UDVALG

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Solrød Rådhus, lokale 130A

STARTTIDSPUNKT

23-04-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

72. Dagsorden til dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 23. april 2019 kl. 16.00 - 17.30
73. Regnskab 2018 - overgivelse af regnskab til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber på over 2 mio. kr.
74. Status på byggesagsbehandling 2018
75. Fastlæggelse af dagsorden til dialogmøde med Hoved MED-udvalget den 20. maj 2019 kl. 15.30-17.00
76. Status på arbejdet med ny affaldsordning 2020
77. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo - endelig vedtagelse
78. Principbeslutning om ekspropriation af areal til bionaturgasledning
79. Projektforslag vedr. etablering af biogasmotor og transmissionsledning på Havdrup Kraftvarme
80. Kystsikring - anlægsbevilling
81. Bølgen, opførelse af tilbygning - tillæg til anlægsbevilling
82. Ansøgning i forbindelse med den udvidede udfordringsret - Privat parkeringskontrol på offentlig vej, Karlstrup Kalkgrav
83. Flasken 1 - renovering/vedligeholdelse af husvildebolig - etape 3 - anlægsbevilling
84. Helhedsplan for Solrød Center, dispositionsforslag, centergaden - anlægsbevilling
85. Trafikvurdering af krydsning, Havdrup Alle/Skovvej og færdiggørelse af vejetape 3, Havdrup Vest etape 3 - anlægsbevilling
86. Tillæg til spildevandsplanen - endelig vedtagelse
87. Forureningsundersøgelse af den gamle materielplads - anlægsbevilling
88. Udbudsbetingelser for salg af kommunalt ejet areal i Solrød Erhvervskile - anlægsbevilling - Lukket punkt
89. Ændring af vilkår for salg af Åsvej 1 til Jersie Privatskole - Lukket punkt
90. Meddelelser
91. Meddelelser - Lukket punkt
92. Digital godkendelse af referat72. Dagsorden til dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 23. april 2019 kl. 16.00 - 17.30

Dagsorden til dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger den 23. april 2019 kl. 16.00 - 17.30

Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget afholder det årlige dialogmøde med det lokale erhvervsliv og erhvervsforeninger den 23. april 2019 kl. 16.00-17.30.

Indstilling
Administrationen indstiller, at dialogmødet gennemføres i henhold til den fastlagte dagsorden, jf. beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 18. marts 2019.

Beslutning
Tiltrådt, med den bemærkning, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget orienteres, når der foreligger en tilbagemeldning fra mødedeltagerne.

Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2020-2023 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.
 
Som repræsentanter for det lokale erhvervsliv er følgende blevet inviteret:
 
 
Som repræsentanter fra brancheforeningerne er følgende blevet inviteret:
 
 
 
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 18. marts 2019 følgende dagsorden for dialogmøde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsforeninger.
 
Formålet er at drøfte væsentlige lokale problemstillinger med udgangspunkt i det lokale erhvervslivs konkrete erfaringer og input.
 
Dagsorden:
 
 
 

Høring
Sagen har ingen høringspligt. 

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.


punkt_72_bilag_1_invitation_til_dialogmoede_den_23_april_2019.pdf
punkt_72_bilag_2_deltageroversigt_dialogmoede_23_april_2019.pdf
punkt_72_bilag_3_dagsorden_mv__slides.pdf
punkt_72_bilag_4_greve_soloed_erhvervsservice__slides.pdf
punkt_72_bilag_5_nils_hall_torgersen__erhvervshus_sjaelland__slides.pptx

Bilag

Invitation til dialogmøde den 23. april 2019
Deltageroversigt dialogmøde 23. april 2019
Dagsorden mv. - Slides
Greve Solød Erhvervsservice - Slides
Nils Hall Torgersen - Erhvervshus Sjælland - Slides


73. Regnskab 2018 - overgivelse af regnskab til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber på over 2 mio. kr.

Regnskab 2018 - overgivelse af regnskab til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber på over 2 mio. kr.

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2018 til revisionen inden 1. maj 2019 og godkende anlægsregnskaber for 2018 på 2 mio. kr. og derover.

Indstilling
Administrationen indstiller, at:
 1. Regnskab 2018 oversendes til revisionen.
 2. Anlægsregnskaber for 2018 på 2 mio. kr. og derover godkendes.

Beslutning
Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 9. april 2019, pkt. 45: Anbefales.
Fraværende: Jan Færch.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. april 2019, pkt. 45: Anbefales.

Sagsfremstilling
Byrådet skal inden den 1. maj 2019 afgive regnskab 2018 til revisionen. Byrådets endelige godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.
 
Igen i 2018 har der været meget at glæde sig over i Solrød Kommune. Kommunen fik således 547 nye indbyggere, så der ved udgangen af 2018 var 23.000 indbyggere, hvilket viser, at det er attraktivt at bo i Solrød Kommune. Regnskabet viser, at der samlet set opnås et bedre resultat end forventet. Kommunen har holdt sig inden for de økonomiske rammer, der er aftalt mellem regeringen og KL i forhold til servicerammen, hvor forbruget er 0,3 mio. kr. under sanktionsmålepunktet. Derimod er rammen for anlæg overskredet som følge af en nødvendig udbygning af daginstitutionspladser og færdiggørelse af anlægsinvesteringer, som blev overført fra 2017. Indtægterne fra skatter, udligning og tilskud svarer stort set til det budgetterede. Udgifterne til overførselsudgifter er lavere primært som følge af færre på overførselsindkomster og flere i beskæftigelse.
 
Bedre budgetbalance og finansielt råderum end forudsat i budgettet.
Der er et overskud på budgetbalancen (resultat af ordinær drift) på 47,1 mio. kr. Når det skal vurderes, om driftsbalancen er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at hovedparten af anlægsinvesteringerne skal betales kontant finansieret af overskud fra driften fratrukket afdrag på lån. Efter betaling af afdrag på lån resterer der 30,7 mio. kr. Der har været en anlægsudgift på 149,4 mio. kr. og anlægsindtægter fra bl.a. salg af grunde på 15 mio. kr., og der har samlet været et forbrug af kassebeholdningen på 122,3 mio. kr.
 
Kommunens regnskab viser ikke overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomhed, idet kommunens virksomhed bl.a. har til formål at forsyne borgerne med velfærdsydelser. Vurderingen af kommunens regnskab bør derfor ske ved at sammenholde budget og regnskab.
 
Det samlede regnskab for 2018 viser følgende økonomiske råderum sammenholdt med det korrigerede budget:
 
I mio. kr.
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Regnskab 2018
Afvigelse
Overført til 2019
Skatter
-1.319,2
-1.320,3
-1.320,1
-0,1
0,0
Tilskud og udligning
109,8
124,1
121,8
2,3
0,0
Beskæftigelsestilskud
-46,5
-45,7
-45,7
0,0
0,0
Indtægter i alt
-1.255,9
-1.241,9
-1.244,0
2,1
0,0
Serviceudgifter inden for servicerammen
924,3
938,1
923,3
14,8
15,9
Serviceudgifter uden for servicerammen
70,1
68,6
67,7
0,9
0,0
Overførselsudgifter
224,4
217,6
211,7
5,9
2,7
Renter
0,0
-4,3
-5,8
1,5
0,0
Udgifter i alt
1.218,8
1.220,0
1.197,0
23,1
18,6
Budgetbalance
(- = overskud)
-37,2
-21,9
-47,1
25,2
18,6
Afdrag på lån
16,6
16,4
16,4
0,0
0,0
Finansielt råderum
(- = positivt råderum)
-20,6
-5,4
-30,7
25,2
18,6
Skattefinansierede anlæg, udgifter
122,4
199,1
149,4
49,7
44,4
Skattefinansierede anlæg, indtægter
-33,0
-47,3
-15,0
-32,3
-31,4
Brugerfinansieret område
0,4
0,6
1,2
-0,6
0,0
Finansforskydninger
38,2
8,0
22,5
-14,6
0,0
Lånoptagelse
-78,4
-77,8
-5,2
-72,6
0,0
Forbrug af kassebeholdningen
28,9
77,1
122,3
-45,2
31,6
Udgifter/mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = +
Indtægter/merudgift/mindreindtægt/merforbrug = -
 
Større forbrug af kassebeholdningen end forventet i budgettet
Da Byrådet i oktober 2017 vedtog det oprindelige budget for 2018, var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 28,9 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 77,1 mio. kr. primært som følge af øget anlægsaktivitet og overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018. Regnskabet for 2018 viser et forbrug af kassebeholdningen på 122,3 mio. kr. primært som følge af, at lånoptagelsen først sker i 2019. Der er således brugt 45,2 mio. kr. mere af kassebeholdningen end forudsat i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende:
 
Område
Forklaring
Skatter
En mindreindtægt på 0,1 mio. kr. primært fra grundskyld og forskerskat
Tilskud og udligning
En mindreudgift på 2,3 mio. kr. som følge af, at momsandel på tilskud til sansehave ved Plejecenter Christians Have først skal betales i takt med, at tilskud modtages.
Serviceudgifter inden for servicerammen
En mindreudgift på 14,8 mio. kr., hvoraf 15,9 mio. kr. er overført til 2019. Der resterer 13,5 mio. kr. i budgetsikkerhedspulje og demografipuljer.
Serviceudgifter uden for servicerammen
En mindreudgift på 0,9 mio. kr. primært fra lavere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.
Overførselsudgifter
En mindreudgift på 5,9 mio. kr. primært fra lavere udgifter til dagpenge, integration og projekter.
Renter
En merindtægt på 1,5 mio. kr. primært fra renter af kassebeholdningen og renter af langfristet gæld.
Afdrag på lån
Ingen afvigelse.
Skattefinansierede anlæg
En mindreudgift på 49,7 mio. kr., hvoraf 44,4 mio. kr. er overført til 2019 og en mindreindtægt på 32,3 mio. kr., hvoraf 31,4 mio. kr. er overført til 2019.
Brugerfinansieret område
En merudgift på 0,6 mio. kr. fra drift af affaldsområdet.
Finansforskydninger
En merudgift på 14,6 mio. kr. Merudgiften skyldes primært fald i tilgodehavende refusion fra staten og fald i gæld til leverandører og saldi på mellemregningskonti.
Lånoptagelse
En mindreindtægt på 72,6 mio. kr., der skyldes, at lån vedr. udbygning af Plejecenter Christians Have først hjemtages i 2019.
 
