Solrød ErhvervskileSolrød Erhvervskile

Solrød Erhvervskile

Solrød Kommune udbyder råjord til udvikling af transport- og logistikerhverv i Solrød Erhvervskile

 

 

Foto Erhvervskilen

Ejendommen har et grundareal på ca. 71.343 m2 og er beliggende i den nordlige del af Solrød Erhvervskile, som er et nyt erhvervsområde langs Køge Bugt Motorvejen mod øst og Ringstedbanen med vest.

Området er i kommuneplanen udlagt til transport- og logistikvirksomheder, og Solrød Kommune udarbejder i 2019 forslag til lokalplan med en bebyggelsesprocent på 50 samt mulighed for bygninger i op til 15 meter.

Arealet sælges som råjord, således at køber for egen regning skal byggemodne arealet, etablere vej og afholde samtlige tilslutningsudgifter m.v.  

Udbuddet af ejendommen sker i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.  Sælger forbeholder sig retten til eventuelt at forkaste alle indkomne tilbud.

Ejendommen udbydes uden vejledende kvadratmeterpris.  

Købstilbud skal være Solrød Kommune i hænde senest den 19. august 2019 kl. 12:00. 

Udklip

Udbudsvilkår 18. juni 2019
Bilag 1: Kort over det udbudte areal
Bilag 2: Tingbogsattest matr.nr. 20a og 5o Solrød By, Solrød
Bilag 3: Tingbogsattest matr.nr. 19a, Solrød By, Solrød
Bilag 4: Solrød Kommuneplan 2017
Bilag 5: Tillæg nr.1 Solrød Erhvervskile til Solrød Kommuneplan 2017
Bilag 6: Kortbilag over Erhvervskilens delområde A-D, herunder facadelinje og vejlinje
Bilag 7: Ændringskort nr.3 af 2. april 2019 udarbejdet af Mølbak Landinspektører A/S
Bilag 8: Udkast til spildevandstillæg nr.2, Kloarkering af Solrød Erhvervskile
Bilag 9: KØM 2596 BaneDanmark område 18T - Kampagnedato 06-08-2013
Bilag 10: KNV00032 Kassemose - Kampagnedato 01-05-2014
Bilag 11: Udgravningsberetning for KNV 00101 Kassemode Syd - Kampagnedato 13-11-2014
Bilag 12: Afrapportering vedr. jordhåndteringsplan, Solrød Kommune, strækning 7 og 8 i TP 40
Bilag 13: Bilag 1 (tegningsbilag) og bilag 2 (jordflytning Solrød Bygas) til jordhåndteringsplan (bilag 12)
Bilag 14a: Tidligere jordhåndteringsplaner med bilag
Bilag 14b: Tidligere jordhåndteringsplaner med bilag
Bilag 14c: Tidligere jordhåndteringsplaner med bilag
Bilag 14d: Tidligere jordhåndteringsplaner med bilag
Bilag 14e: Tidligere jordhåndteringsplaner med bilag
Bilag 15: Deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret
Bilag 16: Servitut om beplantning
Bilag 17: Forslag til lokalplan 702-1
Bilag 18: Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for lavbundsarealer og skiltning

Tilføjet 20. juni 2019:

Overskriften på bilag 15 er ændret fra "Deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand", til "Deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret. Indhold i bilag 15 er uændret.