsyningsområder

Den endelige placering af fjernvarmerørene er endnu ikke helt fastlagt. Hvis ikke din matrikel er inden for projektområdet, er der stadig en mulighed for at blive tilsluttet, hvis fjernvarmeledningen går tæt forbi din matrikel. I sådanne tilfælde må du henvende sig til Solrød Fjernvarme for at afklare, hvilke muligheder du har.

Siden er sidst ændret: 16-10-2020 Til top