Den samlede kassebeholdning er faldet fra 295,5 mio. kr. til 172,7 mio. kr. Der er følgende kassebeholdning ultimo 2018:
 
Kassebeholdning ultimo 2018
Mio. kr.
Samlet kassebeholdning
172,7
Gæld til affaldsordninger
-3,4
Gæld til kirkekasserne
-1,3
Hensættelse til arbejdsskade
-4,0
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2018 til 2019
-31,6
Netto kassebeholdning ultimo 2018
132,4
 
Status på servicerammen
Bloktilskuddet vil blive nedsat i 2019, hvis serviceudgiftsrammen for kommunerne under ét ikke er overholdt, og der bliver da en sanktion med samme beløb som overskridelsen. Hvis det er tilfældet, bliver sanktionen fordelt med 60 % individuelt og 40 % på alle kommuner.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en individuel sanktion. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer siden aftaleindgåelsen. Hertil følger af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres for ændrede pris- og lønforudsætninger i selve sanktionsåret.
 
KL har i august 2018 udregnet et skøn på servicerammen for Solrød Kommune til 923,7 mio. kr. Der er et forbrug i regnskab 2018 på 923,3 mio. kr., dvs. 0,3 mio. kr. (afrundet) mindre end skønnet. Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt servicerammen i 2018, hvorfor der heller ikke vil komme en sanktion på alle kommuner.
 
Status på anlægsrammen
Der er ikke med den gældende lovgivning sanktion på kommunernes regnskab for anlæg. Økonomiaftalen indebærer dog, at regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes både i budgetterne og regnskaberne. Anlægsrammen opgøres som bruttoanlægsudgifterne fratrukket udgifter til ældreboliger og udgør i det oprindelige budget 72,6 mio. kr. Forbruget i regnskabet udgør 103,7 mio. kr., og der er således en overskridelse på 31,2 mio. kr. Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét ikke har overholdt anlægsrammen i 2018. Det er uvist, om Finansministeren får flertal i Folketinget for indførelse af regnskabssanktion.
 
Godkendte anlægsregnskaber 2018
De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen. Heraf fremgår det, at hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 2 mio. kr. eller derover, skal der aflægges et særskilt regnskab. Der fremlægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:
 
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:
 
Familie- og uddannelsesudvalget:
 
Social-, sundheds- og fritidsudvalget:
 
I "Bilag til Årsberetning 2018" på side 89-92 fremgår anlægsbevilling og udgifter/indtægter samt bemærkninger for hvert anlægsregnskab, der skal godkendes af Byrådet. 

Høring
Sagen har ingen høringspligt.
 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kompetence til afgørelse
Byrådet.


punkt_73_bilag_1_aarsberetning_2018.pdf
punkt_73_bilag_2_bilag_til_aarsberetning_2018.pdf

Bilag

Årsberetning 2018
Årsberetning 2018 - Bilag


74. Status på byggesagsbehandling 2018

Status på byggesagsbehandling 2018

Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal hvert år orienteres om de foregående års byggesagsbehandling og om nye tiltag og initiativer.

Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning
Tiltrådt.

Sagsfremstilling
Administrationen har igennem de sidste 10 år arbejdet med at forbedre borgerbetjeningen og effektivisere byggesagsbehandlingen. Borgerne og erhvervsvirksomhederne skal opleve en kompetent myndighedsbehandling med den målsætning, at sagsbehandlingen foregår så smidigt og fleksibelt som muligt inden for lovgivningens rammer.
 
Som følge af den store byggeaktivitet i Solrød Kommune har byggesagsbehandlingen i 2018 været under pres, og sagsbehandlingstiden har været stigende. Administrationen har forsøgt at imødegå dette ved at opnormere og tilknytte konsulentbistand. Desuden har administrationen via forhåndsdialog så vidt muligt forsøgt at afstemme forventningerne med ansøgerne, fx forventet tidspunkt for byggesagsbehandling.
 
Nedenfor præsenteres Økonomi-, teknik- og miljøudvalget for status på byggesagsbehandlingen i 2018 sammen med initiativer, der er på vej.
 
Gå-hjem-møde, møde med ejendomsmæglere og forhåndsdialogmøder
Hvert år inviteres profesionnelle byggesagsaktører og grundejerforeninger i kommunen til gå-hjem-møde, hvor den dialogbaserede byggesagsbehandling præsenteres. I 2018 blev mødet holdt den 4. juni, hvor fire opmærksomhedspunkter, der fremmer byggesagsbehandlingen, blev fremhævet:
 1. Tidlig forhåndsdialog allerede i overvejelsesfasen.
 2. Søg byggetilladelse i god tid.
 3. Sikre at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende.
 4. Udfordres byggeretten, forlænges sagsbehandlingstiden.
Administrationen afholder et tilsvarende møde 6. juni 2019 kl. 15-17 i Rådhuset kantine.
 
17. maj 2018 afholdt administrationen for andet år i træk et teknisk møde med ejendomsmæglerne for at styrke samarbejdet omkring ejendomshandler i kommunen. Der var fokus på at orientere om byggesagsbehandling af ejendomme i forhold til BBR-ændringer, SKAT, olietanke, afslutning og igangværende byggesager på salgsejendomme. Der var gode tilbagemeldinger fra mødet, og det blev aftalt, at der skal afholdes en workshop, hvor ejendomsmæglere og byggesagsbehandlere sammen gennemgår en fiktiv case.
 
Administrationen tilbyder på kommunens hjemmeside alle med byggeplaner et forhåndsdialogmøde med en byggesagsbehandler, hvor gensidig forventningsafstemning af byggesagsbehandlingsprocessen i forhold til løsningsmuligheder, tidsplan mv. kan afklares.
 
Nyt digitalt Bygningsreglement 2018
Den 1. januar 2018 trådte et nyt digitalt bygningsreglement i kraft. I lighed med tidligere bygningsreglementer har der været en overgangsperiode fra 1. januar 2018 frem til 30. juni 2018, hvor bygherre har kunnet vælge at søge efter Bygningsreglement 2015 eller Bygningsreglement 2018 (BR18).
 
En væsentlig ændring i det nye reglement er, at den kommunale tekniske byggesagsbehandling bortfalder med udgangen af 2019. En anden væsentlig ændring er, at alle enfamiliehuse opført efter 1. juli 2018 kræver ibrugtagningstilladelse. Denne ændring forventer administrationen vil udligne sagsbehandlingstiderne mellem erhvervssager og enfamiliehuse.
 
Servicemål 2018
Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i forhold til 2016. Sagsbehandlingstiden regnes fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der træffes afgørelse i sagen. Ansøgning om byggetilladelse skal ske digitalt, og i den sammenhæng er Solrød Kommune tilknyttet den digitale, fælleskommunale ansøgningsplatform Byg og Miljø, hvortil administrationen fra 1. januar 2018 også har tilsluttet sig platformens tilfredshedsmåling af den kommunale service for byggesagsbehandlingen.
 
KL har i februar 2019 opgjort de samlede resultater. Opgørelsen tæller kun sager, der er truffet afgørelse i andet halvdel af 2018, da det ikke har været KL teknisk muligt, at sammenholde Byg og Miljø med servicemålene før 1. juli. 2018.
 
Servicemålene er inddelt efter fem katalogier:
Kategori
Servicemål
Landsgennemsnit
Solrød Kommune
I alt antal afgjorte sager
Simpel konstruktion
40 dage
42 dage
52 dage
13
Enfamiliehuse
40 dage
39 dage
71 dage
72
Industri- og lagerbygninger
50 dage
55 dage
47 dage
6
Etagebyggeri, erhverv
55 dage
57 dage
102 dage
20
Etagebyggeri, boliger
60 dage
50 dage
57 dage
3
 
Ovenstående opgørelse understreger det øgede pres, som administrationen har oplevet i forbindelse med det stigende antal sager, som er modtaget.
 
Tilfredshedsmåling
Solrød Kommune har fra 2018 valgt at benytte sig af KL´s automatiske tilfredshedsundersøgelse. Kun få har benyttet sig af muligheden, og der er således kun modtaget fem besvarelser, hvorfor det ikke er muligt at konkludere noget entydigt.
 
Byggesagsgebyr
Byggesagsgebyret er indexreguleret til 604 kr./time i 2019. Byggesagsgebyret opgøres efter medgået tid og dette gælder alle typer byggesager og lovliggørelsessager og i det hele taget alle konkrete sager, der kræver byggesagsbehandling. Byggesagsgebyret opkræves i to rater, 1. rate: fra og med forhåndsdialogmøde til og med byggetilladelse og igen 2. rate: fra byggetilladelse til og med ibrugtagningstilladelse eller lovliggørelse.
Der opkræves fortsat ikke gebyr for afslag.
 
BBR og SKAT
Som boligejer betaler man skat af værdien af sit hus eller sin lejlighed og den grund, den står på. For at fastsætte den værdi, der skal betales skat af, bliver der lavet offentlige ejendomsvurderinger. Der er ikke kommet nye offentlige ejendomsvurderinger siden 2013. Det skyldes, at der er et nyt system på vej, der vil give mere retvisende vurderinger.
I 2019 kommer der vejledende vurderinger, mens de juridisk bindende vurderinger udsendes af SKAT i etaper fra starten af 2020.
De nye ejendomsvurderinger er baseret på bedre data om ejendommen og lokalområdet. Det omfatter bl.a. oplysninger om boligen, øvrige bygninger på ejendommen og grundens størrelse, eventuelle renoveringer samt udviklingen på boligmarkedet i lokalområdet.
Ved vurderingen fastsættes en grundværdi og en ejendomsværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand og til den bedst mulige udnyttelse, uanset bebyggelse og grundens faktiske anvendelse. Ejendomsværdien er værdien af den samlede ejendom.
Administrationen har i den sammenhæng modtaget et stort antal ansøgninger om ændring til BBR fra erhvervsvirksomheder, der er blevet kontaktet af SKAT, da der ikke er overensstemmelse mellem BBR og de faktiske fysiske forhold på ejendommen. Disse sager, som ofte er lovliggørelsessager, behandles i den takt, som der er ressoucer til det i afdelingen. SKAT har gjort administrationen opmærksom på, at i løbet af foråret 2019 sendes lignende henvendelser ud til private grund- og boligejere, så administrationen er forberedt på et større antal henvendelser vedrørende ændringer til BBR. For at imødekomme et korrekt ejendomsvurderingsgrundlag foretager administrationen altid ved andre henvendelser omkring bygge- og planforhold på en ejendom en gennemgang af lovligheden af al bebyggelse på ejendommen. Endvidere åbnede Solrød Kommune 1. oktober 2018 op for selvbetjeningsløsningen "Ret BBR", hvor grundejere også selv kan lægge sine BBR-ændringer ind.
Alle ændringer og rettelser i BBR kræver fortsat administrationens godkendelse og i de fleste tilfælde som lovliggørelsesager. 

