Solrød ErhvervskileSolrød Erhvervskile

Solrød Erhvervskile

Solrød Kommune udbyder råjord til udvikling af transport- og logistikerhverv i Solrød Erhvervskile

Foto Erhvervskilen

Ejendommen har et grundareal på ca. 71.343 m2 og er beliggende i den nordlige del af Solrød Erhvervskile, som er et nyt erhvervsområde langs Køge Bugt Motorvejen mod øst og Ringstedbanen med vest.

Området er i kommuneplanen udlagt til transport- og logistikvirksomheder, og Solrød Kommune udarbejder i 2019 forslag til lokalplan med en bebyggelsesprocent på 50 samt mulighed for bygninger i op til 15 meter.

Arealet sælges som råjord, således at køber for egen regning skal byggemodne arealet, etablere vej og afholde samtlige tilslutningsudgifter m.v.  

Udbuddet af ejendommen sker i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.  Sælger forbeholder sig retten til eventuelt at forkaste alle indkomne tilbud.

Ejendommen udbydes til en vejledende kvadratmeterpris af 400 kr. ekskl. moms svarende til ca. 28,5 mio. kr. ekskl. moms for det samlede areal.  

Købstilbud skal være Solrød Kommune i hænde senest den 14. maj 2019 kl. 12:00. 

Udklip

Tilføjet 10. maj 2019

Bilag 16 Servitut om beplantning

Præcisering af og rettelser til udbudsvilkår:
Rettelse til pkt. 2.7, 3. afsnit: Den interne fælles forsyningsvej til tung trafik vil blive udlagt i en bredde af 18 meter.

Tilføjelse til pkt. 2.7 – sidst indsættes: For det tilfælde at køber måtte have taget skøde på ejendommen eller være givet disposition over ejendommen, og der herefter skal ske tilbageskødning/tilbagegang af handlen på grund af manglende aftale om vejrealisering, kan sælger som betingelse for tilbagegang stille krav om fuldstændig reetablering af arealet.  

Spørgsmål og svar
1. Er der i tingbogen forhold der kan påvirke anvendelse eller råderet over det udbudte grundstykke? Køber henvises til at gennemgå tingbogen forinden afgivelse af bud.

2 Af tingbogsattest for matr 20a og 5o bilag 2 fremgår anden ejer end kommunen? Årsagen til at Solrød Kommune ikke har tinglyst adkomst på de udbudte delarealer af matr.nr. 20a og 5o skyldes, at den matrikulære sag foranlediget af ekspropriation til fordel for Ringstedbanen ikke er afsluttet. 

3. Vil alle de i bilag 2 og 3 viste dokumenter også være tinglyst på den endeligt udbudte grund? I forbindelse med den matrikulære sag vil den ledende landinspektør tage stilling til hvilke servitutter, der evt. forbliver tinglyst på det udbudte areal. Køber opfordres til selv at gennemgå de i tingbogen tinglyste servitutter.

4. Er det korrekt forstået at der ikke er adgangsvej til det udbudte areal? Som beskrevet i udbudsvilkårene pkt. 2.7. vil der være vejadgang til det udbudte areal fra nord ved regnvandsbassinnet, hvilket også er en forudsætning for, at arealet kan udstykkes. Fremtidig adgangsvej for kommende erhvervsbyggeri skal etableres fra syd. 

5. Solrød Erhvervskile - som område - er defineret i afsnit 1 omfatter også beboerne langs Åsvej. Kan det bekræftes, at de også bliver kommende medlemmer af grundejerforeningen? En kommende lokalplan for ”Solrød Erhvervskile” vil forventeligt ikke omfatte beboelsesejendommene beliggende mellem Åsvej og Åsager, hvorfor disse ejendomme heller ikke vil være omfattet af en grundejerforening. Desuden vil en pligt til at indtræde i en grundejerforening først blive aktuel ved evt. ændret anvendelse til erhvervsejendom. 

6. Kan det bekræftes at sædvanlige jordbundsforhold er bæredygtige lag 90 cm under terræn? Nej - som det fremgår af udbudsvilkår pkt. 2.15. har sælger ikke selv fået udarbejdet geotekniske undersøgelser af arealet, hvorfor køber selv skal foretage sådanne undersøgelser.      7. Er der en særlig grund til at købet ikke er betinget af, at der kan etableres adgangsvej jf. pkt 2.7? Køber har en ret til at træde tilbage fra handlen jf. pkt. 2.7, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale(r) eller på anden vis skabes forudsætning for realisering af vejadgang fra syd. En tilbagegang kan både sker før eller efter, der er taget skøde – alt afhængigt af, hvornår købsaftalen underskrives sammenholdt med overtagelsesdagen.    

8. Tidsfristen for lokalplan er sat til 18 måneder fra byrådets godkendelse, mens der i pkt. 2,7 alene gives 12 måneder efter underskrift af købsaftale til at opnå enighed om adgangsvej. Det kan vel ikke lade sig gøre at opnå en endelig aftale om adgangsvej, før der foreligger lokalplan? Fristen på 12 måneder til afklaring af, om der kan indgås aftale(r) om ny vejadgang fra syd anses for tilstrækkelig, herunder da en sådan (vej)aftale kan betinges af endelig lokalplan, såfremt denne ikke måtte foreligge på dette tidspunkt. Herunder kan kommunen forlænge fristen, hvis der skønnes grundlag herfor.  

9. Er det udbudte grundstykke momsregistreret? Nej det udbudte areal er ikke frivilligt momsregistreret

Udbudsvilkår
Bilag 1: Kort over det udbudte areal
Bilag 2: Tingbogsattest matr.nr. 20a og 5o Solrød By, Solrød
Bilag 3: Tingbogsattest matr.nr. 19a, Solrød By, Solrød
Bilag 4: Solrød Kommuneplan 2017
Bilag 5: Tillæg nr.1 Solrød Erhvervskile til Solrød Kommuneplan 2017
Bilag 6: Kortbilag over Erhvervskilens delområde A-D, herunder facadelinje og vejlinje
Bilag 7: Ændringskort nr.3 af 2. april 2019 udarbejdet af Mølbak Landinspektører A/S
Bilag 8: Udkast til spildevandstillæg nr.2, Kloarkering af Solrød Erhvervskile
Bilag 9: KØM 2596 BaneDanmark område 18T - Kampagnedato 06-08-2013
Bilag 10: KNV00032 Kassemose - Kampagnedato 01-05-2014
Bilag 11: Udgravningsberetning for KNV 00101 Kassemode Syd - Kampagnedato 13-11-2014
Bilag 12: Afrapportering vedr. jordhåndteringsplan, Solrød Kommune, strækning 7 og 8 i TP 40
Bilag 13: Bilag 1 (tegningsbilag) og bilag 2 (jordflytning Solrød Bygas) til jordhåndteringsplan (bilag 12)
Bilag 14a: Tidligere jordhåndteringsplaner med bilag
Bilag 14b: Tidligere jordhåndteringsplaner med bilag
Bilag 14c: Tidligere jordhåndteringsplaner med bilag
Bilag 14d: Tidligere jordhåndteringsplaner med bilag
Bilag 14e: Tidligere jordhåndteringsplaner med bilag
Bilag 15: Deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand

Bilag 16 kommer efterfølgende (er tilføjet 10. maj 2019 - se ovenfor)