Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Klimatilpasning

Her kan du se hvilke tiltag, der gøres i kommunen.

Resultaterne af klimaforandringerne udmønter sig i Danmark i mildere vintre med mere regn og varmere somre med lange tørkeperioder og kraftigere regnskyl. Den gennemsnitlige årlige nedbør og stormstyrke er stigende, ligesom den globale opvarmning bevirker en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark. Klimaforandringerne er dermed et område der både kræver forebyggelse og tilpasning.

På denne side kan du læse om kommunens arbejde med klimatilpasning med henblik på at nedsætte risikoen for tab af værdier forårsaget af klimaforandringerne. På brancheforeningen for forsikring og pensions hjemmeside kan du desuden læse meget mere om hvordan du forholder dig til skybrudssituationer. http://admin.forsikringogpension.dk/temaer/skybrud/Sider/skybrud.aspx

Klimatilpasningsplan

Solrød Kommune har lavet flere tiltag med henblik på at nedbringe risikoen for oversvømmelser fra både kystzone, vandløb og overbelastning af kloaksystemet. Disse tiltag indgår i kommunens klimatilpasningsplan der præsenteres i Kommuneplan 2013-2025  under afsnittet Tema om klima og bæredygtighed.

De mere konkrete indsatser fremgår af Klimatilpasningsstrategi for Solrød Kommune (2011), hvor der hovedsageligt fokuseres på at begrænse risikoen for oversvømmelser som følge af overbelastning af regnvandsafstrømningen i regnvandskloaken, regnvandsledninger og vandløb. Med udgangspunkt i klimastilpasningsstrategien er det fastlagt hvilket serviceniveau på regnvandsafstrømningen, som spildevandsforsyningen skal leve op til i Solrød Kommune. Serviceniveauet er fastlagt i Byrådet, og er ligesom tiltagene i klimatilpasningsstrategien indarbejdet i kommunens spildevandsplan.


Risikostyringsplan for oversvømmelse af kystzonen

Området omkring Køge Bugt er udpeget som et af ti oversvømmelsestruede områder i Danmark, da det er vurderet, at oversvømmelser fra hav og vandløb, kan beskadige værdier i området.

Solrød Kommune har derfor udarbejdet en risikostyringsplan for oversvømmelse af kystzonen. Planen skal sikre, at kommunen er forberedt på konsekvenserne af en oversvømmelse og dermed kan handle effektivt når risikoen opstår. Risikostyringsplanen er vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015.

I risikostyringsplanen er der vedtaget 2 niveauer for stormflodssikring i kommunen. Der sikres til en 100 års hændelse (en stormflodshændelse, der statistisk sker 1 gang på 100 år) i strandområdet.

Herudover er det besluttet at sikre vigtig infrastruktur og beredskabsveje. Det er derfor valgt, at sikre Strandvejen og områder vest for Strandvejen mod en 1000 års hændelse.

Et af de vigtigste tiltag, der er besluttet i risikostyringsplanen for oversvømmelser fra kystzonen er udarbejdelse af et indsatskatalog, der skal beskrive konkrete muligheder for kystbeskyttelse. Hvilke andre konkrete tiltag der er besluttet, kan du læse i Risikostyringsplanen. Der udarbejdes jævnligt et nyhedsbrev, der giver en opdatering af arbejdet med stormflodssikring og risikostyring.

Nyhedsbrevene kan du finde her:

Nyhedsbrev 1 - maj 2015

Nyhedsbrev 2 - december 2015

Nyhedsbrev 3 - februar 2016

Nyhedsbrev 4 - april 2016

Nyhedsbrev 5 - august 2016

Nyhedsbrev 6 - december 2016

Nyhedsbrev 7 - april 2017

Borgermøde om kystsikring den 4. maj 2016 på Solrød Gymnasium

En af indsatserne i Risikostyringsplanen for oversvømmelse af kystzonen i Solrød Kommune er, at udarbejde et idekatalog med muligheder for kystbeskyttelse. Til arbejdet er der nedsat en udviklingsgruppe bestående af de 4 grundejerforeninger langs stranden, Danmarks Naturfredningsforening og Solrød Kommune.

På initiativ fra udviklingsgruppen blev der den 4. maj 2016 afholdt et borgermøde om kystsikringen. Mødets formål var at orientere om hvilke foreløbige løsningsmuligheder der er i spil, og at få input og ideer til processen. Referat fra mødet kan læses her. Ligeledes ses her kommunens præsentation og konsulentfirmaet Niras præsentation fra mødet.

Konkrete tiltag

Klimatilpasning af kloaksystemet foretages af Klar Forsyning i tæt samarbejde med Solrød Kommune. Du vil på Klar Forsynings hjemmeside http://www.klarforsyning.dk kunne se, hvilke projekter der på nuværende tidspunkt arbejdes på.

Det kan du selv gøre

Mange boligejere kender ikke til deres ansvar for at sikre eget hjem mod oversvømmelse.

I brevet Vejledning om indsatser mod skader ved oversvømmelse kan du læse mere om dine muligheder for at sikre dig selv og dit hus. Du kan også tilmelde dig kurset ”Robust Borger” der afholdes af beredskabsforbundet Region Sjælland. På kurset lærer du blandt andet at forebygge og agere hensigtsmæssigt i kritiske situationer. Kurset er gratis, og man kan tilmelde sig på www.bfsjaelland.nemtilmeld.dk


Stormrådet har lavet 2 videoer, der beskriver, hvordan du skal forholde dig hvis du bliver ramt af stormflod og om du er omfattet af stormflodsordningen. Videoerne kan findes på Stormrådets hjemmeside http://www.stormraadet.dk/Stormflod/Film-om-stormflodsordningen


Yderligere information kan blandt andet findes på www.klimatilpasning.dk

Siden er sidst ændret: 15-08-2017 Til top