Aktuelle projekterAktuelle projekter

Vand- og naturprojekt Solrød Bæk

Her kan du læse mere om projektet.

Formål

Formålet med projektet er at samtænke ønsket om øget biodiversitet og mulighed for rekreative friluftsmuligheder langs Solrød Bæk med behovet for klimatilpasning af Havdrup og beskyttelse af drikkevandsinteresser ved HOFORs drikkevandsboringer langs bækken. Aktuelt handler det om, at Staten har udpeget BNBO-områder (Borings-Nære Beskyttelses-Områder) i tilknytning til HOFORs boringer svarende til ca. 120 hektar eller 3% af Solrød Kommune.

Lodsejerne i de berørte områder ønsker en omfordeling af arealerne, således at de får byttet jorden inden for BNBO-udpegningerne ud med landbrugsjord, der ikke er berørte af udpegningen. Områderne inden for BNBO kan i stedet anvendes til natur, rekreative formål, afgræsning eller økologisk jordbrug.

Projektgruppen påtænker at søge om økonomisk støtte til projektet gennem Landbrugsstyrelsens pulje til multifunktionel jordfordeling.

Første møde for alle berørte lodsejere blev afholdt den 10. juni 2021. På mødet var der bred opbakning til at kommunen arbejder videre med ansøgning om multifunktionel jordfordeling. 

Partner/projektgruppe

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Solrød Kommunes Team Natur og Miljø, KLAR Forsyning, HOFOR, Naturstyrelsen og lokale lodsejere.

Aktivitets- og tidsplan 2021

Aktiviteter April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Indledende projektbeskrivelse  x  x              
Møder i projektgruppen  x  x  x      x  x    x  
Status til Byrådet      x        x    
Informationsmøde med alle berørte lodsejere      x            
Udarbejdelse af ansøgning om multifunktionel jordfordeling til Landbrugsstyrelsen     x x x x      
Besøg af Miljøminister Lea Wermelin på projektet         x        
Status til lodsejere             x   x
Svar fra Landbrugsstyrelsen                 x

Links:

Nyhedsbrev Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk september 2021

Projektbeskrivelse Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk vers. 1

Referat af lodsejermøde den 10. juni 2021

Siden er sidst ændret: 09-09-2021 Til top