Høring
Sagen har ingen høringspligt. 

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.
75. Fastlæggelse af dagsorden til dialogmøde med Hoved MED-udvalget den 20. maj 2019 kl. 15.30-17.00

Fastlæggelse af dagsorden til dialogmøde med Hoved MED-udvalget den 20. maj 2019 kl. 15.30-17.00

Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal fastlægge dagsorden til det årlige dialogmøde med Hoved-MED-udvalget den 20. maj 2019 kl. 15.30-17.00.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Hoved-MED-udvalgets foreslåede dagsorden følges og eventuelt suppleres med yderligere punkter.
 

Beslutning
Tiltrådt.

Sagsfremstilling
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2020-2023 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.
 
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget mødes en gang årligt med Hoved-MED-udvalget i henhold til aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL for at drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på arbejds- og personaleforhold i kommunen.
 
Ifølge tidsplanen skal den årlige drøftelse med kommunens øverste samarbejdsorgan gennemføres i maj måned. Den årlige drøftelse finder sted forud for Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets planlagte møde den 20. maj 2019 kl. 15.30-17.00.
 
Hoved-MED-udvalget foreslår en dialog i en proces, hvor der ved et dialogspil drøftes en række spørgsmål fordelt under to temaer:
 
Tema 1: Rekruttering og fastholdelse
Tema 2: Trivsel og nærvær
 
Nærmere beskrivelse af de foreslåede temaer og spørgsmål fremgår af bilag.
 
Det foreslås, at ledelsen af dialogmødet varetages af medarbejderrepræsentanterne fra Hoved-MED-udvalget.

Høring
Sagen har ingen høringspligt. 

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.


punkt_75_bilag_1_proces_og_spoergsmaal_til_dialogmoede_med_oeu.pdf

Bilag

Proces og spørgsmål til dialogmøde med ØU


76. Status på arbejdet med ny affaldsordning 2020

Status på arbejdet med ny affaldsordning 2020

Beslutningstema
Byrådet skal orienteres om status på administrationens arbejde med den nye affaldsordning, der træder i kraft 1. marts 2020.

Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Anbefales.

Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet godkendte på mødet den 30. april 2018 principperne for den nye affaldsordning, som træder i kraft fra 1. marts 2020, og som er 100 pct. brugerfinansieret. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget blev på mødet den 21. januar 2019 orienteret om resultatet af udbuddet af affaldsindsamling i kommunen.
 
I den nye ordning vil alle husstande skulle sortere madaffald, papir, plast og glas/metal ved husstanden - foruden restaffald. Desuden er der mulighed for at sortere pap. Disse typer affald er blandt dem, som EU har sat krav til skal kildesorteres i højere grad frem mod 2022. Med den nye sortering forventer administrationen, at kommunen lever op til det nationale krav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.
 
I tiden indtil 1. marts 2020 skal der gennemføres en række større opgaver, som har betydning for den nye affaldsordning. Disse opgaver skitseres i denne orientering.
 
Fastlæggelse og implementering af kommunikationsstrategi
Administrationen er gået i gang med at udarbejde en strategi for kommunikationen for den nye affaldsordning. Første led har været at informere alle borgere i enfamilieshuse i e-boks i slutningen af marts 2019. Her har borgerne fået besked om de praktiske forhold for at kunne indrette indkørslen mv. i god tid, inden beholderne ankommer.
 
Sloganet for den nye affaldsordning bliver "Affald på rette sted". Sloganet er inspireret af udtrykket “Hjertet på rette sted”, der overført både henviser til, at man viser engagement og opfører sig ordentligt. Kommunikationsindsatsen i forbindelse med den nye ordning forventes at indeholde følgende faser og elementer:
 
 
En mere detaljeret plan samt illustration af logo og visuelt udtryk er vedlagt som bilag.
 
Evaluering af affaldsforsøg i etageejendomme og parcelhuse
I september 2018 begyndte tre områder i kommunen at sortere efter de nye ordninger: 700 etageboliger og 40 villaer. Erfaringerne fra forsøget har blandt andet betydet, at der er blevet justeret i udbuddet af de nye skraldespande. Desuden benyttes evalueringerne fra forsøget som input til den kommende kommunikationsstrategi. Forsøget har fx bekræftet, at det er vigtigt at sætte en massiv kommunikationsindsats ind lige omkring opstart af en ny ordning for sortering.
 
Udbud for leasing af affaldsbeholdere
Ved enfamilieshuse sorteres affaldet i fire-fem beholdere. Ved etageboliger og rækkehuse med fælles løsninger skal der laves tilpassede løsninger de enkelte steder, og antallet af beholdere kan variere. Der afholdes udbud i forsommeren 2019. Beholderne bliver leaset via KommuneLeasing.
 
Derudover kan det oplyses, at administrationen tidligere har forudsat, at etageboliger og visse rækkehusbebyggelser ville få betalt nedgravede beholdere til affald inklusiv etablering af renovationsordningen. Administrationen forventede at kunne spare udgifter til tømning ved at etablere de nedgravede løsninger, der har større kapacitet. Men en beregning har senere vist, at der ikke er noget at spare ved at vælge de større, underjordiske beholdere, der er markant dyrere at indkøbe. Derfor vil der i den nye ordning kun blive tilbudt firhjulede containere til etageboliger og rækkehusbebyggelser med fælles affaldsløsninger. Boligselskaberne vil selv have mulighed for at indkøbe nedgravet materiel til affald, hvis de ønsker det. Dog skal det ske i dialog med administrationen, der skal godkende de nye løsninger.  
 
Regulativer
Kommunens affaldshåndtering bliver formelt styret ved hjælp af regulativer vedtaget af Byrådet. Der skal derfor udarbejdes nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, der træder i kraft senest 1. marts 2020. Administrationen forventer, at forslag til regulativerne forelægges Byrådet medio 2019.

Høring
Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse
Byrådet.


punkt_76_bilag_1_solroed_kommunikationsstrategi_og_koncept_for_ny_affaldsordning.pdf

Bilag

Solrød_Kommunikationsstrategi og koncept for ny affaldsordning


77. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo - endelig vedtagelse

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo - endelig vedtagelse

Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til endelig vedtagelse af Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo vedtages.

Beslutning
Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 21. januar 2019 at sende forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden udløb den 25. marts 2019.

 

Formålet med at vedtage indsatsplanen er at kunne foretage en mere koordineret og effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplanen gør det muligt at påbyde lodsejere at fjerne planten. Desuden giver indsatsplanen mulighed for, at kommunen kan lade bekæmpelsen foretage for ejers regning, hvis påbud ikke efterkommes. Opkrævningen kan indtil videre ikke overstige 3,81 kr. pr. kvadratmeter (2016-priser).
 
Der vil blive informeret om kæmpebjørneklo og bekæmpelsen af denne bl.a. på kommunens hjemmeside og via informationsbreve til lodsejere. Desuden vil der blive udført tilsyn med problemarealer og om nødvendigt udstedt påbud om bekæmpelse.

Høring
Der er modtaget ét høringssvar fra Køge Kommune, der ser frem til et godt samarbejde ved Skensved Å. Høringsvaret er vedlagt som bilag. 

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.


punkt_77_bilag_1_indsatsplan_bjoerneklo_endelig260319.pdf
punkt_77_bilag_2_hoeringssvar_fra_koege_kommune.pdf
punkt_77_bilag_3_bekendtgoerelse_om_bekaempelse_af_kaempebjoerneklo_bek_nr_842_af_23_juni_2017.pdf

Bilag

Indsatsplan bjørneklo_endelig260319
Høringssvar fra Køge Kommune
Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo BEK nr. 842 af 23. juni 2017


78. Principbeslutning om ekspropriation af areal til bionaturgasledning

Principbeslutning om ekspropriation af areal til bionaturgasledning

Beslutningstema
Byrådet skal tage principiel stilling til, om der til fordel for HMN Gasnet kan eksproprieres areal til anlæg af bionaturgasledning fra Solrød Biogas A/S til Egedesvej i Køge, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale med grundejerne.

Indstilling
Administrationen indstiller, at der træffes principbeslutning om ekspropriation af areal til bionaturgasledning.

Beslutning
Anbefales.
 
Emil Blücher (I) kunne ikke støtte indstillingen, men anbefalede, at der først træffes beslutning om eventuel ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med lodsejeren.

Sagsfremstilling
I forbindelse med etableringen af et anlæg til opgradering af biogas til naturgasnettet på Solrød Biogas er der udarbejdet et projektforslag for etablering af ca. 1,4 km lang bionaturgasledning fra Solrød Biogas til transport af den opgraderede biogas frem til Egedesvej 30B i Køge Kommune, hvor bionaturgassen tilkobles naturgasnettet. Projektet forudsætter anlæg af ledning over mindst én ejendom i Solrød Kommune. Det er hensigten at benytte frivillig forlig, men for at sikre projektets fremdrift ønsker HMN Gasnet mulighed for, at retten til anlæg af ledning og pålæg af servitutter mv. kan sikres ved ekspropriation. Principbeslutningen har for lodsejerne den virkning, at erstatninger for servitutter mv. anerkendes som skattefrie. Det gælder uanset, at mange aftaler forventes indgået ved frivillige forlig.
 
I henhold til lov om varmeforsyning kan der eksproprieres til både varmeforsyningsformål og til ledninger, der skal anvendes til procesformål.
Erstatningen fastsættes efter de almindelige taksationsmuligheder, der er nævnt i lov om offentlige veje.
 
