Aktuelle projekterAktuelle projekter

Øget biodiversitet på de kommunale arealer

Her kan du læse mere om Solrød Kommunes initiativer for at få øget biodiversitet på de kommunale arealer.

Formål

Formålet med projektet er at omlægge udvalgte kommunale arealer til naturarealer med større variation af planter og dyr, forbedret CO2 balance, og rekreativ værdier.

Projektet har basis i en kortlægning af de kommunale arealer i forhold til:

1) Den eksisterende vegetation - er der noget at bygge videre på eller skal der startes fra bunden.

2) Jordbundsforhold - de fleste af vilde arter kræver næringsfattig jord og ikke fed muldjord 

3) Påvirkningerne fra omkringliggende arealer - hvis naboarealet er en intensiv drevet mark vil det være svært at få de vilde planter til at etablere sig.

Konkret kan de kommunale arealer fx være følgende:  

  • Grøftekanter langs de kommunale veje, hvor slåningen kan tilpasses, så de vilde blomsterplanter fremmes eller der kan anlægges blomsterstriber af hjemmehørende, flerårige arter.
  • Rekreative stier, hvor slåningen kan optimeres for at styrke et varieret plante- og dyreliv.
  • Strækninger langs med støjvolden.
  • Større grønne områder fx ved Havdrup Nyskov.

Projektet omfatter også en efteruddannelse i fremme af biodiversitet af de medarbejdere, der står for pleje og drift af de kommunale arealer.  

Partner/projektgruppe

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Solrød Kommunes Team Vej og Gis og Team Natur og Miljø samt Forstas. Arbejdsgruppen får råd og vejledning af eksterne konsulenter og Grønt Råd i Solrød Kommune.  

Aktivitets- og tidsplan 2021 

Aktiviteter Apr Maj  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov Dec
Kortlægning af jordbundsforhold mv. på de kommunale arealer  x              
Valg af arealer godkendes af Byrådet      x            
Uddannelse af driftspersonale     x            

Ændret slåning, fjernelse af muldlag og såning af blomsterfrø 

         x   x  x     

Pleje og tilsyn med udvalgte arealer

           x  x  x  x
Status til Byrådet                x  

Links:

Værktøjskassen for byens grønne fællesarealer

Værktøjskassen for skoler og institutioner

Siden er sidst ændret: 29-07-2021 Til top