Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Det er nu du skal i gang med bekæmpelsen.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 23. april 2019 en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Solrød Kommune.

Formålet med indsatsplanen er at kunne foretage en mere koordineret og effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Hele Solrød Kommune er omfattet af planen.

Indsatsplanen gør det muligt at påbyde lodsejere at fjerne planten. Desuden giver indsatsplanen mulighed for, at kommunen kan lade bekæmpelsen foretage for ejers regning, hvis påbud ikke efterkommes.

Målet for bekæmpelsen er at ingen planter skal sætte spiringsdygtige frø og at de enkelte planter skal dø inden for indsatsperioden.

  • Bekæmpelsen skal være iværksat senest 1. juni.
  • Bekæmpelsen påhviler ejeren af et givent areal.
  • Bekæmpelsen skal medføre at planten dør.

Det betyder at det er tid til at se efter, om du har kæmpebjørneklo på din ejendom og til at iværksætte evt. nødvendig bekæmpelse. 

Uanset valg af bekæmpelsesmetode og bekæmpelsestidspunkt, må der ikke på noget tid forekomme planter med blomsterskærme eller frø. Du kan læse meget mere om planten og bekæmpelsesmetoder her.

Det anbefales, at planterne bekæmpes ca. hver fjerde uge, da de er i stand til hurtigt at sætte ”panikblomster” efter beskæring.

Hvis bekæmpelsesfristen er overskredet og der ikke er synlige tiltag til bekæmpelse på arealet, varsles lodsejeren enten skriftligt eller mundtligt om et påbud med angivelse af, at eventuelle bemærkninger hertil skal sendes til kommunen indenfor 2 dage. Herefter udsendes der et skriftligt påbud med en 14 dages frist til bekæmpelse. Hvis lodsejer ikke inden for de 14 dage har iværksat bekæmpelse, iværksættes bekæmpelsen for ejers regning.

De korte frister skyldes, at det er vigtigt at få bekæmpet kæmpebjørnekloen inden den får sat frø.

Kommunens opkrævning for bekæmpelse sker inden for rammerne af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Kommunen foretager kontrol for at sikre overholdelsen af indsatsplanen og påbud. Kommunen har, mod behørig legitimation, adgang til alle arealer omfattet af indsatsplanen, med henblik på kontrol eller bekæmpelse.

Du kan læse hele planen her.