Selve anlægsarbejdet af ledningsanlægget antages udført fra primo juni 2019 til ultimo august 2019.

Høring
Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse
Byrådet.


punkt_78_bilag_1_anmodning_om_principbeslutning_om_ekspropriation.pdf
punkt_78_bilag_2_solroed_biogas_bionaturgasledning_vvm_anmeldelse_rev_00.pdf
punkt_78_bilag_3_solroed_biogas__vvm_ledningsplan_rev_00.pdf

Bilag

Anmodning om principbeslutning om ekspropriation
Solrød Biogas Bionaturgasledning VVM anmeldelse rev. 00
Solrød Biogas - VVM ledningsplan rev. 00


79. Projektforslag vedr. etablering af biogasmotor og transmissionsledning på Havdrup Kraftvarme

Projektforslag vedr. etablering af biogasmotor og transmissionsledning på Havdrup Kraftvarme

Beslutningstema
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslag vedrørende etablering af en transmissionsledning og ny biogasmotor på Havdrup Kraftvarmeværk i Havdrup skal godkendes og sendes i 4 ugers høring.

Indstilling
Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes og sendes i 4 ugers høring hos relevante interessenter.

Beslutning
Tiltrådt.

Sagsfremstilling
Solrød Fjernvarme a.m.b.a har anmodet Solrød Kommune om godkendelse af et projektforslag vedrørende etablering af en transmissionsledning og ny biogasmotor på Havdrup Kraftvarmeværk i Havdrup.
 
Projektforslaget
Solrød Fjernvame har i dag en eksisterende naturgasmotor, som ønskes udskiftet med en ny biogasmotor. Biogasmotoren opstilles i værkets eksisterende motorcelle på naturgasmotorens nuværende placering. Bygningen er beliggende ved Møllemarken 131, 4622 Havdrup.
 
Biogassen skal leveres af Solrød Biogas, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved, via en ny transmissionsledning til Havdrup Kraftvarmeværk. Transmissionsledningen er ca. 5,5 km lang.
 
Formålet med projektforslaget er at bidrage med CO2-fri varme til eksisterende fjernvarmekunder i Havdrup samt til fremtidige fjernvarmekunder i det øvrige Havdrup. De samlede anlægsomkostninger, der er vurderet til 7,2 mio. kr., finansieres af Solrød Fjernvarme.
 
Det er en forudsætning for Byrådets godkendelse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Beregninger af samfundsøkonomien viser, at der opnås en samfundsøkonomisk gevinst over 20 år på 6.4 mio. kr. i forhold til fremskrivning af den nuværende situation med en naturgasmotor.
 
Projektet vil også være en selskabsmæssig gevinst for Solrød Fjernvarme med en årlig driftsbesparelse på 0,82 mio.kr. og dermed også en forbrugerøkonomisk fordel for varmeforbrugerne, hvor en standardforbruger vil kunne spare ca. 1.980 kr. kr. om året inkl. moms. 

Høring
Ifølge Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal projektforslaget sendes i høring i 4 uger hos relevante interessenter. Efter høringsperioden forelægges Byrådet projektforslaget til endelig godkendelse.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.


punkt_79_bilag_1_projektforslag_for_installation_af_ny_biogasmotor_havdrup_kraftvarmevaerk.pdf

Bilag

Projektforslag for installation af ny biogasmotor Havdrup Kraftvarmeværk


80. Kystsikring - anlægsbevilling

Kystsikring - anlægsbevilling

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til ændringer og justeringer i kystsikringsprojektet og anlægsbevilling til myndighedsbehandling af det samlede kystsikringsprojekt.

Indstilling
Administrationen indstiller, at:
 1. Sikringshøjden er kote 2,0 m over daglig vande (DVR90) i område 2 øst for Strandvejen, kote 2,5 m i område 3 øst for Strandvejen og 2,8 m vest for Strandvejen.
 2. Kystsikringen i område 2 øst for Strandvejen består af en forhøjelse af den eksisterende klit, en højvandslukke i udløbet til Solrød Bæk og et dige på den sydlige brink af Karlstrup Mosebæk.  
 3. Kystsikringen i område 3 øst for Strandvejen består af et landdige langs indersiden af lagunen, der anlægges som en kombination mellem et dige og en højvandsmur, og et dige på den nordlige brink af Skensved Å.
 4. Der ansøges om støtte hos RealDania til udvikling af landdiget i område 3 øst for Strandvejen.  
 5. Kystsikringen i område 4 vest for Strandvejen består af en højvandsmur på tre korte strækninger langs med Strandvejen og højvandslukker i tre vandløb.
 6. Alle kystsikringsløsningerne anlægges, således at de er forberedt til forstærkning over for fremtidige ændringer i havvandstanden.
 7. Myndighedsbehandlingen af område 2 og 4 igangsættes i 2019.
 8. Der forberedes til dannelsen af et kystbeskyttelseslaug i 2019.
 9. Rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1 mio. kr. frigives til myndighedsbehandling af det samlede kystsikringsprojekt.

Beslutning
Anbefales med den bemærkning, at myndighedsbehandlingen af område 3 afventer en senere Byrådsbehandling.

Sagsfremstilling
I 2007 vedtog EU et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen. På baggrund af Kystdirektoratets kortlægning blev Køge Bugt udpeget som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. Udpegningen betød, at Solrød Kommune skulle udarbejde en risikostyringsplan med angivelse af et fremtidigt ønsket sikringsniveau for kystsikring og med angivelse af mulige indsatser. Planen blev vedtaget på byrådsmødet den 5. oktober 2015 med et sikringsniveau på 2,8 m DVR90 (dvs. 2,8 m over havoverfladen) vest for Strandvejen og 1,54 m DVR90 øst fra Strandvejen, og med krav om udarbejdelse af et katalog med mulige kystsikringsløsninger.
 
I den efterfølgende planproces er kystsikringen blevet opdelt i 4 områder, se oversigtskort i bilag 3 for visning af områderne. Området øst for Strandvejen er opdelt i 3 områder, hvor område 1 dækker kommunegrænsen i nord til Mosebækken, område 2 dækker fra Mosebækken til Ventegodtsvej, og område 3 dækker fra Ventegodtsvej til kommunegrænsen i syd. Område 4 vest for Strandvejen dækker fra Strandvejen til Tåstrupvej. Området øst for Strandvejen er delt i tre, fordi behovet for indsatser til kystsikring er forskellig i de tre områder.  
 
På Byrådsmødet den 26. februar 2018 blev det besluttet at ændre sikringsniveauet til kote 2,0 m øst for Strandvejen og fastholde sikringsniveauet til kote 2,8 m vest for Strandvejen. Derudover blev det besluttet, at kystsikringen øst for Strandvejen skulle bestå af en forhøjelse af den eksisterende klit i område 2 og et landdige i område 3, mens kystsikringen vest for Strandvejen skulle bestå af en højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen og højvandslukker i tre vandløb. I sagen blev der frigivet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til detailprojektering.
 
I den igangværende implementeringsproces er der imidlertid opstået drøftelser om forskellige forslag til ændringer af de løsninger, Byrådet har besluttet. Processen har inkluderet møder med bl.a. Udviklingsgruppen for kystsikring (UFGK) og møder med udvalgte berørte grundejere eller enkeltforeninger. De væsentligste forslag til ændringer i forhold til det Byrådet har besluttet, er følgende:
 
Område 1 øst for Strandvejen udgår af kystsikringsprojektet. Område 1 dækker fra kommunegrænsen i nord til Mosebækken. Område 1 udgår af kystsikringsprojektet på grund af ændrede dige-løsninger, jf. nedenfor.
 
Område 2 øst for Strandvejen dækker området fra Mosebækken til Ventegodtsvej. Administrationen foreslår, at der i område 2 sker en fastholdelse af en forhøjelse af den eksisterende klitrække til kote 2,2 m svarende til et sikringsniveau til kote 2,0 m inklusiv bølgetillæg mv. Derudover foreslås etableret et højvandslukke i udløbet ved Solrød Bæk til kote 2,40 m. Endvidere indgår et dige på den sydlige brink af Karlstrup Mosebæk til kote 2,0-2,2 m. De varierede højder af de enkelte kystbeskyttelseselementer skyldes forskellig eksponering for bølger. Diget placeres i de tilstødende haver, hvor der etableres en forhøjelse af havens afslutning mod åen og en langs åbrinken. Det tænkes gennemført med bistand af havearkitekter, således at anlægget bliver så hensigtsmæssigt som muligt og med potentiel mulighed for kvalitative forbedringer af havernes benyttelse. Herved holdes Karlstrup Mosebæk uden for kystsikringen, hvilket sparer et højvandslukke og pumpeanlæg samt overflødiggør kystsikring af område 1. Endvidere foreslås, at der i område 2 etableres en mobil spærring ved Østre Strandvej, anlægges overgange ved alle vejudgange til stranden, og at der sker en flytning af den eksisterende gangbro ved Solrød Bæk mod vandet for at hindre utilsigtet gang i klitten.
 
Administrationen har vurderet, at den anførte løsning og det anførte sikringsniveau i udgangspunktet er tilstrækkelig og bæredygtig og forholdsvis ukompliceret at udbygge på et senere tidspunkt.
 
Område 3 øst for Strandvejen dækker området fra Ventegodsvej til kommunegrænsen ved Skensved Å. Det samlede område 3 er kendetegnet af laguneområdet Staunings Ø. Laguneområdet er naturbeskyttet ved Natura-2000 fredning og indeholder lokal beskyttet natur. Administrationen foreslår, at sikringsniveauet i område 3 øges fra 2,0 m til 2,5 m. Derudover foreslås, at der etableres et landdige, der lægges som en kombination mellem et dige og højvandsmur på hele strækningen. Diget etableres på ydersiden af den eksisterende sti ud mod kysten. Diget og højvandsmuren anlægges, således at de kan forhøjes, når det bliver nødvendigt, uden at der skal inddrages yderligere arealer til kystbeskyttelse. Derudover foreslås, at der etableres et dige på den nordlige brink af Skensved Å, og at diget anlægges med bistand af havearkitekter, således at det fremstår så hensigtsmæssigt som muligt og med potentiel mulighed for kvalitative forbedringer af havernes benyttelse.
 
