Nu bliver Tåstrupvej endnu mere trafiksikker

Rundkørslen på Tåstrupvej/Vestre Grænsevej er så småt ved at nå en afslutning.

Der mangler fortsat beplantning i midterøen og et afsluttende slidlag.

Inden afslutning af asfalten omkring rundkørslen, bliver første del af en smal brostensbelægning(midtervulst) anlagt i midten mellem de to kørebaner. Midtervulsten giver en visuel og fysisk opstramning af vejprofilet for bilisterne, da vejbanerne principielt indsnævres en smule. Midtervulsten vil blive anlagt som en overkørbar belægning i brosten i ca en halv meters bredde med kantlinjer og i første omgang bliver dette udført på de to vejforløb på hver side af den nye rundkørsel, til stikrydsingen mod nord og vejkrydset, Maglekærvej/Ankerhusvej mod syd. Midtervulsten forventes på et senere tidspunkt blive udvidet til at omfatte den samlede strækning fra Maglekærvej/Ankerhusvej til Solrød Byvej, og er en del af den samlede planlagte ombygning på Tåstrupvej, som skal være med til at sikre lavere hastighed og dermed minimere risikoen for trafikuheld.

På grund af anlægsarbejderne på vejmidten, vil kørebanerne blive indskrænket en smule og hastigheden forbi vejarbejdet er derfor nedsat til 20 km/t. når der arbejdes på selve vejen. Uden for arbejdstiden vil hastigheden være 40 km/t inden for den samlede anlægsperiode i det meste af september måned.

Anlægsarbejderne på Tåstrupvej afsluttes i år med at lægge det færdige asfaltslidlag i både rundkørsel og på strækningen hvor midtervulsten er udført – hvilket forventes at vare frem til 1. oktober 2017 og således er Tåstrupvej renoveret helt frem til den lysregulerede stikrydsning.