Aktuelle projekterAktuelle projekter

Arbejder på stranden

Sandfodringen genoptages

Juni 2022 har Solrød Kommune i samarbejde med entreprenørfirmaet Zøllner A/S påbegyndt arbejdet med at sikre Solrøds kyststrækning mod stormflod. Strækningen, der bliver arbejdet på, er område A, som dækker området fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej. Sandfodringen ved strækningen fra Ventegodtsvej frem til Østre Strandvej er allerede færdiggjort.

I forbindelse med arbejdet med at forstærke klitterne har Solrød Kommune modtaget henvendelser fra borgere vedrørende placeringen af sandet ind mod land på bagsiden af klitterne. Henvendelserne skyldes, at nogle grundejere er blevet overrasket over sandets placering og omfanget i forbindelse med anlægsfasen. Solrød Kommune besluttede derfor at vente med den del af arbejdet, der har at gøre med at fylde sand fra sikringszonens midterlinje og ind på private matrikler til efter sommerferien.

Sandfodringen er blevet genoptaget i uge 45 med start ved Østre Strandvej og færdiggøres i første omgang op til Tangvej. Sandfodringen forventes færdigt medio november.

 

Forstærkning af klitterne

I forbindelse med kystsikringen af område A, sker der en forhøjelse af klitrækken på strækningen fra Karlstrup Mosebæk i nord til området ud for Fuglesangsvej i syd. Anlægget virker ved at der sker en forstærkning af den allerede eksisterende klitrække. Kystsikringen skal beskytte til en vandstand i kote 2,2 m inklusiv bølgetillæg. Det er denne højde som klitrækken minimum skal have, for at der etableres en sammenhængende og robust løsning. Klitrækken har et alsidigt og kuperet udtryk, og der er en del områder, der allerede har den nødvendige sikringshøjde, eller mere, mens der er andre områder, der ikke har denne højde. Det vil sige, at mængden af sand der skal tilføres samt klittens udseende umiddelbart efter sandpåfyldning kan se meget forskellig ud.

Omraade A Foer SandfodringDen nordlige del af område A fotograferet fra nord mod syd. Her ses det lave, men dog kuperede klitlandskab.

 Omraade A Efter SandfodringDen nordlige strækning efter sandpåfyldning.

 

Klitternes udseende

Det umiddelbare udtryk lige efter sandpåfyldningen kan være meget anderledes end før. Klitterne kan fremstå jævnet og uden vegetation og ulig det varierende landskab, der var før. Dette skyldes, at entreprenøren er nødt til at være meget nøjagtig, når sandet lægges ud, sådan at man opnår den passende kote på 2,2 m. I udbudsmaterialet er det beskrevet, at sandpåfyldningen af klitterne skal foretages nænsomt og dette forsøger entreprenøren at gøre, så godt de overhovedet kan.

Klittens udtryk vil ændre sigI løbet af ganske kort tid, og der vil naturligt opstå fordybninger, forhøjninger samt anden terræn variation i den forhøjede klit, og det jævnede udtryk vil aftage stille og roligt. I forbindelse med vedligeholdelse af diget, skal eventuelle fordybninger efterfodres, men forhøjningerne kan forblive.
Hvad angår vegetationen på klitten, så er der ikke fjernet sand fra klitten – blot fyldt på. Dette betyder, at vegetationen inden længe vil komme tilbage.

Vegetationen vil hurtigt komme tilbage, idet rodnettet fra planterne er intakt, og derfor vil skyde igen. Navnlig er hybenrosen en hurtigvoksende art, og vil formentlig skyde igen senere på året eller tidligt næste år. Det samme gælder for beplantningen med marehalm, græs samt andre arter; selvom planternes blade, stængler og blomster er blevet begravet i sand, så er deres rødder og frø fortsat lige under overfladen, i klitten. De områder af klitterne der er blevet begravet i sand indeholder altså en frøbank med den vegetation der er blevet påvirket af sandpåfyldningen og det betyder, at disse planter vil komme igen.