Administrationen har vurderet, at den anførte løsning i udgangspunktet er tilstrækkelig og bæredygtig. I modsætning til klitløsningen i område 2 kan landdige-anlægget ikke nemt og hurtigt forhøjes, hvis det bliver nødvendigt. Derfor er det hensigtsmæssigt, at sikringsniveauet i område 3 er højere i udgangspunktet. Derudover vil det højere udgangspunkt for sikringsniveauet betyde, at der går mange år, før der igen skal foretages aktiviteter i Natura 2000-området.
 
Til orientering har der været fremført ønske om, at kommunen genoptager undersøgelser af muligheden for at etablere kystsikring i den yderste revle ved Staunings Ø i stedet for etableringen af et landdige i område 3. Som baggrundsinformation kan det oplyses, at Solrød Kommune og Køge Kommune i 2015 i fællesskab udarbejdede et forslag til en kystsikring i klitrækken på Ølsemaglerevle og Staunings Ø. Drøftelser i UFGK førte imidlertid til, at Solrød Kommune valgte at ændre kystsikringen til et landdige placeret på indersiden af lagunen.  Efterfølgende valgte Køge Kommune også at etablere et landdige.
 
Administrationen har taget kontakt til Køge Kommune med en forespørgsel om kommunen vil genoptage undersøgelser af en fælles kystsikring i klitrækken. Køge Kommunes administration har den 15. marts 2019 meddelt, at Køge Kommune har besluttet, at der i den nordlige del af Køge skal etableres et landdige på indersiden af lagunen, og at kommunen derfor ikke har ønske om at genoptage undersøgelser af mulighederne for et klitdige. Derudover oplyser Køge Kommune, at de den 22. februar 2019 har holdt møde med Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen om kystsikringsprojektets påvirkning af Natura 2000-området, og at mødet understøtter deres valg af landdige. Det fremgår af referatet fra mødet, at Miljøstyrelsen anbefaler, at indgreb i Natura 2000 eller andre væsentlige naturtyper undgås eller begrænses mest muligt. Vedlagt sagen er kopi af referat fra mødet mellem Køge Kommune, Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet og kopi af mail fra Køge Kommunes tekniske direktør vedr. svar på Solrød Kommunes forespørgsel om genoptag af undersøgelser af klitløsning.
 
På baggrund af Køge Kommunes tilbagemelding og bestemmelserne vedr. Natura 2000 har administrationen vurderet, at det ikke er muligt at arbejde videre med en klitløsning i område 3. En klitløsning i Solrød uden en tilsvarende løsning i Køge forudsætter en tværgående dæmning over lagunen for at lukke mellem klitdiget og Køges landdige. Ud over en formodet høj pris vil en sådan løsning sandsynligvis indebære skade på Natura 2000 området allerede på grund af anlægsarbejder, indskrænkning af områdets størrelse (digets fodaftryk) mv. Skades et Natura 2000-område, kan projektet kun gennemføres, når der foreligger bydende nødvendige samfundsinteresser, og der ikke findes nogen alternativ løsning. Administrationen mener derfor, at planerne om etablering af et landdige skal fastholdes. 
 
Der er også fremført ønske om, at kommunen ansøger RealDanias pulje ”Byerne og det stigende havvand” om støtte til udviklingen af kystsikringen i området ved Jersie Strand. Formålet med puljen er at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. Det er administrationens vurdering, at ansøgningskriterierne i det store hele kan opfyldes, og det foreslås derfor, at der udarbejdes en ansøgning.
 
Område 4 vest for Strandvejen dækker i store træk området fra Strandvejen til Tåstrupvejen. Administrationen anbefaler, at etableringen af en højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen og højvandslukker i tre vandløb fastholdes i område 4.
 
Kystsikringsløsningerne anlægges, så de er forberedt til forstærkning over for fremtidige ændringer i havvandstanden
Administrationen har vurderet, at det både er økonomisk og teknisk hensigtsmæssigt, at kystsikringsløsningerne i udgangspunktet anlægges, så de er forberedt til forstærkning over for ændringer i havvandsstanden. De seneste 5 års stormflodshændelser i Køge Bugt-området har f.eks. betydet, at Kystdirektoratet i deres statistik har justeret 100 års hændelsen fra at være 1,54 m til at være 1,59 m. Der er således indikationer på, at klimaforandringerne og dermed stigende havvandsstand sker hurtigere end først antaget.
 
Der forberedes til dannelsen af et kystbeskyttelseslaug i 2019
Administrationen har vurderet, at der er behov for snarest muligt at etablere et kystbeskyttelseslaug, således at der bliver en ansvarlig enhed, der varetager de administrative og praktiske forhold vedrørende kystbeskyttelsen. Administrationen vil derfor foreslå, at der forberedes til dannelsen af et kystbeskyttelseslaug i 2019.
 
Igangsætning af myndighedsbehandling og udbudsmateriale mv.
Ingeniørfirmaet Rambøll har gennemført en detailprojektering af kystsikringen. Projekteringen er vedlagt som bilag til sagen. Projekteringen skal anvendes om grundlag for udarbejdelse af en række myndighedstilladelser i henhold til habitatdirektivet, vandløbsloven, planloven, miljøbeskyttelsesloven mv. og som grundlag for udarbejdelse af et udbudsmateriale for anlæg af kystsikringen. Til dækning af omkostningerne til løsningen af disse opgaver ønskes frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019. Der er afsat henholdsvis 2,9 mio. kr. i 2019 og 10,5 mio. kr. i 2020. Solrød Kommune har udlægget til anlægsomkostningerne. Der er i budgettet en forventet indtægt på 50 % af omkostningerne, som skønsmæssigt er 7,2 mio. kr. til indtægt i budget 2021. En foreløbig vurdering er således en udgift på ca. 5.000 kr. for en grund på 1000 m2.
 
Administrationen har vurderet, at myndighedsbehandlingen i område 3 er noget mere omfattede og tidskrævende end myndighedsbehandlingen i område 4 og 2 grundet Natura 2000- beskyttelsen. For at undgå, at område 2 og 4 kommer i en venteposition, mens forundersøgelserne i område 3 pågår, anbefaler administrationen, at myndighedsbehandlingen af område 2 og 4 igangsættes i 2019.
 
Tidsplan for kystsikringsprojektet
Der er vedlagt en oversigt over den forventede tidsplan for projektet. I maj 2019 forventes udsendelse af en statusorientering til berørte grundejere (ca. 6000) og indsendelse af en ansøgning til RealDania om støtte til udvikling af kystsikring i område 3. Derudover igangsættes forundersøgelser af landdigets påvirkning af natura 2000 i område 3, myndighedsbehandlingen af kystsikringen i område 2 og 4, og der arbejdes videre på en fastlæggelse af udgiftsfordelingen.

Høring
Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. er afsat i budget 2019, heraf frigives 1,0 kr.

Kompetence til afgørelse
Byrådet.


punkt_80_bilag_1_bilag_1_baggrundsnotat_administrationens_anbefaling_til_byraadet_vedr_kystsikring.pdf
punkt_80_bilag_2_bilag_2_repraesentanternes_bemaerkninger_til_baggrundsnotat.pdf
punkt_80_bilag_3_bilag_3_forudsaetningsnotat_ramboell.pdf
punkt_80_bilag_4_bilag_4_tidsplan.pdf
punkt_80_bilag_5_bilag_5_administrationens_bemaerkninger_til_jskystsikrings_nyhedsbrev_af_1_april_2019.pdf
punkt_80_bilag_6_moede_mellem_koege_kommune_og_miljoestyrelsen_om_kystbeskyttelse_og_natur.pdf
punkt_80_bilag_7_afgoerelse_fra_mfkn_den_8_marts_2019_vedr_jyllinge_nordmark.pdf
punkt_80_bilag_8_afslag_fra_mfkn_paa_roskilde_kommunes_anmodning_om_genoptagelse_af_kystsikring_i_jyllinge_nordmark.pdf
punkt_80_bilag_9_svar_fra_teknisk_direktoer_i_koege_til_jens_bach.pdf

Bilag

Bilag 1. Baggrundsnotat. Administrationens anbefaling til byrådet vedr. kystsikring.
Bilag 2. Repræsentanternes bemærkninger til baggrundsnotat
Bilag 3. Forudsætningsnotat, Rambøll
Bilag 4. Tidsplan
Bilag 5. Administrationens bemærkninger til JSKystsikrings nyhedsbrev af 1. april 2019.
Møde den 22. februar 2019 mellem Køge Kommune og Miljøstyrelsen om kystbeskyttelse og natur
Afgørelse fra MFKN den 8. marts 2019 vedr. Jyllinge Nordmark.
Afslag fra MFKN på Roskilde Kommunes anmodning om genoptagelse af kystsikring i Jyllinge Nordmark
Svar af 21. marts 2019 fra teknisk direktør i Køge til Jens Bach


81. Bølgen, opførelse af tilbygning - tillæg til anlægsbevilling

Bølgen, opførelse af tilbygning - tillæg til anlægsbevilling

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til tillæg til anlægsbevilling på 1.514.000 kr. til merforbrug i forbindelse med udvidelsen af daginstitutionen Bølgen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at tillæg til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.514.000 kr. til merforbrug i forbindelse med udvidelsen af daginstitutionen Bølgen frigives og finansieres fra anlæg til pavillion til Lindebo med 321.000 kr., fra anlæg til pavillion til Tryllehytten med 48.000 kr. samt 1.145.000 kr. finansieret fra kassebeholdningen.

Beslutning
Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 9. april 2019, pkt. 41: Anbefales. 
Fraværende: Jan Færch.
 
 

Sagsfremstilling
Som følge af det stigende antal børn i Solrød Kommune besluttede Byrådet i december 2016 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af bl.a. udbudsmateriale til arkitekt- og totalrådgiverkonkurrence til udvidelsen af Bølgen. Byrådet besluttede herefter i juni 2017 en anlægsbevilling på 25.471.000 kr. til gennemførelse af projektet, hvor det blev besluttet at bygge en selvstændig bygning.
 
