SOLRØD KOMMUNE  |  BØRN OG UNGE Logo
Logo
Forside Nyheder Kontakt Selvbetjening Kort Ledige jobs Aktivitetskalender Udskriv Indeks  Søg
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Her er du:  Børn og unge  /  Pasning  /  Pladsanvisning

1098259_little_boy_eating_a_peach__2

Pladsanvisning

Hvis du logger ind på Digital Pladsanvisning, selvbetjeningsportalen får du direkte adgang til at skrive dit barn op til en institutionsplads, udmelde dit barn fra en institutionsplads, se hvor dit barn står på ventelisten, se status på dine ansøgninger og søge om økonomisk friplads.  

Du kan kontakte Pladsanvisningen direkte på 5618 2070 eller på pasning@solrod.dk
Vi hjælper dig med oplysninger om dagplejen og de forskellige daginstitutioner.

Når du skrives op til plads i dagpleje eller vuggestue, bliver du samtidig skrevet op til børnehaveplads.

På denne side kan du læse om:

  • Ansøgning om plads
  • Pasningsgaranti
  • Hvis du ikke er omfattet af pasningsgaranti
  • Tilbud om plads
  • Flytning til og fra kommunen
  • Udmeldelse
  • Skolefritidsordning
  • Lukkedage
Ansøgning om plads

Du kan søge elektronisk på Digital Pladsanvisning via linket i højre kolonne. På Digital Pladsanvisning kan du også følge dit barns placering på ventelisten. Løsningen er digital og kræver NemID. NemID kan du bestille på nemid.nu eller i Borgerservice.

Du kan tidligst søge om plads, når barnet er født. Ansøgningsdatoen bliver barnets fødselsdato, hvis ansøgningen er modtaget inden barnet er 2 måneder. Hvis den modtages senere end de 2 måneder,  vil ansøgningsdatoen være den dag, hvor ansøgningen er modtaget i Pladsanvisningen.

Tilflyttere og borgere fra andre kommuner, der ønsker plads i Solrød, får ansøgningsdato fra den dag, hvor vi har modtaget ansøgningen. Se også afsnittet ”Flytning til og fra kommunen”.

Der er mulighed for at søge plads i en anden kommune. Opskrivning og optagelse sker efter den pågældende kommunes retningslinier.

Pasningsgaranti

Der er pasningsgaranti i den måned det er ønsket, fra barnet er 30 uger og frem til skolestart.

Hvis du/I ønsker at flytte fra et privat passningstilbud til kommunal pasning, skal du give Kommunen besked 3 måneder før den ønskede overflytnings dato.

Hvis det private passningstilbud lukker, kan der gå op til 3 måneder, før der plads i et kommunalt tilbud.

Pasningsgarantien dækker ikke

Ønske om plads i en bestemt institution, en bestemt åbningstid eller dagplejeplads, hvor der ikke er dyr.

En plads i et bestemt område af kommunen. Det vil sige, hvis man bor i Solrød, kan man tilbydes en plads i Havdrup og omvendt

Hvis du siger "Nej tak" til en tilbudt plads, bortfalder den oprindelige garantidato og erstattes af en ny garantiperiode på op til 3 måneder.
Du bevarer dog datoen, hvis du tilbydes plads i Havdrup og bor i Solrød eller omvendt

Der skelnes mellem følgende optagelsessituationer

Plads i forlængelse af barselsorloven
Hvis du skal bruge plads i direkte forlængelse af barselsorloven, skal vi have modtaget  ansøgningen inden barnet er 2 måneder. Du er så garanteret pasning til barnet, senest når det er 30 uger gammelt.

Hvis du søger om pasning, når barnet er mere end 2 måneder gammelt, fastsættes garantidatoen med en forlængelse svarende til overskridelsen af ansøgningsfristen. Barnet skal dog tilbydes en plads senest 3 måneder efter udløb af  barselsorloven, d.v.s. når barnet er ca. 9 måneder gammelt.  Dette gælder også hvis du flytter hertil i barselsperioden.

Øvrige situationer
I andre situationer er du garanteret pasning til barnet senest 3 måneder efter ansøgningsdatoen.

Hvis du ikke er omfattet af pasningsgaranti

Dit barn vil få tilbudt plads til den ønskede pasning med anciennitet efter ansøgningsdatoen. Du må forvente at der kan gå lidt længere tid inden vi kan tilbyde plads, og vi kan stadig ikke garantere, at du kan få den ønskede plads.

Du skal derfor gøre op med dig selv, om du ønsker at være omfattet af pasningsgarantien, eller ønsker valgmuligheder uden pasningsgaranti. Børn, der i forvejen har plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave, garanteres ikke en anden plads indenfor 3 måneders fristen.

Tilbud om plads

Generelt
Børn tilbydes plads i dagpleje og vuggestue efter endt barselsorlov og i børnehave fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år, eller senere.

Du får tilbudt plads i forhold til din ansøgningsdato, og efter hvilken institution du ønsker.

Hvis du mener der er særlige forhold vi skal tage hensyn til, for at familiens hverdag kan hænge sammen, skal du give oplysninger herom.

