Erhvervsaffald og miljøErhvervsaffald og miljø

Hjælp fisken

Kampagnen ”Hjælp Fisken” har til formål at beskytte vandløb og kystområder langs Køge Bugt.

Solrød, Greve og Køge kommuner er gået sammen om kampagnen ”Hjælp Fisken” for at beskytte vandløb og kystområder langs Køge Bugt.

Kampagnen skal oplyse om, at vandet fra regnvandskloakkerne ikke renses før det når vandløbene, og forebygge at regnvandsristene bruges til udledning af miljøskadelige stoffer.


Her finder du en række gode råd til, hvordan virksomhed og medarbejdere kan tilrettelægge arbejdet, så vandmiljøet skånes mest muligt.

Vask af firmabiler:
Brug helst vaskehal. Hvis virksomheden vasker bilerne selv, skal det foregå på en godkendt vaskeplads med sandfang og olieudskiller.

Rengøring:
Vand fra rengøring, herunder gulvvaskemaskiner, må aldrig hældes i regnvandsristene, men skal i toilet eller spildevandsafløb.
I de fleste virksomheder vil rengøringsvandet ikke indeholde miljøfarlige stoffer og kan derfor hældes i toilet eller håndvask.
I nogle virksomheder vil vand fra rengøring dog indeholde fx slibestøv, kemikaliespild, olie eller maling fra gulve og maskiner. Den type vaskevand må ikke hældes i toilet eller vask.Kontakt kommunen for at få at vide, hvordan vandet skal håndteres.

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

  • Oplagring skal ske forsvarligt og uden risiko for spild til regnvandsriste eller spildevandsafløb.
  • Rester af kemikalier, maling, olier, sæber etc. mærkes og afleveres på godkendt modtagestation.
  • I tvivlstilfælde – spørg Team Miljø under Teknik og Miljø i Solrød Kommune.

Kommunen har som hjælp til virksomhederne udarbejdet en forskrift om opbevaring af olie og kemikalier.

Siden er sidst ændret: 19-07-2017 Til top