Byggeprojektet er nu ved at være afsluttet, og i den forbindelse står det klart, at der bliver et merforbrug. I tabellen nedenfor gives en oversigt over den forventede samlede økonomi i projektet. I teksten under tabellen redegøres nærmere for årsagerne for det forventede merforbrug.
 
Anlægsbevilling
26.121.000 kr.
Forventet forbrug
27.635.000 kr.
Forventet merforbrug
1.514.000 kr.
 
Byggeriet påbegyndtes i januar 2018 og var fra byggeriets start plaget af ekstraordinær megen regn og sent vintervejr i opstartsfasen. Det blev nødvendigt at iværksætte omfattende foranstaltninger for at sikre byggeriets fremdrift og sikre byggeriet mod frost.
 
For at sikre fremdriften med pælefundering og støbning af fundamentsbjælker var det nødvendigt at fjerne meget vand og køre store mængder af mudder væk fra byggefeltet. Forholdene var forværrede på grund af forudgående gravearbejder i forbindelse med jordforurening. Derudover skulle der opbygges en sandpude for, at gravearbejder kunne fortsætte. Udgifter til at sikre fremdriften i forbindelse med ekstraordinær megen nedbør var på 838.988 kr.
 
I forbindelse med sent vintervejr i marts måned blev det nødvendigt at sikre støbearbejder mod frost. De ekstra vinterforanstaltninger beløb sig til 259.964 kr.  
Da byggeriet blev forsinket på grund af hårdt vejr, og byggeriets omfang blev større, var der derfor øgede udgifter til drift af byggeplads og ledelse af byggeriet fra både entreprenør og rådgiver. Udgifter til dette beløb sig til 421.639 kr.
 
Det er forsøgt at dække de øgede udgifter i projektets start ved at spare på grønne områder og i ombygningen i den eksisterende del af daginstitutionen. Det viste sig dog mod afslutningen af byggeriet, at det ikke var muligt at gennemføre de påtænkte besparelser af hensyn til funktionaliteten, blandt andet i forhold til sikring af dagslys og belysning af opholdsrum. Derved lykkedes det ikke at indhente den tabte økonomi fra projektets start.
 
Samlet er der tale om et forventet merforbrug 1.514.000 kr. Merforbruget foreslås finansieret af:

Høring
Sagen har ingen høringspligt. 

Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.514.000 kr. foreslås finansieret fra følgende rådighedsbeløb: anlæg til pavillion til Lindebo med 321.000 kr., anlæg til pavillion til Tryllehytten med 48.000 kr. samt 1.145.000 kr. finansieret fra kassebeholdningen. Anlægsbevillingen på de to eksisterende anlæg nedskrives med tilsvarende beløb.

Kompetence til afgørelse
Byrådet.
82. Ansøgning i forbindelse med den udvidede udfordringsret - Privat parkeringskontrol på offentlig vej, Karlstrup Kalkgrav

Ansøgning i forbindelse med den udvidede udfordringsret - Privat parkeringskontrol på offentlig vej, Karlstrup Kalkgrav

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Solrød Kommune i forbindelse med den udvidede udfordringsret, udarbejdet i samarbejde med politiet for ekstraordinær bistand til parkeringskontrol ved Kalkgraven.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til ansøgning fra Solrød Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi.
 

Beslutning
Anbefales.

Sagsfremstilling
Om sommeren, når vejret er godt, foregår der hyppigt uhensigtsmæssig og ulovlig parkering på vejene omkring Karlstrup Kalkgrav. Politiet udfører parkeringskontrol på offentlige veje i kommuner, hvor der ikke er etableret kommunal parkeringskorps. Ansøgningen går ud på at opnå Indenrigsministeriets godkendelse af, at et privat parkeringsfirma udfører parkeringskontrol på Højagervej i sommerperioden fra 15. juni til 15. august.
 
Udvidet udfordringsret (2017-2021)
Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner indført en udfordringsret. Med udfordringsretten har alle offentlige ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige og lokal regler, samt søge om at fravige reglerne for selv at vise, at arbejdet kan indrettes på en smartere måde. Der er i den udvidede udfordringsret åbnet op for at imødekomme forslag, der kræver lovændring.
 
Problemstilling og anledningen til at søge udfordringsretten
Karlstrup Kalkgrav ejes af Naturstyrelsen. Kalkgraven bliver i de varme sommerperioder til tider opsøgt af et meget stort antal gæster fra både nær og fjern. Naturstyrelsens tilstødende p-pladser ikke er dimensioneret til dette store antal gæster, hvilket resulterer i, at gæsterne til kalkgraven parkerer på de tilstødende veje Silovej, Tåstrupvej og Højagervej (se bilag 1, kortbilag).
 
Særligt den smalle Højagervej bliver ofte udfordret på trods af et stort antal p-forbudsskilte, som bliver ignoreret af de besøgende. Resultatet bliver kaoslignende parkeringstilstande, hvor personbiler holder på- og i private indkørsler, på cykelsti og langs vejen i et omfang, som besværliggør tilgængeligheden for bl.a. beredskabet til kalkgraven og til de private lodsejere, som bor tæt på Kalkgraven.
På varme og solrige sommerdage kræves en konstant tilstedeværelse af politiet for at sikre tilgængeligheden på kommunens vej. Indsatsen er dog så krævende, at politiet ikke har mulighed for at stille mandskab til rådighed svarende til konstant tilstedeværelse alle dage i de varme perioder, da andre politiopgaver også skal disponeres og parkeringskontrol ikke er politiets primære kerneopgave. Midt- og Vestsjællands politi har til denne sag udarbejdet et notat (se bilag 2), som tilkendegiver perspektiverne set fra politiets side.
 
På den baggrund foreslås det, i samarbejde med politiet, at søge udfordringsretten til at kunne anvende et privat parkeringsselskab til at bistå parkeringskontrollen på Højagervej i sommerperioden fra 15. juni til 15. august. De private parkeringsselskaber har som primær kerneopgave at parkeringskontrolere, og vil kunne igangsætte en kontinuerlig p-kontrol, som forventes at have en "opdragende" effekt for det store antal besøgende. Det skal bemærkes, at såfremt Højagervej havde været (eller kunne blive) en privat fællesvej, ville anvendelsen af private parkeringsselskaber ikke være et problem.
 
På Silovej, som er en privat fællesvej, blev der sidste år indsat et privat parkeringsselskab, som har haft en positiv indflydelse på de problemer, som tidligere var identiske med de beskrevne på Højagervej, og erfaringen herfra tænkes derfor brugbar på Højagervej.
 
På Tåstrupvej har de større pladsforhold langs landevejen ikke givet uacceptable problemer med parkerede biler, og politiet vil fortsat selv have fokus på p-problemerne langs denne vejstrækning.
 
Ændringsforslaget og risikovurdering
Ovenstående beskrivelse af problemstillingen har givet administrationen anledning til at "komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige regler", som det ordret beskrives i formålet med den udvidede udfordringsret.
Sammen med politiet har Solrød Kommune mulighed for at udfordre statslig færdselslovgivning, som ikke umiddelbart giver muligheden for at kunne uddelegere myndighedsopgaven, udskrivning af p-afgifter, til en privat parkeringsvirksomhed. Den umiddelbare gevinst i ændringsforslaget er, at parkeringsselskaberne er "selvfinancierende" og at de udfører professionel parkeringskontrol, som kan sikre at politiet kan koncentrere sig om vigtige politiopgaver ud over parkeringsforseelser.
 
I dag er lovgivningen således, at en offentlig myndighed (kommunen) kan ansøge om at få overdraget parkeringskontrol og udskrivning af p-afgifter af færdselslovens myndighed (politiet), såfremt man som kommune er villig til at oprette et kommunalt parkeringskorps. En løsning med eget kommunalt p-korps kunne principielt løse parkeringsproblemet på Højagervej, men da omkostningerne til etablering og drift af kommunale parkeringskontorer ikke kan være selvfinansierede, så vil det formentlig fortsat være politiet, som er ansvarlig for en parkeringskontrol og den arbejdsbyrde, som er forbundet med dette. Professionelle private aktører vil ikke få mulighed og plads til at bistå det offentlige med forbedrende arbejdsgange og løsninger, og de eksisterende regler på området kan således risikere at være anledningen til, at politiets og kommunens ændringsforslag bliver afvist. Ansøgningsskema er vedlagt som bilag 3.
 

Høring
Sagen har ingen høringspligt. 

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence til afgørelse
Byrådet.


punkt_82_bilag_1_bilag_1__oversigtskortpdf.pdf
punkt_82_bilag_2_bilag_2__midt_og_vestsjaellands_politi__notat_om_parkeringpdf.pdf
punkt_82_bilag_3_bilag_3__ansoegningsskemaudfordringsretten_privat_parkeringskontrol_paa_hoejagervej_skpdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort
Bilag 2 - Midt- og Vestsjællands Politi - Notat om parkering
Bilag 3 - Ansøgningsskema-udfordringsretten, privat parkeringskontrol på Højagervej, Solrød


83. Flasken 1 - renovering/vedligeholdelse af husvildebolig - etape 3 - anlægsbevilling

Flasken 1 - renovering/vedligeholdelse af husvildebolig - etape 3 - anlægsbevilling

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til fortsættelse af vedligeholdelsesarbejderne på Flasken 1, Solrød Landsby indeholdende fire lejligheder.

Indstilling
Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 235.000 kr. til udførelsen af vedligeholdelsesarbejderne i etape 3 frigives.

Beslutning
Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. april 2019, pkt. 44: Anbefales.

Sagsfremstilling
Solrød Kommune har en ejendom på Flasken 1 i Solrød Landsby, der indeholder fire lejligheder, som benyttes til husvildeboliger. For at sikre den fortsatte drift af ejendommen er der i 2017 startet en større renoveringsproces af bygningen, hvilket blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2017-20.
 
I etape 1 i 2017 blev bl.a. udskiftet køkkener. I etape 2 i 2018 blev lejlighedernes badeværelser renoveret, og en del af de gamle elinstallationer blev udskiftet.
Etape 3 vil i 2019 indeholde fortsættelse af udskiftning af gamle elinstallationer, malerarbejder samt lakering af gulve i lejlighederne. Der er afsat et rådighedsbeløb på 235.000 kr. i budgettet i 2019.
 
