Aktuelle projekterAktuelle projekter

Biogas i strandområdet

Biogas til området øst for Strandvejen undersøges.

Aktuelt (januar 2024): Solrød Fjernvarme og Solrød Kommune er i dialog med Evida, Energistyrelsen og samarbejdspartnere omkring projektet. 

Biogas til strandområdetSolrød Fjernvarme og Solrød Kommune undersøger mulighederne for at levere biogas direkte til gasforbrugerne i strandområdet i Solrød Strand - øst for Strandvejen. 

Området er i dag forsynet med gas, men foreslås i projektet fremtidigt 100% forsynet med opgraderet biogas fra Solrød Biogas, der ligger ca. 3 km væk. Biogasanlægget er allerede ledningsmæssigt forbundet til Solrød Strand og kan derfor ved relativt få greb forsynes med gas direkte fra biogasanlægget. 

Projektet indebærer, hvis det lykkes, en mulighed for at fremskynde tidspunktet, hvor Solrød Strandområdet overgår til 100% vedvarende grøn energi for at give borgerne et hurtigt og klimavenligt alternativ. Projektet forventes at kunne give en samlet klimaeffekt på ca. 8.600 tons CO2-reduktion. 

Strandområdet er kendetegnet ved små smalle veje (udpræget sandjord), kort afstand til naboen og svær fremkommelighed. Områdets karakter gør det særligt relevant som et forsøgsområde til alternativ varmeforsyning, da både etablering af fjernvarmerør og individuelle varmepumper kan være en udfordring i området. 

Projektet udspringer af Klimaplan 2020-2030. Projektet blev dog sat på standby i forbindelse med energikrisens opståen (hvor der blev sat fokus på at planlægge for fjernvarme) og efter de politiske aftaler på området, der såede tvivl om projektets potentiale. Efter flere borgerhenvendelser til fjernvarmeselskabet og det samtidige nationale ønske om at finde hurtige løsninger på udfasning af russisk naturgas, i lyset af at fjernvarmen ikke kan komme ud til alle med det samme, er projektet sat i gang igen. Det nationale ønske er bl.a. udmøntet i regeringens energikrisestab NEKST, der skal finde nye løsninger på fælles grønne varmeløsninger.

Projektet er på et undersøgelsesstadie, og realisering af projektet er fortsat forbundet med stor usikkerhed.

Hvad med fjernvarme?

Strandområdet er i Solrød Kommunes Varmeplan 2023 udlagt til fremtidig fjernvarmeforsyning fra Solrød Fjernvarme. Husstandene i området er i henhold til Solrød Fjernvarmes udbygningsplan de sidste, der kan forvente at blive tilsluttet (i 2027-2030). 

Dette er en lang tidshorisont for nogle, og der er en bekymring for, at mange undervejs vil skifte til individuelle varmepumper, hvorved fjernvarmen til sin tid vil have sværere ved at opnå en rentabel økonomi ved fjernvarmeudrulning i området.   

Projektet giver Solrød Fjernvarme mulighed for at indpasse en fremtidig overgang til fjernvarme i den overordnede planlægning miljømæssigt, strategisk og forsyningsmæssigt optimalt.

Der er udført foreløbige samfundsøkonomiske beregninger for projektets løsning. De foreløbige
resultater viser en bedre samfundsøkonomi end en forhastet implementering af fjernvarme i
området og i øvrigt en bedre løsning end individuelle varmepumper.

Siden er sidst ændret: 13-05-2024 Til top