Udvidelse af Solrød Biogas A/S

Indkaldelse af ideer og forslag til miljøkonsekvensrapport.

Solrød Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet for udvidelse af Solrød Biogas, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 23. januar 2019.

Solrød Biogas A/S har ansøgt om udvidelse af eksisterende biogasanlæg på adressen Åmarken 6, 4623 Lille Skensved.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Solrød Biogas A/S skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Solrød Kommune kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Solrød Kommune har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

Ideoplæg

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Solrød Kommunes sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt.

Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Solrød Kommune idé oplæg offentliggøres www.solrod.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller teknisk@solrod.dk senest den 23. januar 2019.

Anfør venligst dit navn og din adresse på henvendelsen.