Ejendommen fremstår nedslidt, hvorfor renoveringen er presserende. Det er dog vurderet, at renoveringen skal ske over fire år. Det er vigtigt, at renoveringen sker kontinuerligt.
 
Der er planlagt en etape 4 i 2020, som bl.a. omfatter udskiftning af tag og tagvinduer. 
 
Risiko ved projektet
Da der er tale om en begrænset entreprise, anses risikoen ved projektet for værende lille.

Høring
Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i budgettet for 2019.

Kompetence til afgørelse
Byrådet.
84. Helhedsplan for Solrød Center, dispositionsforslag, centergaden - anlægsbevilling

Helhedsplan for Solrød Center, dispositionsforslag, centergaden - anlægsbevilling

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 50.000 kr. til udarbejdelse af detaljeret principforslag (dispositionsforslag) for en delstrækning af den fremtidige centergade i forbindelse med den videre realisering af Helhedsplan for Solrød Center.

Indstilling
Administrationen indstiller, at:
 1. Anlægsbevilling på 50.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb frigives som rammebeløb til udarbejdelse af dispositionsforslag for en delstrækning af centergaden i Solrød Center.
 2. Dispositionsforslaget benyttes som principielt grundlag for kommende fornyelse af selve centergaden som det gennemgående element mellem pladser/byrum. 

Beslutning
Anbefales.
 
Emil Blücher (I) kunne ikke støtte indstillingen.

Sagsfremstilling
Budgetaftale 2019
I budgetaftale 2019 vedrørende "Udvikling af Solrød Center og realisering af "Fyrtårnsprojektet"" anføres bl.a., at planer herfor skal konkretiseres.
 
Der er tale om gennemførelse af to spor til centrets udvikling, som kan gennemføres hver for sig inden for helhedsplanens anvisninger: 1) Udvikling af pladser og faciliteter i centret og 2) Fyrtårnsprojektet i centret.
 
Et detaljeret principforslag for så vidt angår den fremtidige centergade i Solrød Center vil kunne bidrage til en konkretisering af det første spor.
 
Planer for realisering af "Fyrtårnsprojektet i centret" kører i sit eget spor og forventes at skulle realiseres i en tilsvarende proces som Cordoza-projektet. Det vil sige, at processen opstartes med afklaring af rammer og indhold af byggeri forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg, som derefter danner ramme for udarbejdelse af udbudsmateriale. Erfaringer fra Cordozaprojektet og den igangværende proces med udarbejdelse af boligpolitik vil bidrage til at kvalificere fyrtårnsprojektet i centret, hvorfor det tidligst forventes at blive igangsat ultimo 2019.
 
Samarbejdet med foreningerne (Solrød Centerforening, Solrød Center Grundejerforening og Solrød Strands Grundejerforening)
Administration har været i dialog med repræsentanterne fra de tre foreninger, som er kommunens primære interessenter, når det drejer sig om den videre realisering af Helhedsplan for Solrød Center. Der er blandt parterne enighed om at synliggøre fornyelsen af centret ved at anlægge en mindre strækning af centergaden i skala 1:1. Tanken er, at man som bruger af Solrød Center vil kunne se (og afprøve), hvordan fornyelsen i form af belægning, beplantning og benyttelse kan forventes implementeret på i hele centergaden med de undtagelser, der også er beskrevet i helhedsplanen, nemlig på centrets pladser og de mindre byrum, der skal have hvert sit udtryk.
 
Der udvælges og prioriteres en strækning af centergaden mellem rådhuset og stationen til fornyelse som etape 1, fordi belægningen her er dårligst/ældst og svær at vedligeholde forsvarligt. Strækningen fra og med stationen til ”Strandvejstorvet" prioriteres som en etape 2, der afventer afklaring omkring ”Fyrtårn” og stationsplads. Samarbejdsgruppens udvalgte strækning fremgår af kortbilag 1, der endvidere viser den afgrænsning af Solrød Center mod vest, der vil blive arbejdet videre med i realiseringen af helhedsplanen. Den pågældende delstrækning er udvalgt, da centergaden her er forholdsvis smal og ikke omfatter strækninger, hvor Helhedsplanen anbefaler overvejelse af, om der er behov for og fornuft i at justere placeringen af cykelsti.
 
Hvor stien evt. kunne sideforskydes/rykkes længere mod syd enkelte steder og dermed give mulighed for flere og bedre faciliteter i solsiden til eksempelvis udeservering, bør dette overvejes ud fra principperne i Helhedsplanen og de økonomiske konsekvenser.
 
Handlingsplan til den fortsatte realisering af Helhedsplan for Solrød Center - centergaden
Med henblik på en realisering som et samlet hele - med synergi og økonomisk optimering - bør det beskrives mere detaljeret, hvorledes Solrød Center kan blive en moderne centergade ud fra de fokuspunkter/anbefalinger, der er i Helhedsplanen og de retningslinjer/eksempler der er i Designguiden i kombination med de erfaringer der er fra ”Strandvejstorvet”. Administrationen ønsker med nærværende sag at sikre, at Byrådet har det bedste udgangspunkt for at kunne tage stilling til et principielt dispositionsforslag vedrørende fornyelse af en kommende moderne centergade for så vidt angår bl.a. materialevalg for belægning, beplantning og disponering forud for evt. frigivelse af anlægsmidler.
 
Dispositionsforslag - centergaden
En detaljeret beskrivelse vil danne grundlag for (og være en del af) en efterfølgende projektering af anlægsprojektet og bestå af:
 
Placering og indretning af offentlige toiletter i centret vil blive indarbejdet på et senere tidspunkt, blandt andet når rammer og indhold af fyrtårnsprojektet er nærmere afklaret.

Høring
Sagen har ingen høringspligt.
 

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da et samlet rådighedsbeløb på 3 mio. kr. er afsat i budget 2019 til Helhedsplan, Solrød Center.

Kompetence til afgørelse
Byrådet.


punkt_84_bilag_1_kortbilag__solroed_center_delstraekning_etape_1_og_2.pdf
punkt_84_bilag_2_solroed_center_design_guide_small.pdf

Bilag

kortbilag - Solrød Center delstrækning etape 1 og 2
Solrød Center Design Guide small


85. Trafikvurdering af krydsning, Havdrup Alle/Skovvej og færdiggørelse af vejetape 3, Havdrup Vest etape 3 - anlægsbevilling

Trafikvurdering af krydsning, Havdrup Alle/Skovvej og færdiggørelse af vejetape 3, Havdrup Vest etape 3 - anlægsbevilling

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til trafikvurdering med forslag til omlægning af trafikken i forbindelse med projektet "Vi hjerter Havdrup" samt frigivelse af anlægsbevilling til endelig færdiggørelse af Havdrup Vest's gennemgående vejanlæg, Havdrup Alle, inklusiv ombygning af krydset Havdrup Alle/Skovvej.

Administrationen indstiller, at:
Administrationen indstiller, at:
 1. Trafikvurdering, jf. Budgetaftale 2018, vedr. krydsning Havdrup Alle/Skovvej tages til efterretning.
 2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2019 til færdiggørelse af vejanlæg, etape 3, Havdrup Alle inkl. realisering af krydsombygning, jf. pkt 1, frigives.
 3. Administrationen bemyndiges til - som udgangspunkt ved forhandling om "arealbytte" (magelæg) med Superbrugsens ejer - at erhverve ca. 25 m2 manglende vejareal til realisering af krydsombygningen.
 4. Administrationen bemyndiges til at udbyde den samlede opgave og tildele opgaverne til de valgte entreprenører.

Beslutning
Anbefales.

Sagsfremstilling
Trafikvurdering - krydsning, Havdrup Alle/Skovvej
I forlængelse af realisering af projekt "Vi hjerter Havdrup" har der været behov for at vurdere trafiksituationen som følge af den trafikomlægning, som er foretaget ved færdiggørelsen af den gennemgående vej Havdrup Alle i Havdrup Vest. Særligt krydsningen med Skovvej er blevet påvirket af den gennemgående trafik ad Havdrup Alle, og trafikvurderingen var derfor en del af Byrådets budgetaftale 2018.
 
I den anledning er der således foretaget en trafikvurdering af den nuværende trafikafvikling i krydsningen mellem de to veje. Vurderingen fremgår af bilag 1.
 
Overordnet er der behov for at ændre vigepligtsforholdene i forhold til i dag, således at Skovvej "afbrydes" ved mødet med Havdrup Alle, som i dag har mere trafik end Skovvej. Princippet om, at den største trafik bør have forkørselsret, er baggrunden for anbefalingen af ændrede vigepligtsforhold. Forslag til ny udformning af krydset ses af bilag 2, idet denne udformning vil sikre en optimal trafikafvikling af både lokal og gennemkørende biltrafik. Hertil vil forslaget til det ændrede vigepligtsforhold i krydset tilmed bevirke en hastighedsnedsættelse på Skovvej.
I forslaget til krydsomlægning er der fjernet to "blinde" fortovsstrækninger op til den nye krydsning, da den ændrede vigepligt kræver mere plads til svingende lastbiltrafik. Således anbefales det efter ombygningen, at fodgængerne på Skovvej, som skal til og fra Havdrup Center, anvender fortovet på den nordlige side af Skovvej. Krydsning af Skovvej bør således ske overfor den dertil indrettede rampe/trappe til centrets p-plads.
 
Der vil være behov for at skulle erhverve ekstra vejareal, ca. 25 m2, hos Superbrugsen, hvilket administrationen som udgangspunkt vil søge forhandlet i samarbejde med Superbrugsen ved forslag om "arealbytte" (magelæg) mellem og skeljustering. Der er tale om et mindre ikke-attraktivt hjørneareal, som skal erhverves, og det foreslås i udgangspunktet at bytte med kommunalt p-areal på Superbrugsens vestside.
 
Ombygningen af krydset kan i givet fald forventes at blive udført i starten af sommeren 2019.
 
Havdrup Alle - færdiggørelse af vejanlæg, etape 3, Havdrup Vest 
Byrådet besluttede den 29. marts 2016 at færdiggøre de sidste 540 meter af Havdrup Allé, som ved færdiggørelsen i december 2017 derved blev sammenhængende på den samlede strækning fra Skovvej til Tykmosevej med en samlet længde på ca 880 meter (bilag 3). Da de fleste byggerier er tæt på afsluttet i Havdrup Vest, er det tid til at få det afsluttende og beskyttende asfaltslidlag udlagt på den samlede strækning af Havdrup Alle, inkl. på cykelstier. Herefter kan jordarbejder og lignende på vejens sidearealer bliver færdiggjort/retableret.
 