Vi vil inddrage det i den konkrete vurdering, når vi træffer afgørelsen om, hvor dit barn bliver tilbudt en plads.

Vi tager hensyn til børnefamilier med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra behandlende myndighed, som i Solrød kommune er fagpersoner i Børne- og ungerådgivningen.

Børn der har søskende i en institution, har fortrinsret til en plads i samme institution, såfremt de børn, der står før på ventelisten, kan tilbydes en anden alderssvarende plads. En plads kan ikke stå ledig og vente på en søskende, hvis der er andre alderssvarende børn på ventelisten, der ønsker pladsen. Ønsker du at benytte dig af søskendes fortrinsret, skal du selv gøre Pladsanvisningen opmærksom på det.

Dagpleje
Pladsen tilbydes efter ønske om model I, II eller III samt ønske om, at der ikke er dyr.

Herudover tages der så vidt muligt hensyn til:1098258_little_boy_eating_a_peach__1

- aldersfordelingen i dagplejehjemmet
- tvillinger i samme dagpleje
- ønske om bestemt dagpleje
- ønske om bestemt geografisk beliggenhed.

Overflytning på grund af alder

Overflytning fra dagpleje eller vuggestue til børnehave sker, når barnet fylder 3 år eller snarest derefter. Hvis der ved overflytningen fra vuggestuen ikke er plads i den ønskede børnehave, skal du tage imod den tilbudte plads indenfor en rimelig geografisk afstand. Barnet kan ikke blive i vuggestuen, når det er fyldt 3 år, med mindre der er særlige grunde.

Hvis du ønsker det, kan dit barn blive i dagplejen indtil du får tilbudt plads i ønskebørnehaven, men hvis der mangler dagplejepladser for at opretholde pasningsgarantien, skal det ældste barn flyttes til børnehave. Her gælder de samme regler som ved overflytning fra vuggestue.

Integrerede institutioner

I en integreret institution er der både vuggestue- og børnehavepladser. Hvis barnet får en vuggestueplads i en integreret institution, er barnet garanteret børnehaveplads i samme institution.

Anden overflytning

Overflytning til andet dagtilbud kan ske, hvis dit barn får plads 1186542_my_kids

- i en dagpleje, men har ønsket en vuggestue ( eller omvendt)
- i et andet dagtilbud end sine søskende
- i en anden børnehave end ønske børnehaven

Ved andre overflytninger sendes ønsket til Den Pædagogiske Konsulent med en kort begrundelse for, hvorfor der ønskes en overflytning.
Mailen sendes til pasning@solrod.dk

Flytning til og fra kommunen

Når du tilflytter kommunen, kan du bevare din plads i fraflytningskommunen, indtil du ønsker at få tilbudt en plads her.

Flytter du til en anden kommune, kan du beholde pladsen i Solrød, indtil du ønsker at få tilbudt en plads i den nye opholdskommune.

Det er vigtigt, i begge tilfælde at kontakte Pladsanvisningen i opholdskomunen, for at få oplyst hvad forældrebetalingen bliver. Der kan blive tale om en væsentlig takststigning, da det er kommunernes driftsudgifter, der ligger til grund for beregningen.

Udmeldelse

Hvis du melder dit barn ud af barnets dagtilbud, SFO eller klub, skal du gøre det med mindst én måneds varsel senest den sidste dag i en måned. Du udmelder dit barn via www.solrod.dk, Digital Pladsanvisning, selvbetjeningsportalen.

Ved overflytning fra én plads til en anden,  f.eks. fra dagpleje/vuggestue til børnehave eller fra børnehave til skolefritidsordning, sker udmeldelsen automatisk.

Ved skift fra børnehave til private skoler og daginstitutioner sker udmeldelsen ikke automatisk.

Skolefritidsordning

Ansøgning om optagelse i skolefritidsordning finder sted på skolens kontor samtidig med indskrivning til skolen. Optagelse sker den 1. april det år, hvor barnet starter i skole.

Lukkedage

Samtlige institutioner og dagplejen holder lukket på følgende dage:1177926_dream

3 dage før påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
24. december til 1. januar

Lukkedagene er indført fordi der traditionelt er et lavt fremmøde på disse dage. Kriteriummet for lavt fremmøde er 40% af de indskrevne børn.

Kommunen tilbyder nødpasning i en daginstitution, dog ikke Grundlovsdag og juleaftensdag. Der tilbydes ikke nødpasning i klubber.

Op til lukkedagene vil der blive hængt en liste op i alle daginstitutioner og hos dagplejerne, hvor du kan skrive dig på, hvis du ønsker nødpasning på en eller flere af dagene.

Efter tilmeldingsfristen vil der blive taget stilling til, hvilken institution der holder nødåbent.

Oversigt over lukkedage i institutioner

 

Kontakt
Pladsanvisningen
Solrød Center 1,
2680 Solrød Strand

Tlf. 56182070
Fax. 56182020
Sikker Mail https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=10270&subjectid=23347
Vis mere
Selvbetjening
Siden er sidst ændret: 26-09-2013
Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand - Tlf. 5618 2000 - Fax 5618 2020 kommunesolrod.dk Åbningstider CVR- og EAN-numre