Det vil altså sige, at billedet af klitterne efter sandpåfyldning inden for får år (1-3 år) vil ligne billedet af klitterne før sandpåfyldning igen. Mange steder vil det gå meget hurtigere afhængig af mængden af påført sand. Det ses tydeligt i det sydlige område fra Østre Strandvej og ned til Ventegodtsvej, som siden færdiggørelsen i juni måned allerede nu ligner sig selv mange steder.

De områder af klitterne hvor der er fyldt meget sand på, vil med tiden vil få et alsidigt og kuperet udtryk ligesom andre steder på stranden. Derudover, så indeholder klitterne fortsat rødder og frø fra den vegetation der nu er begravet, og den vil som nævnt komme tilbage igen inden længe.

 

Påvirkning af klitterne af kørsel med maskiner

Sandet på indersiden af klitrækken bliver påført af en maskine med armforlænger, der har en rækkevidde på op til 20 m. Gravemaskinen køre på larvebånd, og fremdriften vil foregå primært på sikringszonens midte. Kørslen med maskinen foretages så skånsomt som muligt, så området skånes mest muligt, imens arbejdet pågår. Selvom maskinen har en lang arm og kan placere sandet langt inde, så vil der være en vis påvirkning af klitterne fra maskinen mens arbejdet står på.

Hjulspor 2

Efter sandfodringen er færdiggjort reetableres området, sådan så der ikke er kørespor og andre synlige tegn på at arbejdet har fundet sted. Desuden vil der i foråret 2023 ske en efterplantning med marehalm, hvor det skønnes nødvendigt.

 

Nye markeringspæle viser, hvor der skal fyldes ekstra sand i klitterne

Som en del af sikringen af kysten i Solrød Kommune bliver klitterne forstærket med ekstra sand på strækningen langs fra Østre Grænsevej til Karlstrup Mosebæk. Mod syd ned til Ventegodtsvej er sandfodringen færdig.

Nu kan du nemmere danne dig over overblik over, hvordan den sidste færdiggørelse af sikringen af kysten øst for strandvejen kommer til at se ud. Solrød Kommune har nemlig sat markeringspæle op på den del af stranden, hvor klitterne skal forstærkes med ekstra sand. Pælene markerer den inderste side af den såkaldte sikringszone, som er den zone, hvor der skal fyldes ekstra sand på klitterne.

Hvor meget sand, der skal fyldes på klitterne, afhænger af terrænets nuværende højde. Det vil sige, at der nogen steder skal fyldes en del eller meget sand i klitterne, mens der andre steder ikke skal fyldes ekstra sand i klitterne. Pælene fjernes til september når arbejdet med at forstærke klitterne er afsluttet.

 

Generelt om arbejdet med at forstærke klitterne

Solrød Kommune er sammen med entreprenørfirmaet Zøllner i gang med første del af arbejdet med at sikre Solrød Kommunes kyststrækning. Vi starter i område A, som er området mellem Strandvejen og kysten fra Trylleskoven/Karlstrup Mosebæk i nord til Ventegodtsvej i syd.

Hovedelementerne i kystsikringen er en forstærkning af klitterne, en sluse ved Solrød Bæk og såkaldte fløjdiger ved Karlstrup Mosebæk og Fuglesangsvej. 

Det første, vi går i gang med, er arbejdet med at forstærke klitterne, så de får en højde og bredde, der gør, at de kan beskytte området mod oversvømmelser. Vi har valgt den metode, som er mest skånsom for miljøet, og som samtidig gør, at vi kan beholde strandens naturlige udseende med klitter, som kommer til at falde naturligt ind i miljøet. Du kan læse mere om, hvad der skal ske nedenfor. På www.solrodklit.dk kan du finde et planchekort, som viser, hvor der skal påfyldes sand ved hver enkelt vej.