Den afsluttende asfaltering forventes udført efter 1. august 2019 i forlængelse af den anbefalede krydsombygning.

Høring
Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i budget 2019 er afsat 2,4 mio. kr. til færdiggørelse af vejetape 3, Havdrup Vest.

Kompetence til afgørelse
Byrådet.


punkt_85_bilag_1_notat_om_loesningpdf.pdf
punkt_85_bilag_2_havdrup_allé__skovvej.pdf
punkt_85_bilag_3_havdrup_allé__skovvej.pdf

Bilag

Trafikvurdering af krydsning, Havdrup Alle/Skovvej
Forslag til ny udformning af krydsning, Havdrup Allé / Skovvej
Havdrup Allé - Skovvej


86. Tillæg til spildevandsplanen - endelig vedtagelse

Tillæg til spildevandsplanen - endelig vedtagelse

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Solrød Kommunes Spildevandsplan. Tillægget fastsætter rammerne for kloakering af Solrød Erhvervskile.

Indstilling
Administrationen indstiller, at tillægget til Solrød Kommunes Spildevandsplan vedtages.

Beslutning
Anbefales.

Sagsfremstilling
For at gøre det muligt at etablere et erhvervsområde til transport- og logistikvirksomheder har Solrød Kommune vedtaget kommuneplantillæg for rammerne nr. 324 og 419. Rammeområderne er beliggende imellem Køge Bugt motorvejen og København-Ringstedbanen i Solrød. I forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning vil området overgå til byzone. Dette betyder, at ejendomme i området, som i dag ikke er kloakeret, vil blive tilbudt kloakering for spildevand på frivillig basis. Skulle en ejendom skifte status fra bolig til erhverv, vil der dog være krav om, at ejendommen skal spildevandskloakeres.
 
Tillæg nr. 2 til Solrød Kommunes spildevandsplan 2014-2026 omhandler kloakeringen af de to nye rammeområder i kommuneplantillægget. Den fremtidige afvanding af Solrød Erhvervskile vil basere sig på separat afledning af regn- og spildevand til KLAR Forsynings kloaksystem.
 
Erhvervelse af rettigheder, ekspropriationer og tinglysninger
Nogle steder kan det blive nødvendigt at placere ledningsanlæg på privat grund. Dette vil i første omgang ske ved, at der indgås frivillige aftaler mellem matrikelejere og KLAR Forsyning om afståelse af rettigheder til KLAR Forsyning til etablering og drift af ledningsanlæg.
 
Kan der ikke opnås enighed, giver tillæg nr. 2 til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 KLAR Forsyning mulighed for at kunne erhverve sig rettigheder til ledningsanlæg via ekspropriation. I henhold til miljøbeskyttelsesloven kan Byrådet i nødvendigt omfang ekspropriere, når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende ejendom forventes at skulle afgive rettigheder til spildevandsformål.
 
På de berørte arealer tinglyser KLAR Forsyning adgangsret til drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget. 
 
Økonomi
Udgifter til etablering og drift af det nye offentlige spildevandsanlæg samt udgifter til tinglysning afholdes af KLAR Forsyning.
 
Tilslutningsbidrag for kloakering af Erhvervskilen betales til KLAR Forsyning. Tilslutningsbidrag fremgår af Takstblad for Solrød Spildevand A/S og udgør i 2019 64.508,14 kr. inkl. moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal, for en erhvervsejendom.
 
For arealer, der ikke tilsluttes offentlig kloak for regnvand, betales der 60 % af tilslutningsbidraget, svarende til et tilslutningsbidrag i 2019 på 38.704,89 kr. inkl. moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal for erhvervsejendomme.

Høring
Forslaget til tillæg til spildevandsplanen har været i offentlig høring i perioden 31. januar 2019 til 28. marts 2019. Administrtionen har modtaget 3 henvendelser i høringsperioden. Henvendelserne har givet anledning til mindre forståelsesmæssige rettelser i tekst og figurer. Henvendelserne er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse
Byrådet.


punkt_86_bilag_1_vs_offentlig_hoering__tillaeg_nr_2_til_solroed_kommunes_spildevandsplan__kloakering_af_solroed_erhver.pdf
punkt_86_bilag_2_vs_offentlig_hoering__tillaeg_nr_2_til_solroed_kommunes_spildevandsplan__kloakering_af_solroed_erhver.pdf
punkt_86_bilag_3_udkast__spildevandsplantillaeg_2__kloakering_af_solroed_erhvervskilekommenteret_af_developers_raadgi.pdf
punkt_86_bilag_4_spildevandsplantillaeg__solroed_erhvervskile_endelig_godkendelse_ny.pdf

Bilag

Høringssvar BaneDanmark
Høringssvar Vejdirektoratet
Høringssvar rådgiver
Spildevandsplantillæg - Solrød Erhvervskile, endelig godkendelse (ny)


87. Forureningsundersøgelse af den gamle materielplads - anlægsbevilling

Forureningsundersøgelse af den gamle materielplads - anlægsbevilling

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til merforbrug på allerede udførte kortlægningsundersøgelse på den gamle materielplads Den Lille Gade 20 samt yderligere forureningsundersøgelser.

Indstilling
Administrationen indstiller, at:
 1. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på 44.000 kr. til afholdt merudgift til kortlægningsundersøgelse på Den Lille Gade 20 frigives og finansieres af kassebeholdningen.
 2. Der igangsættes yderligere forureningsundersøgelser på Den Lille Gade 20.
 3. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på 221.000 til yderligere forureningsundersøgelser på Den Lille Gade 20 frigives og finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning
Anbefales.

Sagsfremstilling
I forbindelse med en specifik henvendelse fra Køge Bugt Privatskole om at købe en del af pladsen på Den Lille Gade 20 med henblik på at opføre en idrætshal besluttede Byrådet i februar 2018 at igangsætte en kortlægningsundersøgelse. Undersøgelsen af arealet skulle afklare, om ejendommen kan udgå af Regionens forureringskortlægning (V1 og V2), vurdering af forureningsomfang samt en vurdering af, om en eventuel forurening kan udgøre en risiko i forhold til og arealanvendelse. Solrød Kommunes vej- og parkfunktioner har tidligere benyttet pladsen på Den Lille Gade 20 til materielgård.
 
Kortlægningsundersøgelsen i 2018 blev 44.000 kr. dyrere end forventet, da Regionen krævede, at der skulle udføres flere prøver end først antaget. Derfor søges der en anlægsbevilling til den afholdte merudgift.
 
I forbindelse med undersøgelsen er der konstateret en forurening omkring det tidligere saltlager fra et antiklumpningsmiddel i vejsaltet.
 
Rådgiver har udarbejdet et oplæg til en undersøgelse til 184.000 kr. med formål at afklare afgrænsningen af forureningen. Undersøgelsen skal udgøre grundlaget for en risikovurdering i forhold til grundvand, indeklima og arealanvendelse. Desuden skal undersøgelsen understøtte en efterfølgende beskrivelse og prissætning af forslag til afværgeforanstaltninger, der kan/skal iværksættes for at fjerne forurening eller minimere en eventuel forureningsrisiko til et acceptabelt niveau.
 
Administrationen anbefaler igangsættelse af undersøgelsen. I forhold til erfaringer med forureningsundersøgelser og foranstaltninger i den forbindelse opstår der ofte uforudsete udgifter, og derfor er der tillagt 20 % til prisen på oplægget, i alt 221.000 kr.

Høring
Sagen har ingen høringspligt. 

Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da der søges om frigivelse af en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på henholdsvis 44.000 kr. og 221.000 kr. finansieret af kassebeholdningen. 

Kompetence til afgørelse
Byrådet.


punkt_87_bilag_1_kortbilag.pdf
punkt_87_bilag_2_oplaeg_til_undersoegelse_af_cyanidforurening.pdf
punkt_87_bilag_3_rapport_af_kortlaegningsundersoegelse.pdf

Bilag

Kortbilag
Oplæg til forureningsundersøgelse
Den Lille Gade 20 Solrød - Samlet rapport inkl bilag


88. Udbudsbetingelser for salg af kommunalt ejet areal i Solrød Erhvervskile - anlægsbevilling - Lukket punkt
89. Ændring af vilkår for salg af Åsvej 1 til Jersie Privatskole - Lukket punkt
90. Meddelelser

Meddelelser

Indstilling
Meddelelser til orientering:
 •  Se bilag.
 

Beslutning
Taget til efterretning.


punkt_90_bilag_1_referat_groent_raads_moede_14_marts_2019.pdf
punkt_90_bilag_2_meddelelse_vedr_godkendelse_af_solroed_spildevands_takster_for_2019.pdf
punkt_90_bilag_3_afgoerelse_fra_planklagenaevnet_om_afslag_paa_landzonetilladelse_til_opstilling_af_husstandsvindmoel.pdf
punkt_90_bilag_4_statusnotat_vedr_inddrivelse_af_ejendomsskat.pdf
punkt_90_bilag_5_orientering_fra_banedanmark__vedr_den_nye_bane_i_solroed_kommune.pdf
punkt_90_bilag_6_svar_til_pernille_beckmann_og_niels_hörup_fra_transportministeren_vedr_ring_5.pdf
punkt_90_bilag_7_information_om_aarets_arbejder_paa_vejestier.pdf

Bilag

Referat Grønt Råds Møde 14. marts 2019
Meddelelse vedr. godkendelse af Solrød Spildevands takster for 2019
Afgørelse fra Planklagenævnet om afslag på landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmøl
Statusnotat vedr. inddrivelse af ejendomsskat
Orientering fra BaneDanmark vedr. Den nye bane i Solrød Kommune
Svar til Pernille Beckmann og Niels Hörup fra Transportministeren vedr. Ring 5
Information om årets arbejder på vejestier


91. Meddelelser - Lukket punkt
92. Digital godkendelse af referat

Digital godkendelse af referat

Indstilling
Digital godkendelse af referat.

Beslutning
Godkendt.